מהפכות עולמיות חיוביות

הקראת כתבה
יום רביעי כ״ב שבט ה׳תשע״ח
בחצי היובל האחרון מתחוללות בעולם מהפכות קיצוניות מן הקצה אל הקצה ובניגוד לעבר הן מתרחשות בשקט ללא מלחמות וללא שפיכות דמים.
מאת הרב רפאל חרותי
תהילים

 

מבוא: מהפכות אצל מליוני בני אדם

ברחבי העולם התחוללו בחצי היובל האחרון מהפכות קיצוניות מן הקצה אל הקצה ובניגוד לעבר התרחשו מהפכות אלו בשקט,   כלומר ללא מלחמות ושפיכות דמים, עד כדי כך שחיי היום יום ממשיכים כרגיל למרות שמתרחשת מהפיכה קיצונית בהנהגת המדינה כולה.

בסוף שנות השמונים התרחשה מהפיכה שקטה בהנהגת מדינת סין בפנים וגם בנוגע לקשר והיחס שלה עם שאר מדינות העולם. וכן במדינת הודו – שבפרק זמן קצר יחסית הוחלפו ראשי השלטון ששלט במשך תקופה ארוכה. וכך גם בעוד כמה מדינות ברחבי העולם, התחוללו מהפיכות קיצוניות. והמדובר אודות מהפיכות במדינות כאלו שיש בהם ריבוי עצום של בני אדם, כלומר מהפיכות בממשלות ומשטרים שמנהיגים מליוני אנשים בכל רחבי העולם ועד לרוב האנשים שבכל העולם!

הפלא הכי גדול הוא שמהפיכות קיצוניות שיש להם השפעה ישירה על רוב העולם מתרחשות בשקט ובמנוחה שאין להם אח ורע בתולדות האנושות! מהפכות במשטר ושלטון של מדינות היו מלווים תמיד במלחמות עקובות מדם שהתנהלו במשך תקופה ארוכה, שבשו את מהלך החיים והביאו הרס וחורבן ואילו בימינו אלה מתרחשות מהפכות קיצוניות גדולות ביותר ברוב העולם ללא מלחמות וללא שפיכות דמים אלא מתוך שקט ומנוחה יחסיים!

כלומר שבתקופתנו מתרחשים ברחבי העולם ניסים ונפלאות באופן גלוי לעין כל  וכל זה הוא מעין ודוגמת והכנה לנסים ונפלאות של הגאולה העתידה לבוא, היינו כאשר במדינות גדולות וחזקות,  הולכים ומשתנים סדרי השלטון והמשטר לטוב, צדק ויושר – הרי זה מעין ודוגמת והכנה לתיקון ושלמות העולם בימות המשיח, כאשר יתקיים הפסוק: והייתה לה' המלוכה.  (על פי שיחת תולדות תש"נ)

וכתתו חרבותם לאתים – מתחיל

בשלהי חודש שבט תשנ"ב, ערב שבת פרשת משפטים, התאספו והתכנסו יחדיו ראשי מדינות גדולות וחשובות בעולם, ובראשם נשיאי שתי המעצמות הגדולות והחליטו והכריזו על תקופה חדשה ביחסי מדינות העולם – ביטול מצב של מלחמות בין מדינות העולם שיתבטא גם בצמצום וביטול כלי נשק, ועד לשלום ואחדות, שיתוף פעולה ועזרה הדדית בין מדינות העולם לטובת האנושות כולה. וקדם למאורע זה נאומו של נשיא אמריקה לאומה האמריקאית שבו הכריז והודיע על פעולותיו בצמצום וביטול כלי נשק וניצול הכספים (שלא יינתנו לרכישת כלי נשק) כדי להוסיף בענייני הכלכלה של בני המדינה – הכרזה שאושרה ע"י "בית הנבחרים" שבו נקבעים חוקי המדינה שיש להם תוקף ע"פ תורה ("דינא דמלכותא דינא").

וכיוון שראשי מדינות בעולם מחליטים ומכריזים על צמצום וביטול כלי נשק והוספה בעניינים הדרושים לקיום כלכלת המדינה והעולם כולו – תוכן היעוד "וכתתו חרבותם לאתים", שבירת כלי המלחמה לעשות מהם כלים לעבודת האדמה – הרי זה סימן ברור על התחלת קיומו של יעוד זה בגאולה האמתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

"וכתתו חרבותם לאתים" הוא ענין המובן ומחויב גם בשכל האדם שהרי שכל אנושי מחייב קיומו של העולם על פי צדק ויושר, ע"י שלילת מלחמה שמביאה הרס וחורבן, רחמנא ליצלן, והפיכת התשתית המלחמתית לתשתית המביאה תועלת ליישובו של עולם.

ואעפ"כ במשך כל הדורות התנהלו ריבוי מלחמות בין האומות שגרמו הרס וחורבן בעולם בניגוד למתחייב בשכל אנושי.

אפילו האו"ם, שהוקם על מנת למנוע מלחמות, עד כדי כך שעל חזית בנין האו"ם חרות באנגלית הפסוק הנ"ל, נכשל לאורך השנים בתפקידו.

ועל כורחך צריך לומר שהסיבה לכך שבתקופה האחרונה ניכרת השאיפה לגמר ולסיום תקופת המלחמות בעולם ולהתחלת תקופה חדשה של קיום העולם על פי צדק ויושר, שלום ואחדות, היא מפני שמתקרבים לזמן הגאולה שאודותיו הכריזה התורה: "וכתתו חרבותם לאתים".

הפגישה ההסטורית הנ"ל נערכה בשבוע של פרשת משפטים. תוכנה של פרשת משפטים הוא דינים שבין אדם לחברו שחיובם מובן בשכל האדם ויתרה מזה שחיובם מובן לא רק בשכלם של בני ישראל, "עם חכם ונבון" אלא גם בשכלם של אומות העולם.

ויש לומר שלכן נאמר בהתחלת ופתיחת הפרשה "ואלה המשפטים", ה"וא"ו של "ואלה" מוסיף על הנאמר בסיני: "אף אלו מסיני" – שגם המשפטים שחיובם מובן בשכל האדם צריכים לקיימם לא מפני שהשכל מחייבם כי אם מפני ציווי הקב"ה (אלא שרצונו שציוויים אלו יהיו מובנים גם בשכל האדם).

ועל פי זה יש לומר גם הפרוש של "ואלה… מוסיף על הראשונים" – שההוספה על הראשונים מסיני היא בכך שהמשפטים שניתנו מסיני נמשכים גם בשכל האדם, שזהו תוכן החידוש של מתן תורה שחכמתו העליונה של ה' תומשך ותחדור גם בשכל האדם, שגם דעתו מצד עצמה תהיה נוטה לכך (אלא שביחד עם זה צריך להיות נרגש שדעתו נוטה לדברים המתחייבים מצד חכמתו של ה', "אף אלו מסיני").   וענין זה צריך להיות גם אצל אומות העולם בנוגע לקיום מצוות בני נח – שאף ש"הדעת נוטה להן" צריך "שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציווה בהן הקב"ה בתורה" ולא מפני הכרע הדעת (רמב"ם הלכות מלכים).

ועל כורחך צריך לומר שהסיבה לכך שבתקופה האחרונה ניכרת השאיפה לגמר ולסיום תקופת המלחמות בעולם, ולהתחלת תקופה חדשה של קיום העולם על פי צדק ויושר, שלום ואחדות, כמודגש ביותר בהחלטה הנ"ל, היא לא רק מצד חיוב השכל, שהרי חיוב השכל היה גם בכל הדורות הקודמים,  אלא בעיקר מפני שמתקרבים לזמן שאודותיו הכריזה התורה "וכתתו חרבותם לאתים".

(על פי שיחת משפטים תשנ"ב)

המהפכה הרוסית החדשה

בריאת העולם  היא בשביל התורה ובשביל ישראל. מובן אפוא ששלמות הבריאה היא בזמן הגאולה כשיתאפשר בעולם לימוד התורה וקיום כל המצוות בתכלית השלמות ללא מניעות מצד אומות העולם כלשון הרמב"ם: "יתבטל שעבוד מלכויות" – היינו שינוחו מאותן מלכויות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ומצוות כהוגן.

רוסיה הייתה המדינה האחרונה בעולם שגזרה גזירות נגד היהודים שלא ישמרו תורה ומצוות, באכזריות נוראה פעלה ברית המועצות במשך כשבעים שנה לחיסול כל עניין יהודי והספיגה את אדמתה בדם יהודי. הקומוניזם הכריז מלחמה נגד כל גילויי האמונה, הדת והחינוך היהודי. הופעל לחץ עצום על רבנים שיעזבו את קהילותיהם, ישיבות נסגרו ובתי כנסת הפכו למחסנים או למועדוני תרבות. הטרור של סטאלין השתולל בברית המועצות במלוא תוקפו. כל מי שנחשב אויב המשטר היה צפוי למאסר, לגרוש או אף להוצאה להורג, בלי משפט ובלי כל התראה.

המהפכה הגדולה התחוללה בסוף שנות השמונים כאשר התבטלה גזירת המלכות ברוסיה ולאחר כשבעים שנה של גזירות נגד קיום התורה והמצוות התאפשר לימוד התורה וקיומה ביתר שאת וביתר עוז, בגלוי ובפרסום. המדהים מכל שדווקא אלו שגזרו את הגזרות נגד היהדות, במשך כשבעים שנה, הקומוניסטים ואנשי ה"ק.ג.ב" (המשטרה החשאית הזכורה לשמצה),  הם שביטלו את הגזרות נגד התורה והמצוות ואדרבה מגישים סיוע ליהודים בעניינים אלו!

בתחילת שנות התשעים פתחה המדינה ההיא את שעריה ונתנה ליהודים לצאת ממנה  ללא כל הגבלות ומסייעת להם בזה מעין ודוגמה והכנה לקיבוץ הגלויות שבימות המשיח.

בין אלו שהם שחררו ובסיוע שלהם – ישנם גם ילדים יהודים שניזוקו מהפיצוץ בטשרנוביל (לפני כמה שנים) – והמדינה השתדלה להוציאם ולרפאם עד שעזרה לשלחם ולהביאם לארץ.  המדינה גם מסייעת ליהודים לשמור מצוות. בתי כנסת שנסגרו ע"י השלטונות והפכו למועדוני קומוסול ולתיאטרונים נמסרו באופן רשמי חזרה לקהילות היהודיות תוך שהמנהיגים מבקשים את סליחת היהודים על מעשיהם.

