שבע מצוות לשבעים עמים

הרבי מסביר שמה שאומר הרמב"ם שבגאולה האמיתית והשלימה ''לא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד'' הכוונה היא גם לגויים, והכנת הגויים לכך היא שיקיימו שבע מצוות בני נח, ועלינו מוטלת החובה ללמד את הגויים שבע מצוות בני נח.