הרבי שר צמאה לך נפשי

כשהרבי שר "צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, כן בקודש חזיתיך לראות עוזך וכבודך" והחסידים מצטרפים לשירה, חשים ממש את הצימאון לאלוקות, ומיד מתעוררת אהבת ה' כרשפי אש.