הגאולה כבר כאן

יום רביעי כ״ט אדר ה׳תש״פ
המושלים בירושלים אנשי לצון. ליצנים שכורתים ברית עם מחבלים הם ההוכחה החותכת שאנו בימות המשיח וקרובים מאוד לגאולה.
מאת שולמית שמידע
mission

כריתת ברית עם תומכי טרור – עוד הוכחה שאנו בימות המשיח

כל הנביאים לא ניבאו אלא לימות המשיח, ובמיוחד הנביא ישעיהו! הנביא ישעיהו ניבא לנו שבדור של עקבתא דמשיחא ייהפכו המושלים בעם בירושלים לאנשי לצון, ויכרתו ברית עם מחבלים תומכי טרור, ויעשו איתם חוזה מתוך הסתתרות בשקר וכזב, ואלה דבריו :

לכן שמעו דבר השם אנשי לצון, מושלי העם הזה אשר בירושלים, כי אמרתם כרתנו ברית את מות ועם שאול עשינו חוזה, שוט שוטף כי יעבור לא יבואנו, כי שמנו כזב מחסנו ובשקר נסתרנו (ישעיהו כח יד-טו).

ולמי שעדיין לא קולט את דברי הנביא יתבונן בתרגום יונתן ויראה כיצד מפרש רבי יונתן בן עוזיאל את הפסוק:

ארי אמרתון גזרנא קים עם קטולא ועם מחבלא עבדנא שלמא… ובגין שקרין אטמרנא (תרגום יונתן לישעיהו כח טו).

 

הרי הוא אומר בפירוש שעם רוצחים ומחבלים עושים שלום. וכמובן שעל העם להתנגד בכל התוקף!

 

ובכל זאת, איך נינצל מהם?

עלינו לפעול נגד זה בכל התוקף אך אל לנו לדאוג!

הבה נתבונן בדברי רבי יונתן בן עוזיאל בהמשך הפרק:

בכן כדנן אמר השם אלוקים הא אנא ממני בציון מלך, מלך תקיף גיבר ואימתן אתקפינה ואחסנינה… (ישעיהו כח טז).

כלומר לפי תרגום יונתן, הקדוש ברוך הוא ממנה מלך גיבור וחזק להציל את עם ישראל מהחוזה הנורא הזה המאיים על שלום עם ישראל.

ומיהו המלך הגיבור והחזק מסביר לנו רש"י ואומר בפירוש, שמדובר במלך המשיח:

והעמדתי מלך משיח שיהא בציון לאבן בוחן, לשון מבצר וחוזק… (רש"י לישעיהו כח טז).

 

אם כן, פשוט וברור שאנו חיים בימות המשיח ומיד נגאלים.

 

מיהו רבי יונתן בן עוזיאל?

כדי להבין מיהו רבי יונתן בן עוזיאל שתרגם הנביאים לארמית, נתבונן בדברי הגמרא המסבירים שיונתן בן עוזיאל ידע את סודות התורה ואת סודות הקץ של ימות המשיח:

 

תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. יצתה בת קול ואמרה: 'מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם?' עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר: 'אני הוא שגיליתי סתריך לבני אדם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבודך עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל'. ועוד ביקש לגלות תרגום של כתובים, יצתה בת קול ואמרה לו: דייך! מאי טעמא? משום דאית ביה קץ משיח (מגילה ג א).

ועוד מסופר על רבי יונתן בן עוזיאל, שכאשר היה יושב ועוסק בתורה, כל עוף שפרח מעליו מיד היה נשרף, כי מלאכי השרת היו מתקבצים סביבו לשמוע את לימודו, והעופות היו נשרפים באש המלאכים. ויש אומרים שיונתן בן עוזיאל למד תורה בשמחה גדולה כל כך, שמחה כשמחה שהיתה במעמד הר סיני, והתורה ניתנה באש, ומאש כזו נשרפו העופות.

 

פרסום תגובה חדשה

test email