פרשת חיי שרה – יופי של קדושה!

הקראת כתבה
יום חמישי כ״א מרחשון ה׳תשע״ד
התורה מלמדת אותנו ששרה הייתה יפת תואר. לכאורה, מה הקשר בין שלימות רוחנית ליופי גשמי? נשמה וגוף הם שני הפכים אז איך אפשר לחבר ביניהם?
מאת שולמית שמידע
גוונים כחולים

שלימות רוחנית ויופי גשמי

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים"…
פסוק זה אינו מוסר לנו את מספר שנות חייה של שרה עלי אדמות בלבד,
אלא מלמדנו דבר מהותי על אישיותה המיוחדת של שרה אמנו.
שרה אשה יפת תואר שתלאות החיים לא השאירו בה שום אות ורושם,
והיא משיבה נפשה לבוראה שלמה ביופייה ומושלמת במעשיה.
"בת עשרים כבת שבע לנוי, בת מאה כבת עשרים שנה לחטא".
מאה עשרים ושבע שנות חיים תמימות נחתמות
בשלימות רוחנית המתבטאת גם ביופי גשמי.

 

התורה חסה על היפה ודורשת הידור

לא בכדי מתארת לנו התורה את יופיה של שרה,
ולא לחינם נמשכת נפש האדם אחר היופי;
הרי התורה עצמה מעריכה את היפה וגם חסה עליו.
התורה דורשת הידור במצוות (אתרוג יפה, סוכה נאה וכו').
מחייבת לכבד שבת וחג בכסות נאה ובשולחן ערוך ומסודר.
והרואה אילנות טובות ובריות נאות…
מברך: ברוך אתה ה'… שככה לו בעולמו" (שו"ע, או"ח רכה י).
ו"רב יהודה הוה מציין נפשיה והדר מצלי" (ברכות ל ב),
כלומר: "מקשט עצמו בבגדיו" (רש"י) ומתוך כך שופך שיח תפילתו אל בוראו.
וכידוע, דירה נאה, אשה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם (ברכות נז ב).
שהרי רגשי היופי מעצימים את כוחות הנפש (שכל ומידות) ומרחיבים את הנפש,
עד שיופי מסוגל לרומם הנפש ולסייע לאדם להבין ולהשיג השגות רמות ונישאות.
ואם לא די בזה, נזכיר, שבית המקדש היה המבנה היפה ביותר בעולם,
ועל בית שני נאמר שמי שלא ראה אותו לא ראה בניין נאה מימיו.
ואכן, הנוי נאה לצדיקים!…
עם ישראל "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" ראוי גם ליופי חיצוני,
וביתר שאת ויתר עז המלך והכהן הניגשים פנימה אל הקודש.
ואכן, הכהן הגדול והמלך היו מסתפרים תדיר על מנת להראות יופיים כל הזמן,
וכולנו מצפים ומייחלים למלך המשיח: "מלך ביופיו תחזינה עינינו".
אם כן, יופי מבטא לא רק חיצוניות ושטחיות אלא גם ערכים פנימיים.

 

מה הקשר בין שלימות רוחנית ליופי גשמי?

לכאורה, מה הקשר בין שלימות רוחנית ליופי גשמי?
נשמה וגוף הם שני הפכים אז איך אפשר לחבר ביניהם?
נשמה אלוקית היא נצחית ואינה מושפעת מזמן ומקום,
ואילו הגוף המוגבל בזמן ומקום נפגם משינויי הזמן והמקום.
ועוד שהגוף והנפש הבהמית והתקשרותם עם העולם
מחייבים התמודדות מתמדת, עבודה מייגעת ומפרכת…
ואיך יתכן שרוב שנים ותלאות רבות לא יתנו אותותיהם?…

 

שלימות הגוף והנפש כשהם באחדות ובהרמוניה

כשהגוף והנפש הבהמית מתבטלים לנשמה,
אז נשמה וגוף עובדים באחדות ומתגברות על ההשפעות השליליות של העולם.
הנשמה משפיעה על הגוף ועל העולם עד כדי כך שהנשמה מאירה את הגוף!…
מאירה את העולם!…
כי הגוף המתרומם מעל מגבלותיו יונק מנצחיותה ומאין סופיותה של הנשמה.
זהו סוד יופיה של שרה אמנו שאור נשמתה האיר בעוצמה כה רבה,
עד שהדבר היה ניכר גם בגופה הגשמי.