אכן בכל העולם אין היום גויים שמפריעים ליהודים בלימוד התורה וקיום המצוות. ולא רק שאינם מפריעים אלא מסייעים. ואם "אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד" כדברי הרמב"ם, הרי שלב זה בימות המשיח כבר החל…

המהפכה מתבטאת גם ביחס לארץ ישראל. בשנת  1988 אפשרה בריה"מ לראשונה למטוס אל על לטוס בתחומה ולראשונה התירו אז הסובייטים את כניסתה של משלחת קונסולרית מישראל. בשנת 90 כוננו יחסים דיפלומטיים, שנותקו לאחר מלחמת ששת הימים, בין שתי המדינות ובעקבות זאת גם עם עוד מדינות הגוש המזרחי הונגריה, פולין, צ’כוסלובקיה, בולגריה וסין.

בלט במיוחד השינוי בפולין שם עלה מנהיג חדש בשם לך וולנסה לשלטון.  הוא הגיע לארץ ישראל ובמעמד מרגש ביקש סליחה מהעם היהודי על התנהגותם הנוראה של הפולנים ליהודים בשואה!

את השינוי הגדול ברוסיה החל לחולל מיכאיל גורבצ'וב. הוא הפסיק את דיכוי האזרחים, פוצץ נשק השמדה על שפת הים השחור, מפעלים לייצור טנקים הוסבו לייצור טרקטורים, ועד שחיסל את הקומוניזם הנורא.  בעקבותיו הלכו גם המנהיגים שלאחריו החל מבוריס ילצין ששדרג את דרכו של גורבצ'וב והגדיל לעשות כאשר פרק את "ברה"מ" ל"חבר העמים", ובעוד שעד אז שלטה ברוסיה רוח הכפירה בבורא עולם, חוקק חוקה שמבוססת על אמונה בבורא. בכך החלה להתקיים נבואת הנביא צפניה: אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. בנוסף לכל אלו הכריז ילצין, יחד עם בוש עמיתו האמריקאי, על ביטול וצמצום כלי נשק והפניית תקציבי חימוש לצרכי כלכלה (כנ"ל באריכות). בכך החלה גם להתקיים נבואת הנביא ישעיהו: וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות"

וראה זה פלא: היום מספקת רוסיה כ-9% מתצרוכת החשמל האמריקאית מאנרגיה שנוצרה מפצצה גרעינית שיוצרה לכתחילה כדי לאיים על אמריקה…

רוסיה שותפה גם  לתכנית ג'י 8 שבמסגרתה – נפגשות ביניהן שמונה המדינות העשירות בעולם ודנות כיצד לעזור כלכלית למדינות עניות. וכפי שכבר הזכרנו הרי בדורות הקודמים לא היו דברים כאלו לא רק ברוסיה אלא בין כל האומות. הן תמיד חשבו רק על עצמן…

זו ממש מהפכה עצומה:

אותה מעצמה שמיליונים מאזרחיה – בתקופת סטאלין – שלמו בחייהם על שנחשדו שאינם נאמנים מספיק ל"אח הגדול", היא  זו שחיסלה את הקומוניזם… זו שהסיסמא שלה הייתה שאין בורא לעולם (לא כדוגמת אמריקה שעל הדולר שלה כתוב: "אנו בוטחים בבורא") היא שהכריזה בחוקתה החדשה על אמונה בבורא העולם! זו שחרחרה מלחמות בכל העולם הופכת טנקים לטקטורים ומשמידה נשק גרעיני!

המהפכה הצרפתית החדשה

  1. הרב הזקן שנלחם בנפוליון

בי"ב תמוז תקע"ב פרצה המלחמה הגדולה בין צרפת בראשות הקיסר נפוליון בונפרטה לבין חילות רוסיה בראשות הצאר. הקיסר הצרפתי המפורסם שנחל עד אז ניצחונות מזהירים בכל מלחמותיו לא הסתפק בכך והסתער במלוא עוצמתו הצבאית אל תוך שטח האימפריה הרוסית. עד מהרה הגיע לעומק השטח הרוסי כשפרשיו שועטים קדימה, כובשים עיר אחר עיר. הצבא הרוסי למרות עליונותו המספרית היה מופתע ובלתי מוכן למלחמה. על פניו נראה היה שגם שטחה העצום של רוסיה עומד לנפול, כמעט בלא התנגדות רצינית, בידי הצרפתים.

איש לא העלה על דעתו שהיחיד שיצליח לעצור את נפוליון המצביא המהולל הוא דווקא רב יהודי לא צעיר…

ר' משה מייזליש היה בעל מוח גאוני, פיקח מאוד, בעל זיכרון פנומנאלי, דובר רוסית, גרמנית, פולנית ובעיקר צרפתית רהוטה, במיוחד הצטיין ביכולתו להשליט את מוחו על לבו והתברר שזה הציל את חייו. תכונות אלו ובעיקר זו האחרונה הביאו את רבו להטיל עליו משימה מאוד לא שגרתית. הוא הורה לו למצוא דרך לקבל משרה בצבא הצרפתי כדי שיוכל להעביר ידיעות על תכניותיהם הצבאיות לידיעת צבא הצאר.

ר' משה הצליח להתקבל כמתורגמן במפקדה הצרפתית. תפקידו היה לתרגם מכתבים שנתפשו אצל שבויים רוסיים מרוסית לצרפתית. הוא מצא חן בעיני קציני המפקדה וכך היה מסתובב בחופשיות ביניהם, שומע את שיחותיהם ואפילו משתתף בישיבות המטה שלהם. הם לא העלו על דעתם שליהודי החביב והתמים הזה למראה יש משימה שונה לגמרי…

גם באותו יום כשעמדו הקצינים הבכירים בחדר הענק ששימש כחמ"ל (חדר מלחמה) והתוו מסביב למפה טופוגרפית ענקית את ציר ההתקפה שנועדה לעוד ימים מספר כנגד חילות הצאר היה גם ר' משה מייזליש ביניהם, מאזין לדברים ומתאמץ לזכרם בלא לאבד שום פרט מהתכנית.

לפתע נשמעה בחלל החדר שאגה מקפיאת דם:

"מה אתה עושה פה?! מ ר ג ל!!!"…

איש לא הבחין איך לפתע פרץ לחדר נפוליון בכבודו ובעצמו אך את שאגתו שמעו היטב. עוד בטרם הספיק ר' משה מייזליש לעכל שהשאגה מופנית אליו חש את ידו הכבדה של המצביא על ליבו. נפוליון שהיה בעיצומו של סיור שגרתי עבר ליד חדר המפקדה וביודעו שקציניו עסוקים במשימה חשובה לא רצה להפריע להם. אלא שאז  קלטו עיניו את הזר המוזר שנוכחותו באסיפה כה סודית עוררה חשד בליבו.  בשימו את ידו על ליבו ביקש לאמת את חשדו.  הוא היה בטוח שיחוש את לבו של הזר רועד מאימה.  להפתעתו פעם לבו של היהודי בקצב נורמאלי ושקט כאילו לא ארע דבר. נדהם הביט בונפרטה לעבר קציניו המובחרים ולא חסך את שבט לשונו לגעור בהם בחמתו כיצד אינם פוקחים עיניים על המתרחש סביבם. כל אותו הזמן החזיק הקיסר בחוזקה את ידו של החשוד. רק לאחר שכל הקצינים דברו בשבחו של ידידם "התורם בגופו להצלחת המלחמה נגד הצאר" נאלץ נפוליון לשחררו מחוסר הוכחות…

עוד באותו ערב העביר  ר' משה מייזליש את כל הידיעות ותכניות ההתקפה לרוסים. יומיים אחר כך תקפו הצרפתים ונחלו כישלון ותבוסה.

מה הייתה הסיבה שרבו של ר' משה כה התנגד לנפוליון?

המהפכה הצרפתית שהייתה בשנת תקמ"ט (אשר כתוצאה ממנה נעשה, כעבור מספר שנים, נפוליון למנהיגה של צרפת) הייתה גם מהפכה אידיאולוגית שהביאה עמה שינוי עיקרי בעולם כולו. מהפכה זו הייתה אחת מהמאורעות העיקריים שעליהם הושתתו יסודות ההנהגה של "העולם המודרני" עד היום הזה:

עד המהפכה הצרפתית הייתה ממשלת צרפת (וממשלות רוב מדינות העולם)  מסורה בידי מלך ומלכה, והם הנהיגוה ככל שעלה בדעתם. המהפכה הייתה מבוססת על כך שבני אדם חופשיים להתנהג כרצונם, ולכן הדיחו את המלך והמלכה כדי לשחרר את המדינה משליטתם וממשלתם והעבירו את הנהלת המדינה לידי הציבור המייצג את כל אנשי המדינה.

צרפת הייתה מהמדינות שבהן לאורך מאות שנים נשפך דם יהודי כמים. לא ייפלא אפוא שבפרוץ המהפכה היו יהודים ובתוכם גדולי ישראל שקיוו שמכאן ואילך יהיה טוב. על פניו נראה שמהפכה זו הביאה  את רוח הדמוקרטיה והקדמה לעולם כולו וכתוצאה ממנה הוענקו שיווי זכויות ליהודים.  היתרון בכך הוא שמתווסף חופש בגשמיות ובצדק ויושר וכו' והדבר היה מביא חרות ועשירות לבני ישראל. אף על פי כן הרי מכיוון שהדבר לא הושתת על יסוד האמונה והביטחון בה'  הביא הדבר עמו ( ובמיוחד ע"י נפוליון) פריקת עול והפקרות. הגישה לסמוך רק על כוחו וגבורתו כלשון הפסוק "כוחי ועוצם ידי" וכו' השפיעה על עוד כמה וכמה מדינות בזמן ההוא. זו הייתה אפוא הסיבה שהרבי בעל התניא התנגד מאוד לנפוליון והתפלל שיובס באומרו שאם ינצח את הצאר הרוסי יתרבה העושר בישראל אבל יתפרד ויתרחק ליבם מאביהם שבשמים ואם ינצח הצאר אלכסנדר אמנם יתרבה העוני בישראל אבל יתקשרו ויתאחדו בהשם יתברך.

הוא לקח את המארש שליווה את חיילי נפוליון במלחמותיהם וביקש מתלמידיו לשיר זאת שוב ושוב עד שהתבטא "לקחנו מהם את נשקם". הוא הבטיח לבנו ולא הסתפק בהבטחה אלא נשבע לו שנפוליון ינחל מפלה. למרות שהיה בטוח והבטיח לכולם את תבוסתו הוודאית של צבא נפוליון – כפי שאכן קרה – סרב להיות תחת שליטתם אפילו לזמן קצר ויחד עם כל משפחתו ורכושו ברח בחיפזון מעירו עד שבריחה זו גרמה על פי הטבע להסתלקותו!

