בית המקדש – סרט באורך מלא

סרט על כל נושא בית המקדש, היסטורית המשכן והמקדש, צורת בית המקדש העזרות הלשכות, ההיכל וקודש הקודשים, הכלים, המזבחות, השולחן, המנורה וארון הברית, עבודת הכהנים ושירת הלווים וחשיבות אחדות עם ישראל.