 

זהו סוד שלימות האדם שמגביר את אור הנשמה,
עד שהגוף מתבטל לגמרי אל הנשמה ואין לו שאיפות משל עצמו.
וכשהגוף משתעבד לחלוטין למילוי שאיפותיה הרוחניות של הנשמה,
הוא נעשה כלי ומרכבה לנשמה המאירה בתוכו.
כך שרה אמנו כשגופה הגשמי נעשה כלי לגילוי אור הנשמה,
ממילא ספג מכוחה ומנצחיותה של הנשמה,
ונשמתה האירה את גופה ואת סביבתה באור גדול עצום ורב,
עד שהפכה לדמות המשפיעה על סביבתה,
ממילא לא היתה שום אפשרות ושום חשש שתושפע מסביבתה,
ושינויי הזמן והמקום לא השפיעו עליה ולא פגמו ביופייה.

 

סוד שימור היופי – ברכה בדבר הסמוי מן העין!

הדרך להגביר אור הנשמה היא צניעות!
צניעות היא קדושה, וכל דבר קדוש דורש צניעות ואז יש בו ברכה,
דוגמת "ארון ברית ה'" החבוי בקודש הקדשים –
אליו נכנס כהן גדול רק פעם אחת בשנה ביום הכיפורים,
וספר התורה המוצנע בארון הקודש מאחורי פרוכת.

 

ואכן, צניעות – ערך עליון ומקודש ביהדות המביא לחיים מאושרים.
הבה נתבונן ונחשוב חשבונו של עולם!
כמה נאה אשה הצנועה בלבושיה, צנועה בדיבורה וצנועה בהנהגותיה.
צניעות מגלה את הנשמה ומבטאת את היופי הפנימי ואת כוחות הנפש של האשה,
ודוקא על ידי כך יש בה הכח להשפיע על נשים אחרות.
וכמו שרה אמנו שהיתה "מגיירת את הנשים",
עד שזכתה ששרתה עליה רוח הקודש למעלה מזו של אברהם,
וה' אומר לאברהם "כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה",
היינו, שמע לקול רוח הקודש שבה.

 

צניעות חובה קדושה לכל יהודי ובפרט לאשה יהודיה.
מפרשתנו הקודמת "פרשת וירא" למדנו ששרה אשה צנועה,
וכדי לחבב אותה על בעלה שואלים המלאכים: "איה שרה אשתך?".
ואברהם עונה בחיבה "הנה היא באוהל" – "להודיע שצנועה היתה" (רש"י).
מכאן, שצניעות מעדנת את האדם ומוסיפה בו חן ויופי,
ויש בכוחה לחבב אישה על בעלה.

 

ואכן, צניעות היא דבר יפה ומבטא יופי פנימי וחיצוני,
ורומז על רוחניות עמוקה וקדושה שהם טבעה הפנימי והאמיתי של האישה.
שהרי אישה מסמלת את השכינה בעולם, את ספירת המלכות;
ובאשה יראת שמים מתחברים הצד הפיזי עם הצד הרוחני בהרמוניה נפלאה.

 

שרה מופת לדורות

שרה אמנו מנשים באוהל תבורך,
שבהיותה בת מאה עשרים ושבע היתה כבת שבע ליופי,
נותנת לכל צאצאיה ובמיוחד בנותיה לדורי דורות "טיפ" חשוב לחיים;
היא מוסרת לכל בת בישראל את סוד היופי… סוד שימור החומר…
שגוף האשה ככל דבר קדוש צריך להיות חבוי ושמור בצנעא.
שרה וכל אמותינו הקדושות הכניסו את היופי אל הקודש פנימה.
"כבודה בת מלך פנימה" ("הנה היא באוהל").
משם שאבה כל ברכתה; שאין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין,
ולואי שכל אשה תשמור בקדושה את החן והיופי שה' נתן לה!…

 

כל העניין הוא להגביר את הנפש על הגוף,
ולשלב בהרמוניה בין הרוחני לגשמי בין הצורה לחומר,
שאז היופי הוא מושלם.
ואכן, יופי אינו ערך בפני עצמו!…
כשמשתמשים ביופי בתור ערך נפרד ועצמאי ולא בצנעא וקדושה
הוא שקר והבל!…
אולם כשהיופי הוא בצניעות וביראת שמים! הרחק מן היצרים הגסים!
הוא היופי הטהור המעודן והנעים… הוא היופי האמיתי!…
המקרין יופי פנימי וגדלות רוח, השלמה אידיאלית לעולם הקדושה,
ועל אשה ההולכת בדרך זו נאמר: "אישה יראת ה' היא תתהלל".

פרסום תגובה חדשה

test email