במשך שנים רבות נראה היה שצרפת היא עד כדי כך במצב כה ירוד שלא ניתן להכניס בה קדושה ויראת שמים. אלא שכל זה עד למהפכה החדשה.

  2. המהפכה החדשה

מדינה זו נהפכה למקום ומרכז של תורה ויהדות ושל הפצת התורה והיהדות (גם למדינות אחרות). הוקמו שם ריבוי מוסדות של תורה ותפילה, מוסדות חינוך על טהרת הקודש וגם ספרים מודפסים שם בכל מקצועות התורה. מצרפת מגיעים לכל העולם רבבות עלוני הסברה, חוברות וספרים גדושי חידושי תורה בנגלה ובנסתר.  כלומר שמקום שלא היה מסוגל ליראת שמים הרי היום לא זו בלבד שיש בו יראת שמים יתרה מזו: מצב זה השתנה מן הקצה אל הקצה, שלא רק שלשם מגיע אור הקדושה ממקום אחר אלא שהמקום עצמו הפך למקום ומרכז של תורה ויהדות.

באחד מייעודי הגאולה נזכרת במפורש מדינת צרפת: 'וגלות החל הזה לבני ישראל גו' עד צרפת גו' ירשו את ערי הנגב, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה'  המלוכה'.   מזה מובן אפוא שבגאולה חשוב שיוזכר שהיא קשורה עם צרפת,   כי שלימות תיקון העולם – והייתה לה' המלוכה – נפעל ע"י הבירור והעלייה של (בני ישראל ב) צרפת. לפני מאתיים שנה נראתה המציאות המתרחשת בצרפת היום – כחלום רחוק…

בשלהי שנות הששים הרעיש את העולם "מרד הסטודנטים" שפרץ מפריז וגרף אחריו את כל הסטודנטים בעולם המערבי. מחולל המרד היה סטודנט יהודי בשם דניאל כהן בנדיט שכונה בשם "דניאל האדום". על פניו נראה כאילו הקרדיט לכל המהפך הגדול מגיע לרב ולרבנית שנחתו בצרפת ממש באותו יום שהחל מרד הסטודנטים והחלו לפעול במרץ בין הצעירים והצעירות.

(על פי שיחת וישב תשנ"ב)

  3. תעלומת הבית המוזר

החסיד שהציע לעוברים ושבים להניח תפילין לא קלט מה מביא אדם דתי לעמוד ולהסתכל בעניין רב על מעשיו. לבסוף ניגש אליו והציע לו להצטרף ל"מבצע" כלומר להניח תפילין לאנשים. האיש סרב בחיוך והוסיף: "אך אם תציע  ללמדני תניא אשמח" הם החליפו מספרי טלפון ביניהם ולאחר כמה ימים אכן החלו ללמוד תניא. לאחר מספר שיעורים שאל האיש את החסיד מדוע אינו מתעניין מה הביא אותו לבקש ללמוד תניא. כמובן שזה עורר את סקרנותו של החסיד והאיש סיפר לו סיפור מדהים.

הוא גדל בבית מתבולל  בצרפת. אפילו להוריו לא הפריע כשהגיע יום אחד הביתה עם גויה ובישר להם על כוונתם להינשא. לאחר חיפושים ארוכים אחר דירה מתאימה שכרו דירה צנועה באחד מפרברי פריס וכאן קרה הבלתי יאומן…

מרגע שנכנסו לבית הזה הרגיש חוסר מנוחה… ייסורי מצפון מלאו את לבו בלי שידע מאין באו כי כאמור לא ידע כהוא זה על יהדות… לא היה מסוגל עוד להישאר בבית, ירד לרחוב והתחיל לחפש בית כנסת… לראשונה דרכו רגליו במקום כזה… רגליו הוליכוהו לבית כנסת לא גדול, שם התכוננו לתפילת מנחה. מאי שם נשלפה עבורו כיפה  ושפתותיו לחשו מילים מתוך סידור שנכתב באותיות צרפתיות מבלי שיבין מה הוא מוציא מפיו… לראשונה בחייו החזיק בידיו סידור ודמעותיו שזלגו ללא הפוגה הרטיבו את הדפים המצהיבים.

הוא שוחח עם הרב שעות ארוכות. נשמתו לא ידע שבעה. את כל מה שהחסיר עד כה ביקש להשלים. לא פסק מלשאול, להתעניין, לחקור, להבין את התפילות, הברכות והמצוות והרב בסבלנות רבה ובהרבה אהבה הסביר ופרש. גם בני ביתו של הרב הרעיפו עליו אהבה רבה. לילות אחדים ישן בביתו של הרב. לא היה מסוגל לשוב אל הבית ההוא ואל הגויה. תוך כמה ימים ארגן לעצמו כרטיס טיסה ובעצת הרב עלה לארץ, נכנס ללמוד בישיבה ולא ארכו הימים והוא התחתן עם בעלת תשובה כמוהו וביחד הקימו בית על יסודי התורה ומצוותיה.

יום אחד התגלגל לידיו עלון בצרפתית. בסקרנות פתח את  העלון ולפתע ראה תמונה מוכרת… הוא לא האמין למראה עיניו… לפתע הבין את הכל…

  4. הפתעה ב"סורבון"

השמחה בעיירה הייתה רבה: למשפחה חשובה בעיירה נולד בן ראשון אחרי חמש בנות. כל היהודים בעיירה הקטנה חיו כמשפחה אחת והם הרעיפו על היולדת ועל בנה הנולד לה במזל טוב מכל טוב ליבם הטהור.

שרגא הקטן למד ככל ילדי העיירה בתלמוד תורה מיום מלאת לו שלוש שנים. כבר בקטנותו הייתה ניכרת עליו פקחותו וחכמתו בלימוד התורה. מבוגרים בבית הכנסת היו משתעשעים עמו בדברי תורה. כשהיה בן שש כבר היו בבית עוד שלושה בנים שנולדו אחריו אך לא אחד מהם היה דומה לו בידיעת התורה.

בהתקרבו לגיל מצוות החל אביו מתעניין מיהו הסופר הכי ירא שמים שיכתוב תפילין לעילוי שלו ושרגא כבר ישב להכין דרשות ופלפולים להשמיע בחגיגה הגדולה. כך יכלו  ההורים לרוות נחת לאורך ימים ושנים טובות אלא שלמרבה הצער לא ארך אושרם זמן רב.  לעיירה הגיעה קבוצה של "משכילים" מתנועת ההשכלה שהטיפה לפריקת עול מצוות. בחלומותיהם הכי קשים לא העלו ההורים על דעתם שבנם שניבאו לו גדולות החל להתחבר עם כמה נערים שגרו בשכונה והיו מושפעים מקבוצת המשכילים. אט אט התרחק מדרך התורה, החל לצחוק ממנהגי ישראל ועד שהתחיל להקל בקיום המצוות בפועל.

אביו ניסה בכל כוחו להשפיע עליו לטובה אך ללא הועיל וכדי שלא ישפיע על בני הבית הצעירים הוציאו מהבית. הנער התאכסן אצל אחד מהמשכילים וירד מדחי אל דחי.

בהיותו בן 15 פרק מעצמו עול תורה ומצוות לחלוטין, ונכנס לגימנסיה המקומית כשהוא עושה חיל בלימודי חול וסיים את לימודיו בהצטיינות. בהמלצת מנהל הגימנסיה נסע לפריז ללמוד באוניברסיטת ה"סורבון" בלי להיפרד מהוריו. בטוח היה ששם יוכל להתנהג כרצונו ואף אחד בכלל לא ידע שהוא יהודי…

למרבה הפלא דווקא שם גילה מחדש את יהדותו וחזר להיות אותו עילוי כבתחילה.

איך זה קרה? זה התחיל כבר מהיום הראשון ללימודיו שם!

  5. תעלומה בבית המשפט

…י-הודה עבד כנהג משאית בחברה גדולה שייבאה מזון כשר מישראל וספקה אותו לאזורים רבים בצרפת. החברה הייתה בבעלותו של דניאל עמרם מפריז.

באחד הימים נהג י-הודה במשאית שנרכשה ע"י החברה כשבועיים לפני אותו יום. לפתע, בהיותו לפני רמזור אדום סמוך לצומת סואנת גילה לחרדתו שהבלמים אינם מגיבים! בידיו היו שתי ברירות אחת גרועה מחברתה: להמשיך בנסיעתו קדימה ובכך לגרום לתאונה נוראה רבת נפגעים או לסובב את ההגה לכיוון הגשר ולהפיל עצמו אל הנהר השוצף למטה…

בהחלטה של שבריר שניה שבר את ההגה 90 מעלות לכיוון הגשר והתנגש בעצמה רבה במעקה הבטיחות של הגשר. המשאית שברה את מעקה הבטיחות אך נותרה תלויה בין שמים וארץ כשחציה מעל המים והחצי השני על שרידי הגשר. במשך שעות רבות עמלו כוחות חילוץ רבים עד שהצליחו לחלצו בריא ושלם.

אנשי המשטרה פתחו מיד בחקירת נסיבות התאונה וגילו שהבלמים של המשאית היו זה זמן רב במצב לקוי והגישו תביעה נגד דניאל עמרם בעל החברה שישלם את כל הנזקים שגרמה המשאית בתוספת קנס גבוה מאוד. דניאל טען לחפותו והאשים את האיש שמכר לו את המשאית לפני כשבועיים. בית המשפט לא קיבל את טענותיו והזמין את המוכר (אדם כבן שמונים שחזותו העידה על עושרו הרב) למסור את עדותו. לתדהמת כולם הודיע המוכר שהוא נוטל על עצמו לשלם את כל ההוצאות כולל הקנס. למשמע דבריו השתררה דממה באולם המשפט. השופטים היו נפעמים. מעולם לא נתקלו בכזה מקרה שהצד המנצח  מעוניין לשלם אך לנוכח נדיבותו הרבה החליטו שהם מוותרים על הקנס ויהיה עליו לשלם רק את הוצאות הנזק הרב שגרמה המשאית. מסתבר שהמוכר שלא היה יהודי לא הסתפק בכך ובצאת הצדדים מבית המשפט אל מול עיניהם המשתאות של עורכי הדין של שני הצדדים ביקש מדניאל לתת לו את המשאית על מנת שיתקנה על חשבונו.

