שיחתו של הרבי הריי"צ בעת מאסרו בג' תמוז תרפ"ז

הקראת כתבה
יום שלישי ג׳ תמוז ה׳תשע״ג
שיחתו הקדושה בעלת העוצמה של הרבי הריי"צ באמצע מאסרו בג' תמוז תרפ"ז הקורא ליהודים שלא להתפעל מרדיפות המשטר הסובייטי והמעודד אותם להתחזק ולשמור תורה ומצוות באומץ ובגאווה, ומברך אותם בגשמיות וברוחניות.
מאת כ"ק הרבי הריי"צ (רבי יוסף יצחק)
העיר

לפני עשרות שנים בג' בתמוז בשנת תרפ"ז הוחלף עונשו של הרבי הריי"צ בעוון הפצת יהדות ברוסיה מהיפך החיים לנסיעה לגלות בקאַסטרמאַ הרחוקה. קודם נסיעתו לשם, עמד על רציף תחנת הרכבת ובמעמד של אלפי אנשים שהתקהלו והקשיבו לדבריו, נשא דברים המעודדים את קיום התורה והמצוות בהתלהבות ובתקיפות, וקרא ליהודים שלא להתפעל מרדיפות המשטר הסובייטי. בעת שנשא דבריו נכחו עשרות פקידי ק.ג.ב. ששמרו את צעדיו, ואף על פי כן לא התפעל מנוכחותם ונשא דבריו בגאון:

לא מרצוננו גלינו מארץ ישראל ולא בכחותנו אנו נשוב לארץ ישראל, אבינו מלכנו יתברך הגלה אותנו מאדמתנו ושילח אותנו בגלות, והוא יתברך יגאלנו ויקבץ נדחינו מארבע כנפות הארץ ויוליכנו קוממיות על ידי משיח צדק לארצנו במהרה בימינו אמן. אבל ידעו נא כל העמים אשר על פני האדמה, כי רק גופותינו נמסרו בגלות ובשעבוד מלכיות, ואילו נשמותינו לא נמסרו לגלות ולשעבוד מלכיות.

חייבים אנו להכריז גלוי לעין כל, שבכל מה שנוגע לדתנו, לתורת ישראל ומצוותיו ומנהגיו, אין מישהו שיכפה עלינו דעתו ואין שום כח של כפיה רשאי לשעבדנו. עלינו להצהיר בכל תוקף עקשנותנו היהודית ובכל תוקף כח המסירות־נפש היהודית זה אלפי שנה –

אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו!

כך דיבר יהודי בעל מסירות נפש, ואנו אין לנו אלא התוקף האמיתי למחות בפני כל העולם ולהוקיע מעשי התעתועים של כמה מאות צעירים יהודים ריקים ושובבים המתעללים ביהודים וביהדות. ידוע לכל, שהחוק, בהגבלות ידועות מרשה ללמוד תורה ולקיים מצוות, ורק דברי מסירה ועלילות גורמים לשלחנו לבתי מאסר ועבודת פרך. וזוהי בקשתנו מה' יתברך, אל יעזבנו ועל יטשנו, יתן לנו ה' יתברך התוקף הנכון שלא נירתע מפני יסורי הגוף ואדרבה לקבלם בשמחה, וכל עונש ח״ו המוטל עלינו בגלל החזקתנו חדר ללמוד התורה ולקיום המצוות, יוסיף לנו התחזקות בחיזוק היהדות.

עלינו לזכור, כי מאסר ועבודת פרך אין אלה אלא יסורי־שעה, ואילו התורה והמצוות וישראל נצחיים הם. שלום לכולכם, היו בריאים וחזקים בגשמיות וברוחניות, הנני מקוה אל ה' יתברך שעונשי הזמני יכניס בעזרת ה' יתברך כחות נוספים בחיזוק היהדות הנצחית, ויקויים בנו אשר יהי ה׳ אלקינו עמנו כאשר הי׳ עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו, ולכל בני ישראל יהי׳ אור ברוחניות ובגשמיות.

פרסום תגובה חדשה

test email