יהודי יקר, צפית לישועה?

יום חמישי ח׳ תמוז ה׳תשע״ב
יהודי יקר, צפית לישועה? הנה הנה משיח בא. וכפי שאומר הרבי: "ישנה ההוראה כנ"ל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הרי הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בנ"י וכל האנשים דדור זה, בכל עניני תורה ומצוות, ובנוגע להנהגת חיי היום יום הכלליים, גם בהענינים ד"בכל דרכיך (דעהו)" ו"כל מעשיך (יהיו לשם שמים)", עד – הנבואה העיקרית ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה (משיח) בא" (שיחת הרבי, ש"פ שופטים ה’תנש”א).
גברים רוקדים

כששואלים יהודי, צפית לישועה? הוא משיב ואומר: בודאי, שלוש פעמים ביום אני אומר: "כי לישועתך קוינו כל היום".

 

אז ברוך ה', כבר אפשר לבשר, שהנה הנה משיח בא, והראיה היא חבלי המשיח בהם אנו נמצאים.

    

וכפי שאומר הרבי הריי"צ: בתקופה הנוכחית של "הרת עולם", כשהעולם כולו מזדעזע מפאת "חבלי משיח", והשי"ת הצית את חומת הגלות… מחובתו של כל יהודי, איש ואשה זקן וצעיר, לשאול את עצמו: מה עשיתי ומה אני עושה בכדי להקל את "חבלי משיח" ולזכות לגאולה השלימה על ידי משיח צדקנו? (ממכתב כ"ק אדמו"ר הרבי הריי"צ נ"ע לפתיחת ספר "היום יום…")    

 

ובפרט בימינו אלה – ימות המשיח שבהם נמצאים עכשיו, וצריכים רק "לפתוח את העינים", ואז רואים שנמצאת כבר הגאולה האמיתית והשלימה בפשטות (שיחת הרבי מה”מ שיל”ו מוצאי יט-כ כסלו ה’תשנ”ב).

 

נפקח את עינינו ונראה… את נפילת הקומוניזם. מלחמת המפרץ על כל ניסיה. פירוק הנשק הגרעיני, מחד, וקריסת המגדלים באמריקה, מאידך. המהפכות בעולם הערבי, עד ל"למכה מצרים בבכוריהם", שיבת עם ישראל לארצו, ההתעוררות האדירה לתשובה, ההתפתחות הטכנולוגית המדהימה, החידושים בעולם הרפואה, היכולת ללמוד וללמד באמצעים חדישים נפלאים ובקלות יחסית… וכו' וכו'. תקופה בה אור וחושך משמשים בערבוביה… זמן מאוים, מצד אחד, וגילויים גדולים, מצד שני. תקופה שבה האמת מתבררת ומתקיים בימינו מה שכתוב בדניאל: יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים… והמשכילים יבינו (דניאל יב י).

 

זכינו לחיות בתקופה מיוחדת שבה מתעצמת והולכת המודעות של עם ישראל שאנו חיים בימות המשיח. ואכן אין שמחה שאין בה ציפייה לגאולה ולמשיח הבאה לידי ביטוי בשירים ובנעימות, ואין לימוד שנושא הגאולה ומשיח אינם חדורים בו. ואנו מתחילים לחוש פעמי משיח ומתקרבים לקיום תכלית הבריאה לעשות להקב"ה דירה בתחתונים – כפי שהתאווה לו אין סוף ברוך הוא. הולכת ונשלמת עבודת הדורות, הולכת ונשלמת ההכנה לביאת המשיח… ואנו מתקרבים לאותו הזמן שלא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד ותכף ומיד ממש ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

 

ומסביר הרבי: מהי הדרך הישרה… כדי לפעול התגלות וביאת המשיח… הוא לימוד התורה בענייני מלך המשיח ובענייני הגאולה שנתבארו בריבוי מקומות – בתורה שבכתב… ובתורה שבע"פ… ובמדרשים וגם – ובמיוחד – בפנימיות התורה… ובפרט בתורת החסידות… ובפרט בתורתו… של נשיא דורנו – מעין ודוגמה והכנה ללימוד תורתו של משיח…

 

על כל אחד ואחד מישראל (האנשים, הנשים והטף) להוסיף בלימוד התורה (במיוחד) בענייני משיח וגאולה…

 

יש מעלה מיוחדת כשלומדים ענייני משיח והגאולה ברבים בנוגע להתפעלות והשמחה ברגש הלב, שעל ידי זה הולכת וגדלה ההשתוקקות והציפייה לביאת המשיח" (מדברי הרבי מה”מ שיל”ו, פרשת תזריע – מצורע ה’תנש”א).