עברו שלושה שבועות והאיש הודיע לדניאל שהמשאית מוכנה והוסיף שבמקום שיטריח את נהגו להגיע אל המוסך בכוחות עצמו הוא אמור להגיע לסידורים בפריז ובדרך חזור יוכל לקחת את הנהג למוסך…

… לפניהם הייתה דרך של כשלוש שעות נסיעה. לאחר כמחצית השעה הסתובב לפתע המוכר שישב במושב הקדמי לצד הנהג שלו אל י-הודה שישב במושב האחורי ובפיו שאלה שהותירה את  י-הודה פעור פה מתדהמה… 

מהפכה אמריקאית

  1. אמריקה שלפני המהפכה

בעוד ברוסיה הועמדו היהודים בניסיון של עוני, תחת משטר דיכוי ועד לסכנת חיים ממש הרי באמריקה היה זה ניסיון של עושר, שטמן בחובו סכנה רוחנית גדולה לא פחות.

זמן רב לא הייתה באמריקה הרבצת תורה, יראת שמים וחינוך כשר כפי שהיה אצל היהודים במזרח אירופה: בן התורה ותלמיד הישיבה עשו ככל שבאפשרותם שמראם החיצוני יהיה דומה לכולם. לשוחטים, למלמדים, לחלק מתלמידי הישיבות וגם לחלק מסוים של רבנים – ציצית בולטת וזקן היוו ניסיון גדול. הייתה קרירות נוראה לתורה ולמצוות. כשהוקמו ישיבות היו אלה ישיבות ואוניברסיטאות יחד. כשהוקמו "תלמודי תורה" הורכב הצוות ממנהלים ומלמדים מחללי שבת שאינם מניחים תפילין, ביניהם כאלו המחפשים לעקור את האמונה בה' ובתורתו מהילדים. הרבנים הבודדים יראי השמים היו מיואשים ולא האמינו ביכולתם לתקן. לכוחות אדירים ולמסירות נפש כבירה היו זקוקים כדי  לעשות את אמריקה למקום תורה. הסיסמא שקיררה את הלבבות הייתה: "אמריקה היא שונה", פה אין לך כביכול ברירה ואתה חייב לעבוד בשבת. מפעלים ובתי חרושת בהנהלה יהודית עבדו בשבת והעסיקו עובדים יהודים שהוכרחו לעבוד בשבת. מי שלא רצה לעבוד בשבת פוטר מעבודתו ולא ניתן היה למצוא מקום עבודה שבו לא עבדו בשבת.  כך בהדרגה אכלה הקרירות ליהדות כל חלקה טובה ועד שגדל פה דור חדש של יהודים ששאיפתו הברורה היא להתבולל, להיות כמו כולם, הם כבר לא יודעים יהדות מהי ולא רוצים לדעת.

אלא שגם כאן התחוללה מהפכה…

  2. נקניקיות שמקרבות ליהדות

היה זה יומו הראשון של סמי באוניברסיטה. מייקל, סטודנט יהודי ותיק יותר, קבע עם סמי להיפגש עמו בחדרו במעונות תוך מספר דקות. כשחלף זמן רב וסמי לא הגיע התכונן מייקל להתקשר אליו כשלפתע נשמעו נקישות עצבניות על הדלת. מייקל פתח את הדלת ומצא את סמי עומד שם כשפניו אדומות מרוב כעס.

"מה קרה? יש לך סתימה באוזניים? מדוע אינך עונה לצלצולים שלי בפעמון?"

"בפעמון?! איפה אתה רואה פה פעמון?"

"בפעמון החדש שהתקנת" – צעק סמי והורה בידו על ה…מזוזה וכעסו הלך וגבר.

מייקל פרץ בצחוק שגרם לסמי לסובב את גבו אליו ולהתרחק מהחדר בהחלטה שזו הפעם האחרונה שהוא רואה את פניו.

מייקל דלק בעקבותיו וניסה להסביר לו שאין זה פעמון אלא …מזוזה. סמי שגדל בבית מתבולל לא ידע מהי מזוזה  אלא שהנושא סקרן אותו ומייקל שגם לא ידע הכי טוב להסביר הזמין אותו לארוחה טובה במסעדה ששכנה לא הרחק מהמעונות. סמי לא בדיוק הבין את הקשר בין הדברים אך היה בהחלט רעב…

הם נעצרו מופתעים ליד דלת הכניסה למסעדה. בכניסה תלוי היה שלט ענק ססגוני: "סגור בגלל שבת"…

"מי זה השבת הזה, מפקח ממשרד הבריאות?" – תמה סמי, ובקושי הצליח מייקל להסביר לו ששבת הוא יום המנוחה של היהודים. סמי שאל מדוע צריך שלט כזה גדול לשלוש מילים ומייקל הסביר לו שזוהי דרכו של הרב מנהל המסעדה לפרסם יהדות.

הוא המשיך וסיפר לו שלפני חג הפסח, תלה בחוץ שלט "למכירה" בצורה מעוררת סקרנות והיו סטודנטים שכשראו את השלט נכנסו ללחץ ובאו לשאול מדוע הולכים למכור את המקום הנפלא הזה ואז למדו להבין את מצוות "מכירת חמץ" שעושים לפני פסח…

כך גם לפני ימי צום שיהודים מתענים על חורבן בית המקדש תלוי שלט: סגור בשל תענית  ואז מתוודעים הסטודנטים הסקרנים להיסטוריה של בית המקדש  הראשון ובית המקדש השני שנחרבו ושומעים גם על בית המקדש השלישי ועל המשיח שיבנהו…

פעם הייתה הפגנת ענק של סטודנטים נגד הממשלה, הוסיף מייקל וסיפר, היה זה בחג פורים וגם הפגנה זו נוצלה להחדרת מצוות היום. פשוט ילדיו של הרב  המתינו למפגינים בדרך עם שלטים על פורים וביקשו מהם לצרף זאת לשלטים שלהם… מובן שזה הביא לפרסומת גדולה בכלי התקשורת, ובאותו שבוע הופיעה כתבת ענק על האוכל והרוחניות שבמסעדה ב"ניו יורק טיימס" כך הצטרפו יהודים רבים לקיום מצוות.

"אז הוא עוד אחד שרוצה להתפרסם"… אמר סמי באכזבה ומייקל עמל בקושי לשכנעו שהרב הזה אינו מבקש לפרסם את עצמו אלא את מצוות התורה.

"אבל מדוע כל כך אכפת לו שכולם יקיימו מצוות (מה זה בכלל מצוות)?" – שאל סמי, שהיה "תינוק שנשבה" בן  לדור שני של יהודים מתבוללים ולא הבין דבר מכל הדברים שהשמיע חברו על משיח, בית המקדש, פורים, פסח, שבת ומזוזה…

"את השאלה הזו מוטב שתשאל אותו ישירות!"

הם הציצו בסקרנות פנימה מבעד לזכוכית החיצונית והבחינו בקופסה ענקית  שעמדה בכניסה עם חור בולט במרכזה ועליה כתוב באותיות גדולות ומאירות: גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה.

"אז מה עושים עכשיו? היכן אוכלים?"

"הנה רשומה פה כתובת ביתו של הרב. בוא נלך אליו ונזכה גם לסעודה כיד המלך!"

"לאן נלך? לביתו? השתגעת?! כך לבוא בלי שהזמין אותנו?"

"ראה מה כתוב מתחת לכתובת: "כולם מוזמנים לסעודות שבת (בחינם כמובן) בביתי. בערב בשעה 19.00 וביום בשעה 14.00"

ואכן השניים התקבלו בלחיצת יד חמה בברכת ברוכים הבאים ובחיוך רחב ע"י הרב.  כשישים אנשים שרוב ניכר מהם נראו כסטודנטים הסבו אותה עת לסעודה. הרב עבר מאחד לשני, התעכב ליד כל אחד רגעים ספורים וגרם להם לחייך מדבר התורה הקצרצר שהשמיעם.

להפתעתו הגדולה של סמי הוא התעכב גם לידו והתעניין  כיצד עבר עליו היום הראשון באוניברסיטה. הוא התפלא כיצד זיהה אותו כסטודנט חדש.

"כשתכיר אותו יותר טוב", לחש לעברו אחד הסטודנטים, שכיפה לבנה התנוססה במרומי שערותיו הארוכות וכמו קרא את מחשבותיו, "נראה לי שתרצה לבוא לפה גם כשלא תהיה רעב"…

רק התיישבו וחבשו את הכיפות שהציעו להם ילדיו של הרב וסטודנט אחר, דתי לפי מראהו, שאל את סמי:

"כבר ביקרת בחדר האוכל של האוניברסיטה?"

"לא."

"אז לא ראית את המגשים החדשים" – קרץ לו באחת מעיניו – "יש עליהם קישוטים נפלאים"…

הסטודנטים מסביב פרצו בצחוק ואחד מהם התנדב להסביר: "כל סטודנט כשניגש לאכול קונה בכמה סנטים מגשי נייר מיוחדים שאותם הוא שם מתחת לצלחת.  ובכן אין אלו מגשי נייר רגילים. על כל אחד מהם יש כל מיני עיטורים, ציורים, סיסמאות וחומר הסברה על התורה ומצוותיה מושך בתוכנו ובצורתו המקורית.  המגשים הם חד פעמיים כמובן וכך מופיעים כל יום מגשים חדשים עם חומר חדש ומושך… האוניברסיטה הקימה גם חדר אוכל כשר , כמובן גם ב'כשר' פועלים המגשים את פעולתם"…

סמי התעניין מה זה אוכל כשר והסטודנט החברותי הרחיב והסביר בסבלנות.

הוא הוסיף וסיפר על פעולותיו של הרב בשיתוף עם האוניברסיטה בשלושה חגים יהודיים נוספים תוך שהוא מסביר לסמי את מהותם בקצרה. סיפר שלפני ראש השנה מחלקת האוניברסיטה צנצנות דבש עם איחולי שנה טובה. בשמונת ימי חנוכה דולקת בחצר הקמפוס חנוכיית ענק שמפרסמת את נס חנוכה ולקראת פורים מסופקים אלפי משלוחי מנות שמחולקים רשמית מטעם האוניברסיטה.

"האוניברסיטה הזו מנוהלת ע"י יהודים?"

"לא! אבל מתוך כ- 17 אלף סטודנטים שלומדים באוניברסיטה, למעלה ממחציתם יהודים".

סמי האזין בסקרנות רבה.  השיחה נקטעה כי באותו רגע נעמדו כולם לקידוש ולאחריו יצאו לנטילת ידיים, ברכו "המוציא", אכלו מנה ראשונה ופרצו בשירה אדירה. סמי הביט על הנעשה בעיניים קרועות לרווחה וילדיו של הרב הדריכו אותו מה ואיך עושים. הוא כבר רצה לשאול משהו אלא שאז ראה שאביהם מתכונן לדבר.

