אנו נגאלים השנה שנת ה'תשע"ה

מה הם הרמזים הגלויים לכך שאנו נגאלים השנה שנת ה'תשע"ה? על פי אדמו"ר הזקן ועל פי הסבר הרבי בקונטרס בית רבינו שבבבל.