 

וכאשר מבינים את העניין ולאחר מכן מתעכבים להעמיק דעת בזה, ולבסוף אף מציירים אותו במוח ומסתכלים בו כמו בציור נאה, אז אפשר להגיע להבנה והשגה מרביים ולהתפעלות הלב והרגש, ועם זאת לדרגת תשובה עילאה. זהו כוחה של תורה שהיא "בעל הבית" על העולם, היא יכולה לשנות את הטבע, ולפעול שנוכל לחיות ענייני משיח וגאולה ולהפכם חלק מחיינו.

 

ובעיקר נמלא בכל מקום ובכל עת את ההוראה שהורה לנו הרבי מפורשות:

ישנה ההוראה כנ"ל, שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור, שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה, שמצד עצמו הרי הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהי' ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור, שיורה הוראות ויתן עצות בנוגע לעבודת כל בנ"י וכל האנשים דדור זה, בכל עניני תורה ומצוות, ובנוגע להנהגת חיי היום יום הכלליים, גם בהענינים ד"בכל דרכיך (דעהו)" ו"כל מעשיך (יהיו לשם שמים)" (שיחת הרבי, ש"פ שופטים ה’תנש”א).

 

שימו לב!…   לפרסם לכל העולם!…   זהו עיקר העבודה היום!…

 

ומתברר, שדברי הרבי אינם רק שיחות קודש, וודאי שלא רק בבחינת שיחת חולין של תלמידי חכמים שצריכה לימוד וכד', אלא הם דברי נבואה ממש, דברי אלוקים חיים, המחייבים את כולנו, כל אנשי הדור ללא יוצא מן הכלל.

 

הבה נתחזק באמונה ברבי מלך המשיח שיתגלה בקרוב ממש, אמן!

שהרי עיקר העניין בלימוד ענייני משיח וגאולה הוא לחזק את האמונה בביאת המשיח. אמנם כל ישראל הם בבחינת "מאמינים בני מאמינים". כל יהודי מקיים בפנימיותו את ה"אני מאמין". כי האמונה היא עצמיותו וטבעו האמיתי, דבר שלא ניתן לשינוי. אך עיקר העבודה היא לחזק את האמונה שבכח ולהוציאה מן הכח אל הפועל, דהיינו, להביאה מן ההעלם וההסתר אל הגילוי, כדי להגיע לדרגה של "באמונה שלימה", כפי שמחייב הרמב"ם דוקא ב"אני מאמין בביאת המשיח" מכל שלושה עשר עיקרי האמונה. אמונה שהיא היסוד של כל היהדות, והיא הנותנת את הכח לדבקות במצוות. וכמו שדרש ר' שמלאי: שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה… בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר: וצדיק באמונתו יחיה (מכות כג ב-כד א). והיא הנותנת לנו כח לשרוד בתקופה הקשה של חבלי המשיח מתוך אמונה שלימה שהנה הנה משיח בא.

 

והיא הנותנת את הכוח לפעול את הפעולה העיקרית, שהיא צו השעה, להפוך את כל עם ישראל לחיילי בית דוד, שכולם יעמלו וייגעו להביא ולחיות את הגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש, כפי שכתוב בתורה ועל פי הוראות נביא הגאולה.

 

ואכן, צריך לקיים את דברי המשלח בלי שום חשבון, בלי לחפש הסברים המניחים את הדעת ומתקבלים על השכל, אלא צריך התבטלות מוחלטת אל המשלח, לא כ"אסקופה הנדרסת", אלא התבטלות המעוררת חיות וחיוניות ותוקף רב לעשות כל מה שהמשלח דורש.

 

שאם הדברים נכונים לגבי עבודת ה' בכלל, על אחת כמה וכמה, נכונים הם בענייני הפצת בשורת הגאולה וההכנה לה, שצריכים לצאת ברעש ושטורעם ולצעוק שמוכנים לגאולה, ולקיים את כל הוראות נביא הגאולה מלך המשיח שיל"ו בזריזות ובשמחה הכי גדולה. כדי להשלים את עבודתו של המלך ולגלות את שער הנו"ן, גילוי עצמות אין סוף ב"ה, שכל זמן שאין העצמות בגילוי אנו נשברים ונדכאים, כתית למאור, ומאחר שעברנו את כל ענייני ה"כתית" בהידור יתגלה המאור בתכלית השלימות במהרה.

 

פרסום תגובה חדשה

test email