"לפני כמה שנים מצלצל בביתי הטלפון ומעברו השני של הקו מספר לי הדובר כי קרוב שלו נתפש לכת של עבודה זרה שחבריה חיים בקומונה בעיבורו של יער עבות. נסעתי מספר שעות ביום מאוד קר וכשהגעתי חשכו עיני מהרצינות שבה התייחסו לפולחניהם ומהאמונה המדהימה ב'גורו'. שיחה ארוכה עם הצעיר שלמענו באתי הבהירה לי שקריעת ים סוף תהיה קלה יותר מלשכנע אותו לעזוב את הכת. כאשר כמעט ונכנסתי למכונית לחזור כלעומת שבאתי הציע לפתע  הצעיר כשהוא מתמוגג מצחוק: "אולי תיגש לגורו עצמו. גם הוא יהודי"…

כשראה שאני מתכוון ברצינות לגשת אליו הוכה בתדהמה וניסה להניא אותי מכך. אותו רגע הבנתי למען מי הגעתי לכאן…

כמה צעירים שהיו משוכנעים כנראה שנקבע לי ראיון הואילו להראות לי את הדרך חבל רק ששכחו להזהירני כי אחת מ'סגולותיו' של אותו 'גורו' היא השתיקה… שעתיים דיברתי כמו אל הקיר בלי לזכות לשום תגובה. כשיצאתי מתוסכל ומאוכזב נמלכתי בדעתי שהרי המעשה הוא העיקר. חזרתי. הפשלתי את שרוולו בלי שהתנגד והנחתי לו תפילין. עוד בטרם הספקתי להניח על ראשו הוא פרץ בבכי. הסתבר שהוא היה תלמיד ישיבה לשעבר… הנחת התפילין שברה את שתיקתו ולא חלף זמן רב עד ש… חזר ונהיה תלמיד ישיבה"…

סמי שאל מה זה תפילין וקיבל הסבר בקצרה והזמנה להיכנס לבית הרב ביום ראשון להניח תפילין.

"ומה יצא לי מזה?" – שאל סמי לפי תומו.

"לא רק לך יצא טוב מזה אלא לכל העולם! כשאתה מניח תפילין אתה מתחבר עם ה' ומחבר אליו את העולם. בכך אתה הופך את העולם לעולם טוב, עולם של גאולה" – ענה הרב.

"אני יכול להפוך את העולם לטוב?!" – התפלא – "זה בכלל לא קל?!"

"ומי אומר שליהודי צריך להיות קל?" – חייך הרב וסיפר שכשהגיע מצא עצמו  במקום שעל פניו לא נראה שם כל זכר ליהודים וליהדות. ללא בית כנסת ("תארו לעצמכם שאפילו ביום כיפור נאלצתי להתפלל לבד בבית") ללא חנות לקניית אוכל כשר ("אל תדאגו, האוכל פה על השולחן כשר למהדרין"…)  ללא מוסדות חינוך יהודיים, פשוט – שממה יהודית נוראה. הוא ניסה לאתר  יהודים וקשה היה לאתר אותם כי יהודים החליפו שמותיהם לשמות אמריקאים. כשסוף סוף הצליח לדבר עם יהודי הרגיש בעליל את היחס המתנכר שלו. היהודי ביקש להתנער ולהסתיר את יהדותו מהגויים שסביבו ונלחץ מעצם העובדה שיהודי השייך ל"דור הישן" משוחח עמו.  הוא  שינה כיוון וניסה לפעול עם "טנק" – רכב מקושט בסיסמאות יהודיות ועם רמקול רב עוצמה אך ללא הועיל. רגשי הזרות והעוינות נותרו…

ואז כשהוא כלאחר יאוש, מדוכדך מאי ההצלחה קיבל לפתע מכתב שפקח את עיניו והוציאו מן המיצר אל המרחב…

  3. מדוע אין לחוק  תאריך קבוע

אחד הדברים הכי מוזרים שקרו בסנט האמריקאי הוא "חוק החינוך".  הדבר המוזר הראשון היא העובדה שהחוק נתקבל פה אחד ממש ללא התנגדות של איש!

כל חברי הסנט והקונגרס שבכל נושא המועלה להצבעה יש ביניהם תמיד חילוקי דעות, רפובליקנים ודמוקרטים שתמיד אומרים הפוך זה מזה, ובפרט שחוק כזה הוא על פניו בניגוד לחוק האמריקאי של הפרדת הדת מהמדינה, התאחדו כאיש אחד פה אחד ממש בנושא אחד ויחיד: יום החינוך שבמסגרתו יש לקרוא ולהשפיע על כל אזרחי ארה"ב לקיים שבע מצוות בני נח!

וכשמדברים על חברי הסנט והקונגרס יש להזכיר שמדובר על 435 חברי קונגרס שכל אחד מהם מייצג בממוצע כחצי מיליון איש, ועל מאה סנטורים שכל אחד מהם מייצג בממוצע שני מיליון איש!

מאז ה-18 באפריל 1979 מידי שנה חותם כל פרזידנט על הצהרה הקוראת לקיים את שבע מצוות בני נוח. בהצהרה זו  פונה הפרזידנט אל אזרחי ארה"ב בבקשה להתחזק בשבע מצוות בני נח שהן, כפי שהוא מסביר באותה פניה,  עם כל הפרטים שלהן מהוות קבוצת חוקים מוסריים שציווה הבורא אשר מחובתם של כל אלה שאינם יהודים לקיימן. מטרת חוקים אלו היא להבטיח שכל חברה אנושית תהיה מבוססת על רצונו של יוצר האדם ומנהיגו ותחיה בהתאם לכך. האמונה בבורא היא הדבר היחיד שמונע גזל, רצח וכל אי צדק. כדי לעשות את העולם למקום טוב יותר עבור כולם.

בהצהרה בקונגרס ארה"ב ב- 20 למרץ 91 הוסיפו את המשפט: ללא הערכים והעקרונות הללו עומד בניין האנושות בסכנה לחזור לתוהו ובוהו

  4. שבע המצוות הן:

שפיכות דמים – איסור הריגת בני אדם. איסור זה כולל גם את האיסור להמית עוברים (הפלה ר"ל).

עבודה זרה – איסור לעבוד עבודת אלילים. 

גילוי עריות – איסור ביאה על שש עריות: אם, אשת האב, אשת איש, אחותו מאמו, משכב זכר ומשכב בהמה.(מסתבר שזה כולל גם את חובת הצניעות)

אבר מן החי – איסור לאכול מבשר בעל חי שעדיין לא מת

ברכת השם –  איסור "לברך" (בלשון סגי נהור) את ה'

 גזל – איסור לגזול אפילו דברים ששווים פחות מפרוטה.

דינים – החובה להקים מערכת משפטית מסודרת בכל מקום לדון בשש המצוות הנ"ל על מנת לאפשר לחברה לנהל חיים תקינים.

ה"פרזידנט" ג'ימי קרטר החל בכך והגדיל לעשות ה"פרזידנט" רונאלד רייגן ששדרג את ההצהרה השנתית שפנתה אל אזרחי ארצות הברית והפך אותה למגילה  בינלאומית  אשר בה קוראים ראשי מדינות ברחבי תבל לכל אזרחיהן לנהוג לפי עקרונות הצדק והיושר המיוסדים על אמונה בבורא עולם ומנהיגו. המגילה הועברה דרך השגרירים באו"ם לכל המדינות בבקשה לשמור ולעשות. ואכן חתמו ראשי מדינות על הצהרות פומביות שבהן קראו לאנשי מדינתם לקיים את שבע המצוות שציווה משה רבינו מפי הגבורה(!)

כשרייגן  נפגש בפעם הראשונה עם גורבצ'וב, שהיה אז המנהיג החדש ברוסיה, שוחח אתו אודות שבע מצוות בני נח, וכמתחייב מכך בקשו להקל מעולו על נתיניו. וראה זה פלא לאחר שבמשך שנים רבות לא עלה בידי איש להשפיע על שליטי הקרמלין – קם הדבר והיה!

מה שמוזר  בחוק הזה באמריקה שהוא שונה מכל החוקים האחרים. כל חוק שביצועו אחת בשנה יש לו תאריך קבוע מידי שנה בשנה והנה כשבודקים את התאריך של יום החינוך מתברר במפתיע שהתאריך משתנה כל שנה! לפעמים הוא חל באפריל, לפעמים במרץ. ובמרץ ובאפריל עצמם משתנה התאריך בכל שנה…

המהפכה העולמית של בני נח

  1. הדרך מהטרור אל האור

סומיה סהלה הייתה מוקסמת. עולם חדש נגלה לעיניה. בכלא בו ישבה פועל  הרב אריה לייב היינס, אשר בנוסף לשיעוריו עם יהודים מלמד גם את שבע המצוות לגויים. סומיה השתתפה באחד השיעורים. התפעלותה הפכה אותה למשתתפת קבועה והביאה אותה  לבקש חומר נוסף להעמקת הנושא. הרב העניק לה ספר אודות שבע המצוות וסומיה כל כך הושפעה מהדברים החדשים ששמעה עד שהחליטה להפוך את זה לדרך חיים חדשה!

הרב היינס נדהם כששמע את הסיבה בעטיה יושבת סומיה בכלא. היא הייתה חברה בארגון "אל קעידה" ונעצרה עקב פעולת טרור שביצעה. לאחר ששוחררה מהכלא בשנים האחרונות היא מרבה לתת הרצאות על דרכה החדשה כתחליף לטרור אותו ראתה בעבר כערך מקודש. היא אף כתבה ספר שהתפרסם בכל העולם במגמה להשפיע על שלום עולמי. בעובדה שאישה שהייתה טרוריסטית הפכה עד כדי כך את עורה רואים במוחש איך הפצת הצדק והיושר חודרת ופועלת להפוך את החושך הכי גדול לאור.

הרב כהן, מחבר הספר הנ"ל נפגש מידי יום ביומו בבניין האו"ם עם מנהיגים ואנשי מפתח מוכרים ובעלי השפעה בעולם מהם נשיאי מדינות, ראשי ממשלות ושגרירי מדינות באו"ם. עם חלקם הוא לומד ענייני אמונה ועם כולם הוא מדבר אודות שבע המצוות. לא אחת הוא מארגן כינוסי התעוררות והרצאות. כינוסים אלו כבר עברו מזמן את גבולות בניין האו"ם ונערכים  ביותר מ- 26 מדינות בהשתתפות דיפלומטים, שופטים, ואקדמאים.

