ואת האלף ושבע מאות ושבעים…

ואת האלף ושבע מאות ושבעים... מפסוק זה הסיק אדמו"ר הזקן ששנת ה'תשע"ה 5775 היא שנת הגאולה.