והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם

ברוך שומר הבטחתו לישראל. והיא שעמדה לנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו... והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.