את הקשרים שלו עם השגרירים הוא מנצל כמובן כדי להחדיר בארצותיהם את שבע המצוות.

בנוסף לפעילות זו יש לו תכנית טלוויזיה עם רייטינג של כמיליון איש מידי שבוע ואתר אינטרנט שהשפעתו מגיעה אפילו ל…פקיסטן, שם פתח בחור מקומי מרכז להפצת שבע המצוות…

  2. הגוי הראשון שלמד ב…ישיבה!

ארה"ב ידועה בשם: "ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות" אך דומה שבזאת היא חצתה את כל הגבולות: בעיר טקסס הוקמה ישיבה מיוחדת במינה.   החידוש המיוחד שבה הוא שזו הישיבה היחידה בעולם שתלמידיה הם …גויים!

מתקבלים לישיבה רק תלמידים שמתחייבים לקבל על עצמם את שבע מצוות בני נח. לפי הוראת הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל משגיח רב אורתודוכסי על התכנים של הלימודים.

מייסד הישיבה היה וונדל ג'ונס (נפטר לפני כמה שנים) כומר בפטיסטי לשעבר שהחל ללמוד את הכתובים הנוצריים בעומק רב והתברר לו שחלקים ניכרים מהכתובים עוסקים בהסתה נגד היהודים כאשר בהערת שוליים מופיע שהדברים לא מופיעים בטקסטים המקוריים. הוא החליט ללמוד לשון הקודש כדי שיוכל ללמוד את התנ"ך המקורי ועשה זאת עם הרב המקומי. כך הכיר בייחודו של עם ישראל ובסילופיה של הנצרות ועוד בימי כהונתו בכמורה הרגיז את הכנסייה בהפיצו את דעתו שאסור לעשות פעולות מיסיון בין היהודים.

הוא ביקר בארץ לשנה בה למד יהדות באוניברסיטה העברית ובלילות למד בישיבה בירושלים ובכך היה לגוי הראשון שלמד בישיבה…

מתוך מחשבה שאם ימצא את כלי המקדש יבוא המשיח ויביא עמו גאולה לכל העולם, החל להתעסק בארכיאולוגיה והצליח לגלות  את שמן האפרסמון ואת אחד עשר סממני הקטורת.

הוא לא התגייר. בעקבות לימודיו בישיבה בירושלים הוא הבין שכיוון שתפקיד הגויים בעולם הוא שמירת שבע מצוות בני נח ובזה יש עוד רבות לפעול – עדיף שלא יתגייר אלא שיהיה בן נח ויתעסק בהפצת שבע המצוות.

קריאתם של מנהיגי ארה"ב  לקיום שבע המצוות נתנה לו עידוד רב ומרץ לפעול ועד מהרה ייסד והנהיג את אגודת "כרם בני נח" שמאחדת סביבה אלפי גויים.

כבר בכנס היסוד שנערך בשנת תש"נ בטקסס השתתפו כמה מאות אנשים. לכנס הגיעו רבנים מהארץ שהתבקשו לענות לקהל הרב על שאלות מעשיות והפיצו שני ספרים הלכתיים לבני נח בקרב הנוכחים. הרב אליהו שלח לנאספים הכרזה שעליה חתמו כולם. הכנס נתן דחיפה גדולה לקידום העניין ובעקבותיו נוסדו קבוצות רבות של בני נח בארה"ב ובכל העולם!

לג'ונס היה ידוע בזמנו על כשלושת אלפים בני נח בארה"ב ובכל העולם (גרמניה, סקנדינביה, בריטניה, דרום אפריקה ועוד) שמקיימים את כל ההלכות הקשורות לשבע המצוות. ללא ספק מספרם הולך וגדל משנה לשנה. לאחרונה התברר שבברזיל בלבד היו כבר בחשוון תשע"ו 4000 בני נח לפחות ומספרם הולך וגדל בקצב מסחרר ברוך השם!

ג'ונס המשיך בפעילות שלו בארגון העולמי של בני נח ובמקביל המשיך במאמציו בחיפוש אחר אוצרות בית המקדש עד שנפטר ממחלה קשה בכ"ד טבת תש"ע. הוא נקבר בבית הקברות של בני נח ביישוב מגדל שבגליל סמוך ונראה לקבר הרמב"ם וזאת על פי בקשתו להיקבר באדמת ארץ הקודש.

דווקא בתו שרה ריצ'רדסון התגיירה וממשיכה בדרכו של אביה בחיפוש אחרי כלי המקדש.

  3. חתונה לבני נח

במבט ראשון הוא נראה כיהודי חרדי שזקנו יורד על מידותיו. הסתכלות נוספת מגלה שהוא ללא כיפה. זהו ג'יימס גוסנל משיקגו, בן נח שהוא ואשתו דניאל הגיעו להכרה בזהותם ותפקידם כבני נח ואף התחתנו בטקס מיוחד שבו חתמו על כתב התחייבות ייחודי בנוסח הכולל את שבע מצוות בני נח. את כתב ההתחייבות ערך עבורם הרב עמנואל שוחט, תחת הכותרת "בעזרת השם בורא עולם לשבת יצרה".

ג'יימס נולד במדינת אינדיאנה בארה"ב להורים נוצרים קתוליים אדוקים. מידי יום ראשון הלך לכנסיה ולמד על הנצרות. כשקרא בתנ"ך והגיע לעשרת הדברות קלט לפתע שבנצרות יש עבודה זרה בסתירה ל"לא יהיה לך כו'". תגלית זו שברה את אמונו בנצרות. הוא למד עברית ברמה בסיסית והחל ללמוד ולהעמיק ביהדות בעיקר דרך האינטרנט. למד על מעמד מתן תורה ונפעם בגלותו שעם ישראל קיבל את התורה ישירות מה'. כך התבססה אצלו ההכרה שליהודים יש קשר ישיר לבורא עולם וגדל צימאונו לחקור עוד ועוד על יהדות. לאחר שלמד בהלכות מלכים ברמב"ם לגבי מלך המשיח הלכה והתגבשה בתוכו החלטה להתגייר.

הוא למד לתואר במדעים באוניברסיטה בדרום אינדיאנה וחשב לסיים את לימודיו באוניברסיטה ולהתגייר. במקביל המשיך להעמיק ולחקור בכל חלקי התורה ובשלב מסוים החל אף ללבוש ציצית ולשמור כשרות. הגיור היה נראה כבר כעניין של זמן בלבד…

השינוי המחשבתי החל כשנודע לו בחקירותיו ולימודו אודות שבע מצוות בני נח.  הוא הגיע להכרה שאם יתגייר יהיה זה אולי לטובתו האישית אבל אם ירתום את כוחו כאדם לא יהודי לנושא שבע המצוות יוכל להשפיע יותר בעולם לקיום רצון ה' ואכן הוא החליט להתמקד בחובתו כבן נח וקיבל על עצמו להפיץ זאת. את אשתו דניאל הכיר באוניברסיטה כאשר השפיע עליה לקבל את שבע המצוות.

כשסיים את לימודיו באוניברסיטה קיבל עבודה כמתכנת מחשבים בשיקגו שם חל מפנה גדול בחייו…

  4. האם היפנים השתנו?

ביפן הייתה מנטאליות שגם אם הנך מוצא שטר של מאה יורו על הרצפה אין זה מכבודך להרימו: אין לזכות בכסף שלא עבדת עליו. כתוצאה מזה אם יפני היה רואה עני היה מפנה לו עורף. מה פתאום שייתן למישהו כסף חינם…

 בדומה לזאת היה יחסם לעשיית חסד איש לרעהו. כאשר הייתה שם ב2011 רעידת אדמה נוראה ובעקבותיה גם צונאמי אדיר שהותיר אחריו עשרות אלפי הרוגים ומאות אלפים שנותרו ללא קורת גג מזון ורכוש. לא קל היה לגייס את היפנים במקומות שלא נפגעו להעביר על מידותיהם, לתת מכספם ורכושם  כדי לעזור לאחיהם שנפגעו.

וגם שם התחוללה מהפיכה…

  5. שבע המצוות מגיעות לכל העולם

"אלפיים שנה טעינו והטעינו. אותו האיש בו האמנו – נכרת מהקדושה האלוקית, והדת היהודית היא הדת האמתית היחידה. אני קורא לכולכם לעזוב את הנצרות ולבחור אחת מהשתיים: או להתגייר או להצטרף לאחת מקהילות בני נח, ולקיים את שבע המצוות שאלוקים העניק לאנושות כולה"

את ההצהרה המפתיעה הזאת הצהיר אחד מבכירי הכמרים בברזיל וחולל רעידת אדמה בחברה הנוצרית של ברזיל. 75% מתוך 200 מיליון תושבי המדינה הגדולה ביותר בדרום אמריקה הגדירו את עצמם כנוצרים קתולים. ההצהרה הדרמטית הגיעה על רקע מהפיכה של ממש שמתחוללת בשנים האחרונות בברזיל. מאות כנסיות נסגרות והכמרים שולחים את קהל מאמינהם לקהילות "בני נח" שצצות כפטריות לאחר הגשם. זה ממש התחלה של הייעוד העתידי המופיע בירמיהו: "אליך גויים יבואו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל"

בחודש חשוון תשע"ו התקיים הסמינר הראשון לבני נח בברזיל. כחמישים מנהיגי קהילות בני נח ברחבי ברזיל (כשבכל קהילה מאות בני נח) השתתפו ומאז הולך מספרם וגדל מיום ליום.

וכך זה ביפן, בפיליפינים, בגרמניה, באוקראינה, בקזחסטן, בקניה, בגאנה, בהודו, בדרום קוריאה, בהולנד ובעוד ועוד מקומות ברחבי העולם מוקמות קהילות של בני נח  השומעים הרצאות ולומדים שיעורים  והמעשה הוא העיקר: מקיימים בפועל את שבע המצוות!

כלומר שהיעוד: "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד" כבר מתחיל להתקיים במלוא העוצמה.

  6. הפולנים מתחרטים על הנהגתם בשואה

המנהיג של פולין לך ולנסה הגיע ב 1990 לביקור בישראל והפתיע את כולם בהביעו חרטה כנה ואמתית בשם העם הפולני כולו על התנהגותם הנוראה כלפי היהודים בשואה. פולין הפסיקה לפי דרישת ראש הממשלה דאז מר שמיר למכור אמצעי לחימה למדינות העוינות את ישראל למרות הנזק הכספי העצום שהסב הדבר לכלכלה הפולנית!

  7. לא יישא גוי אל גוי חרב

המלחמה באזור יוגוסלביה בראשית שנות התשעים הייתה נוראה. קרואטיה בוסניה סרביה, שלוש מדינות, אלפי לוחמים ושדה קטל נורא. ולמרבה הפלא במרחק של ארבעים ק"מ משם שכנה מדינה רגועה בשם סלובניה עם הרגשה של …שוויץ.

ביוני 91 הכריזה סלובניה על עצמאותה וממשלת בלגרד שלחה מיד חטיבות שריון לגבול סלובניה ודובריה איימו להפציץ את סלובניה בנשק כימי. הייתה להם סיבה נוספת מדוע כדאי לכבוש את סלובניה: מבחינה כלכלית היא העשירה במדינות האזור!

באותו יום נגמרה המלחמה בפתאומיות בלתי מובנת. ברדארים כבר ראו את מטוסי הצבא היוגוסלבי ממריאים. היה גם ברור שחלקם חמושים בפצצות כימיות. בסלובניה כבר נשמעו צפירות אזעקה. ואז – לפתע ללא שום הסבר – קבלו הטיסים הוראה לחזור ולא להפציץ!

  8. גרמנים צאצאי נאצים הופכים לבני נוח בצפת!

הרב אייל ריס עומד בראש המרכז העולמי לקבלה בצפת. מאות אלפי תיירים מגיעים למרכז מידי שנה בשנה. חלק גדול מהם הינם גויים שעורכים הכרות ראשונית עם שבע מצוות בני נוח והקשר אתם ממשיך גם בשובם לארצותיהם. לרוב אינם מסתפקים בקיום המצוות בעצמם אלא מעמידים קהילות של בני נוח בסיוע השליחים שבכל מקום.

הם באים מאירופה, מאמריקה מארצות המזרח הרחוק וגם מה…מזרח הקרוב. המרכז מפעיל גם כמה אתרים בשמות שונים ובשפות שונות שמעבירים את המסר למיליונים וגם הרשתות החברתיות מנוצלות לשם כך.

יש המגיעים למרכז לכתחילה כדי לתקן את מעשיהם כאותם צאצאי נאצים אשר לאחר שהיו בהלם כשגילו את ה"ייחוס" הנורא שלהם, התארגנו כקבוצה ובאו לברר כיצד יוכלו לתקן. הם יצאו מחוזקים בשבע מצוות בני נוח שקבלו אותן על עצמם לקיים ולהפיץ.

( שמעתי מפי אייל שי' ריס – המלקט)

המהפכה הערבית

בשנת 2010 החלו מהפכות ברבות ממדינות הערבים הידועות בכינוי: "האביב הערבי", שבסיומם הודחו כמה מהשליטים העריצים במדינות אלו. עשרות מדינות ערביות ומוסלמיות – בהן נמצאו מאות מיליוני בני אדם תחת שלטון רודני ומדכא – עמדו מול הפגנות ענק וזעזועים פנימיים אדירים, בדרישה לחלוקת משאבים צודקת, חרות וזכויות אדם בסיסיות. הפגנות אלו גרמו להפלתם של חלק ממשטרי הרשע ולשינויים מפליגים לטובה באחרים. משטרים אלו נפלו תוך מיעוט נפגעים ובזמן קצר יחסית. משטרים אלו איימו ופעלו שנים רבות נגד ישראל וערערו את היציבות האזורית ואף העולמית. לכן נפילתם המהירה וללא שום מאמץ מצד ישראל הינה נס גדול ונפלא וגם מסימניה הברורים של הגאולה הקרובה כאשר האנושות מתקדמת כולה לקראת ערכים של צדק, חרות ורווחת הפרט, וזה מהווה צעד ענק לקראת הגאולה האמתית והשלמה.

בכל המהפכות בעולם הערבי החל התהליך מהעם עצמו והוא סחף גם בכירים במשטרים השונים. יתרה מזו, צבאות ערב שהיוו תמיד את המשענת המרכזית של המשטרים במזרח התיכון, הם עצמם שסייעו ותמכו במורדים. במצרים בלט הדבר במיוחד כשהצבא עצמו הפיל את מוברק. עובדה זו עצמה שהצבא פועל ברוח המפגינים הדורשים כלכלה נכונה והוגנת היא מעין והתחלת הייעוד: "וכתתו חרבותם לאתים".  התהליך מתבטא גם בנפילת משטרי הרשע בעיראק ובאפגניסטן ובהתעוררות של רבים מבני העם הערבי כנגד המנהיגים הרשעים וכנגד ארגוני הטרור.

סיבת פרוץ המהומות הייתה כלכלית חברתית ולא דתית ולכן ההנהגה החדשה בטוניס, מצרים ולוב משקיעה את משאבי המדינה לכיוונים חיוביים יותר, כשיפור הכלכלה וכדומה שזה כידוע מסימני הגאולה – "וכתתו חרבותם לאתים"

  1. לוב

בלוב שלט במשך שנים מועמר קדאפי בעריצות ובאכזריות ובשנאת ישראל קיצונית במיוחד שהתבטאה בתמיכה בארגוני הטרור ובייצור נשק כימי להשמדת ישראל חלילה,  הפכה למדינה הפתוחה למערב, המשקיעה את רווחי הנפט ברווחת התושבים ולא בטרור עולמי ובנשק ("וכתתו חרבותם לאיתים"). עובדה מדהימה היא כי לאחר רצח השגריר האמריקאי בלוב הסתערו רבבות אזרחים לא חמושים על בסיסיהן של המיליציות הקיצוניות ואלצו את אנשיהן לעזוב את בסיסי הטרור ולנטוש את נשקם. עובדה מעניינת נוספת היא כי מרכז כוחה הצבאי של לוב, אזור המשתרע על שטח של עשרות קמ"ר, הפך בעקבות המהפכה לשוק מסחרי לכל דבר, כלומר שוב התממשות הפסוק: וכתתו חרבותם לאתים!  

  2. מצרים

גם במצרים נפל השלטון באופן נסי ובמהירות מופלאה. המשטר הישן בראשות מוברק, בנה צבא ענק שכלל כמויות אדירות של נשק, כולל נשק כימי וגרעיני. הכוח המרכזי שפעל להפלת המשטר במצרים היה המוני צעירים חילוניים המצוידים במיטב טכנולוגית התקשורת המערבית וגם צמרת הצבא שהתנגדה בתוקף למשטר מוסלמי קיצוני ובראש מעייניה היה שיפור המצב הכלכלי שנגרם בחלקו הגדול בשל ההשקעות העצומות בצבא כלומר שהייתה פה שוב נטייה ברורה לכיוון של וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות. ועוד ועיקר, המשטר החדש של סיסי במצרים עשה מה שלא עשתה למרבה האבסורד ממשלת ישראל כאשר הרס מנהרות הברחה של החמאס (שדרכן הוברח נשק רב כולל רקטות מאירן) וגרם לו לפגיעה כלכלית וצבאית קשה. יתרה מזו הוא איים על קטאר העשירה שביקשה לשקם את הריסות מבצע "צוק איתן" בעזה בתרומות גדולות לחמאס שאם תעשה כן יפתח נגדה במלחמה והיא נרתעה! הצבא המצרי נלחם בגלוי ובנחישות בארגוני הטרור חמאס (לאחר ששנים רבות מצרים טיפחה אותו!) והג'יהאד העולמי ועשה זאת הרבה יותר טוב מישראל (…).

  3. סוריה

גם בסוריה פרצה מלחמת האזרחים על רקע הרצון של העם ל"וכתתו חרבותם לאתים" וגם שם קרו נסים גדולים.

האירועים בסוריה פרצו בעיתוי נסי מדהים לאחר שהייתה מזימה שטנית לכבוש את ארץ ישראל ללא מלחמה ע"י שמיליוני ערבים, כולל נשים וטף יחצו בהמוניהם את הגבול עם ישראל וינצלו את "טוהר הנשק" הצה"לי שלא פוגע באזרחים. ב"נגלה" הראשונה כבר חצו כשלוש אלף אזרחים סוריים את הגבול הגיעו עד לכינרת והתרחצו בה, לאחר מכן הגיעו גם לתל אביב, ובקושי הצליח צה"ל "לשכנע" אותם לחזור אל מעבר לגבול. ב"נגלה" השנייה היו אמורים להגיע כשישים אלף אזרחים כולל נשים וטף ואז החלו לארגן בצה"ל צלפים כדי לפגוע ברגלי הנכנסים…אלא ששלושה ימים קודם החלה סוריה "לבעור"…

זה החל כאשר לפתע העלה אותו "יזם" רעיון חדש ברשתות החברתיות: "איזה ראש מטומטם יש לנו?" – כך ספק שאל ספק קבע עובדה – "הרי אין לנו לחם לאכול…מה לנו ולישראל? במקום ללטוש עיניים לשם יש לנו פה שליט שהוא ומשפחתו מלאים בכסף ובמקום לספק לנו רווחה כלכלית הם רק מפתחים נשק ורודים בנו. ואנחנו פה כוח עצום"…

וכך התחילה גם המהפכה בסוריה על רקע של "וכתתו חרבותם לאתים"…

הפגנות ומהומות קשות פרצו בכל ערי סוריה. מאות אלפי מפגינים לא חששו להתעמת עם הצבא מידי יום, וזאת על אף השימוש הנרחב והאכזרי נגדם בשלל סוגי הנשק המסוכן שבידי המשטר ועל אף עשרות אלפי ההרוגים.

עשרות אלפי חיילים ערקו מיחידות הצבא והצטרפו לשורות המורדים אליהם הצטרפו עשרות אלפי מתנדבים מכל רחבי סוריה ואלפים רבים של מתנדבים מכל העולם , יחידות שלמות סרבו לקחת חלק בדיכוי המהומות ודווח גם על חילופי אש בתוך הצבא הסורי עצמו. אחד הניסים הגדולים התחולל שם כאשר מתוך חשש שהנשק הבלתי קונבנציונאלי שברשותו ייפול לידי המורדים פנה אסד לפוטין נשיא רוסיה ובקשו להשמיד נשק זה! פוטין ביצע זאת בהצלחה מרובה בשיתוף עם אובאמה.

במשך שנים רבות היוותה סוריה את "ראש החץ" במאבק הערבי בארץ ישראל, הקימה והפעילה ארגוני טרור ותוקפנותה נחשבת לגורם המרכזי שהוביל למלחמת ששת הימים. גם בשנים האחרונות המשיכה סוריה במדיניותה התוקפנית ובתמיכתה בארגוני הטרור, חזקה את קשריה עם אירן, הקימה כור גרעיני, חמשה את החיזבאללה בטילי  נ"ט ונ"מ ובאלפי רקטות וטילים ארוכי טווח, המשיכה בייצור טילי סקאד ונשק כימי. לרשותה עמד מאגר הנשק הכימי הגדול ביותר במזרח התיכון. הצבא הסורי היווה את האיום המרכזי על ביטחון ישראל גם בשל גודלו העצום וגם בשל קרבתו היחסית למרכזי האוכלוסייה בישראל ומדיניותו התוקפנית. רובו של צבא זה על חייליו ונשקו הושמד. רוב בסיסי האוויר שלו נהרסו, מאות אלפי עריקים ואבדות, מורל ירוד. מאגרי הנשק הכימי שלו פורקו והנשק הכימי הושמד כולו. ונראה כי איום גדול זה עומד להעלם לצמיתות בעזרת השם יתברך.

החשש הגדול ממזימות הסורים שהדיר שינה מעיני רבים מבכירי צה"ל הוסר במלואו  עד ששר הביטחון הודיע שאפשר לחסל את כל ה"ערכות אב"כ" לאחר שאין יותר איום כימי על ארץ ישראל!

הייתה גם מזימה נוראה של החיזבאללה נגד ישראל מלבנון לחדור לישובים בצפון דרך מנהרות כדוגמת מה שרצה החמאס לעשות בדרום. לפתע השתנתה כל התמונה כאשר אלפי מחבלי החיזבאללה התומכים במשטרו של אסד באו לעזרתו בסוריה. לעזרתו הגיעו גם אלפי מתנדבים שיעים מעיראק ואלפי לוחמים  מתימן וארגון אל קאעידה הנלחם באסד הכריז עליהם מלחמה והם החלו לפגוע קשות זה בזה כאשר כל הנשק האדיר שהכינו אסד וארגוני הטרור כנגד ישראל מופנה למלחמה ביניהם! גם ארגון המדינה האסלמי נלחם בחיזבאללה וגם הארגונים  השונים נלחמים וכותשים זה את זה עד היום הזה!

בסוריה לבדה נלחמים למעלה משלוש מאות ארגונים זה בזה. ובדומה לזה קורה בעיראק לבנון תימן פקיסטן ועוד. כל זה גם הוא מסימני הגאולה בדוגמת מה שארע לפני היציאה ממצרים כאשר בכורי מצרים הכו את …מצרים כנאמר: "למכה מצרים – בבכוריהם", לא נאמר 'למכה בכורי מצרים' אלא 'למכה מצרים' ע"י מי? 'בבכוריהם'.

על פי הקבלה והמדרשים ישנה חשיבות עצומה לנפילתה של דמשק כחלק מתהליך הגאולה שהרי "דמשק" אותיות "מקדש" וכשזה נופל זה קם!

  4. קטאר

התפתחות נוספת בסגנון דומה ("למכה מצרים בבכוריהם") ארעה באזור המפרץ כאשר בצעד ענישה חסר תקדים, בעקבות קשריה עם איראן ועם ארגוני טרור שמתבטאים בפיזור מליארדי דולרים כתמיכה בהם – הודיעו מדינות סעודיה מצרים, לוב, ירדן ובחריין על ניתוק יחסים מוחלט עם קטאר העשירה והטלת סנקציות עליה. כשם שהמהפכה הרוסית החיובית בה החל גורבצוב התחילה מבקשתו של רייגן,  גם כאן יצאו מנהיגי הערבים ביוזמה זו לאחר שהמנהיג האמריקאי החדש טראמפ נפגש איתם בסעודיה ודרש מהם לפעול נגד הטרור ("וכתתו חרבותם לאתים"). ויש לומר שהן רייגן והן טראמפ פעלו כך כתוצאה והמשך מהחוק השנתי של יום חינוך באמריקה (שבע מצוות בני נוח).

יצויין שלכתחילה צריך להיות תיקונם של האומות בדרכי שלום ורק כשאין ברירה אזי "שבירתם זו תקנתם" וכשמתקרבים לגאולה האמיתית והשלמה הולך ושולט ה"לכתחילה" בדרכי שלום!

ואם ב"מה נשתנה" עסקינן יש לציין שהסטטיסטיקה מראה על כשישים אלף ערבים שעוזבים מידי שנה את ארץ ישראל, מיליונים כבר עזבו את מדינות האזור ועברו לאירופה וכל זאת כדי לקיים את הבטחת ה' לאברהם בפרשת "לך לך"  לתת את ארץ ישראל עד הנהר פרת לעם ישראל!  

( שמעתי מהרה"ח אבישי איפרגון, איש מודיעין לשעבר שליקט זאת מאתרי האו"ם והצבא האמריקאי)

מהפכה ישראלית

לפני קצת יותר ממאתיים שנה החלה תנועת ההשכלה לכרסם בתורה ובמצוות של העם היהודי, במשך השנים נוספו לכך עוד גורמים שדרדרו את המצב הרוחני של עם ישראל יותר ויותר כמו הקומוניזם ברוסיה והשואה באירופה אך למרבה הצער גם היהודים שהגיעו לארץ ישראל "לא לקקו דבש" במובן הרוחני.

אם ניקח כדוגמא את ילדי תימן הרי גם בלי להתייחס למעשה הנפשע והמזעזע של חטיפת ילדי תימן ניתן להבין שהיה פער עצום בין הציפיות של העולים מתימן, אלו שהגיעו עם קום המדינה במבצע "מרבד הקסמים", ובין המציאות בארץ ישראל. היחס לארץ היה כה קדוש עד שדמיינו לעצמם שבארץ הקודש רק לומדים תורה כל היום. מה רבה הייתה תדהמת הנערים כאשר נכנסו לכיתה ולפתע נשמעה הוראה מה-"מורי" (רק מראהו עורר זעזוע: "מורי" ללא זקן!…) להוריד את הכובעים. ראש הממשלה בימים ההם דוד בן גוריון ניהל בעצמו את מסע הכפייה והוא או שליחיו היו מבקרים במחנות, גוזזים פאות ושולחים אוטובוסים(לא פעם בשבת) להעברת הילדים לקיבוצים.

והנה עוברות פחות משבעים שנה ומתברר שגם בארץ ישראל התחוללה מהפכה. מסקר שנערך ע"י מרכז מאקרו לכלכלה מדינית וקרן פרידריך אברט בישראל ופורסם ב"ידיעות אחרונות" עולה שצעיר ישראלי ממוצע מניח תפילין כל בוקר!  

כלומר שלמרות הכפייה האנטי דתית של הממסד החילוני, של מוסדות החינוך, של כלי התקשורת, של האווירה החילונית בכל מקום הרי – עם ישראל חי! היש מהפכה גדולה מזה?

מהפכת החשיבה החיובית

פרופסור ויקטור פרנקל, צעיר יהודי  שהצטיין בלימודיו, הפך בשנות העשרים לאחד מרופאי הנפש (פסיכיאטרים) החשובים באוסטריה. כשהנאצים השתלטו על עיר הבירה וינה אזי הוא ובני משפחתו נשלחו למחנה ריכוז, שם נטבחו הוריו ורעייתו וכל מי שהיה יקר לו. למרות זאת הוא לא איבד את הרוח החיובית שלו!

עוד לפני המלחמה ובתוכה במשך שלושת השנים בהן שהה במחנות המוות פיתח רעיונות שנגדו לתיאוריות השליליות של פרויד ומעריציו. פרויד, אף הוא פסיכיאטר יהודי מפורסם,  האמין שהמין האנושי רע במהותו והאדם מורכב מיצרים בהמיים, אנוכיים, נשלטים ע"י תסכולים שהאדם לא מודע אליהם, ונרדפים ע"י תסביכים. המטרה היחידה על פי פרויד היא להשתחרר מהבעיות ולא יותר.

לעומתו סבר פרנקל שהמהות של האדם היא טובה. יש ביכולתו להתעלות אם ירגיל עצמו לחשיבה חיובית. האדם יכול לשנות את חייו ע"י מחשבות טובות. במחנות הריכוז קיבל פרנקל את ההוכחה הניצחת לאמיתות שיטתו כאשר ראה את האנשים שחלקו עם אחרים את פרוסת לחמם האחרונה. "אפשר לקחת מהאדם את הכול", כתב פרנקל, "פרט לדבר אחד האחרון שבחירויות האנושיות – לבחור את הגישה החיובית בכל מצב נתון!"

ברם, הרעיונות של פרויד שלטו ללא מיצרים באוניברסיטאות של שנות ה-40 וה- 50 בעוד רעיונותיו של פרנקל נדחו על הסף. טענו ששיטתו היא פנאטיות דתית שהעלתה רעיונות מיושנים ולא מדעיים. הקורסים שלו לא היו פופולאריים כלל.

פרנקל ששרד את מחנות המוות ברוח איתנה, לא שרד את הלעג וההתגרות ללא רחם של עמיתיו למקצוע שטרפדו את כל מאמציו להתקדם. לאחר שנים של התמודדות בלתי פוסקת הוא נותר מרוקן סחוט ומדוכא ללא ידידים ללא תומכים וללא תלמידים. בשלב זה החליט להתפטר.

כשהיה נראה על פניו שהוא יצא לגמרי מההיסטוריה התאושש לפתע והחל להילחם על רעיונותיו. זמן קצר לאחר מכן חזר להרצות באוניברסיטה. ספרו "האדם מחפש משמעות" נמכר בעשרה מיליון עותקים, תורגם לכל השפות ומוגדר כאחד הספרים בעלי ההשפעה של המאה!

ספרו היה לנקודת מפנה ששינה את פני המחשבה המודרנית ושם את כל שיטות הפסיכולוגיה,  הסוציולוגיה, החינוך, הרפואה הקרימינולוגיה וכו' וכו'  על מסלול החשיבה החיובית. דרכי הטיפול החיוביים שלו מסייעים למיליונים לשקם את חייהם ולדלות מעצמם את המזור לנפשם. הוא חיבר עוד 32 ספרים שתורגמו ל-30 שפות. הרצה במאתיים ותשע אוניברסיטאות בכל חמשת היבשות. קיבל תארי דוקטור כבוד ותשע עשרה מדליות בינלאומיות עבור פעליו יותר מכל אדם אחר עלי אדמות. את התאוששותו ואת הצלחתו הגדולה הוא זקף לנקישה מפתיעה על דלת ביתו באחד הימים ששינתה את חייו לחלוטין…

פרסום תגובה חדשה

test email