פרשת שופטים – הנבואה כהכנה לגאולה

הקראת כתבה
יום רביעי א׳ אלול ה׳תשע״ג
ב"דבר מלכות" לפרשת שופטים הרבי מגלה לנו פן חשוב בזהותו ובתפקידו, הוא מעיד על עצמו שהוא נביא ושיש לו מסר אלוקי לעולם. הוא מודיע שהגיעה התקופה של "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה", שיש "שופט לדור" וגם "יועץ לדור", ולמעלה מזה יש "נביא לדור". ועיקר הנבואה היא ש"הנה הנה משיח בא". ואכן הנבואה היא הכנה לגאולה.
מאת שולמית שמידע
פרשת קדושים

המצוה לשמוע לנביא

הקב"ה שברא את העולם מנהל אותו על הצד הטוב ביותר,

ומכיון שאת הארץ נתן לבני אדם הוא משתף אותם בתוכניותיו,

ואין הוא עושה דבר בלי לגלות לעבדיו הנביאים כדי שינחו את העם.

וכמו שאומר ה' למשה בפרשתנו פרשת שופטים:

"נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלוקיך, אליו תשמעון".

 

הנבואה נסתלקה זמנית

ואכן זכינו לנביאים שניבאו לנו נבואות לדורותיהם ולעתיד עד לאחרית הימים.

אם כי מאז חורבן הבית "אין חזון נפרץ" – נסתלקה הנבואה וניתנה לשוטים,

ואף שלא התבטלה מעולם, לרוב, נאלצנו להסתפק במה שניבאו לנו נביאי התנ"ך,

עד לחזרת הנבואה בשלימות בגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.

 

עידן חדש

בעומדנו ערב הגאולה וכבר אנו טועמים ממנה יש כבר התחלת הנבואה,

אלא שלמעשה לאחר גלות ארוכה ומתמשכת כל כך,

קשה לאנשים כערכנו לקלוט שהעולם עומד בקרוב לעבור שינויים מהפכניים.

שכך טבע האדם כשנמצא במצב מסוים תקופה ארוכה מצבו נראה לו כמצב טבעי,

ומכיון שהתרגלנו לחיים של העלם והסתר

בלי נביאים ובלי בית מקדש אלפי שנים!

נדמה לנו שזהו המצב הטבעי ומצב אחר מוזר לנו.

 

בכל זאת האמונה מושרשת בנו.

יהודי מאמין בביאת המשיח, בחזרת הנבואה, בבניין בית המקדש ובתחיית המתים.

והנה קם בדורנו צדיק עתק שאין לו אח ורע, הרבי מליובאוויטש פלא הדורות,

שכבר במסר הראשון שלו לעולם (במאמרו "באתי לגני" תשי"א) הוא מודיע לנו,

שתפקיד דורנו להוריד את השכינה לעולם, (משמע, להביא את הגאולה),

ובכל שיחותיו ומאמריו הוא נותן לנו הוראות איך להתכונן לגאולה.

 

הרבי מעיד על עצמו שהוא נביא

ב"דבר מלכות" לפרשת שופטים הרבי מגלה לנו פן חשוב בזהותו ובתפקידו,

הוא מעיד על עצמו שהוא נביא ושיש לו מסר אלוקי לעולם.

הוא מודיע שהגיעה התקופה של "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה",

שיש "שופט לדור" וגם "יועץ לדור", ולמעלה מזה יש "נביא לדור".

ועיקר הנבואה היא ש"הנה הנה משיח בא", והגאולה כבר כאן.

משמע, קץ וסוף להסתר ולהעלם!

וממילא ימי הגלות כלים ומתבטלים מאליהם!

 

לא קל לעכל בשורה גדולה כל כך במיוחד שיש בה שינוי וחידוש עצום,

ובפרט שאור וחושך משמשים בערבוביא.

וכמו שאומר הרבי, אנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה!

כך שעדיין אפשר להמשיך לחיות בשגרה של אלפי שנות גלות.

אם כי, ברור שעדיף לצאת מן הגלות לקראת הגאולה הממשמשת ובאה.

עלינו רק ללמוד את תורת הרבי, שהיא טעימה מתורתו של משיח,

ולקבל את הוראותיו ואז הדרך לגאולה סלולה וברורה מאליה.

 

הרבי נביא על פי הרמב"ם

על פי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה,

הנבואה אינה תלויה לא בזמן ולא במקום,

אלא ברצון ה' לגלות סודותיו לעבדיו הנביאים.

ובכל עת שהקב"ה רוצה הוא בוחר לו לנביא את איש סודו הראוי לכך.

הוא מגלה לו דברים העתידיים להיות כדי שיעביר מסר לעם.

הנביא אינו צריך להביא אות או מופת,

קנה המידה למהימנותו היא שנאמנו דבריו,

ובכל זאת, צריך להיזהר שלא לנסותו יותר מדי.

 

ברור שהיו נביאים גם בתקופת הגלות אף שלא נתפרסמו כל כך.

ובכל אופן חזרת הנבואה ממש היא הקדמה והכנה לגאולה,

וכמו שמעיד הרמב"ם באיגרתו הידועה שהנבואה תחזור בשנת ד'תתקע"ו,

ומאז חלפו משנה זו כבר מאות שנים!…

 

ומאחר שאנו קרובים מאד לגאולה המסר מגיע אלינו בגדול על ידי הרבי.

ואכן, מי לנו ראוי לנבואה יותר מהרבי – משה רבינו של הדור האחרון, נשיא הדור האחרון!…

שכמו משה רבינו שקול הוא כנגד כל ישראל, וכנשיא – הרי הוא הכל!

ועוד מעיד הרבי – "רבותינו נשיאינו סמוכים איש מפי איש עד משה רבינו".

 

כשמעיינים בהלכות יסודי התורה להרמב"ם,

רואים שהרבי עומד בכל אמות המידה של נביא בישראל על פי ההלכה.

שהרי הוא חכם גדול, גיבור במידותיו, מתגבר ברוחו על יצרו תמיד,

בעל דעה רחבה עד מאד, שלם בגופו ופורש מדרכי כלל העם,

שלעולם דעתו למעלה, והוא מסתכל בחכמת ה' ועולה על כל החכמים.

ומן המפורסמות הוא שהרבי ניבא נבואות רבות ונאמנו דבריו.

אכן, הסוד הגדול שהגיע זמן הגאולה ראוי לרבי יותר מלכל אדם אחר,

ורואים בפועל ממש שבכוחו להשפיע עלינו גשמיות ורוחניות ולהכין אותנו לגאולה.

 

חובה וזכות על פי תורה

על כן חייבים אנו לקבל את דברי התורה בפרשתנו פרשת שופטים – "אליו תשמעון!"

ואת ההלכה בהלכות יסודי התורה להרמב"ם,

ולהישמע לרבי נביא דורנו הן בענייני תורה ומצוות והן בענייני דרך ארץ.

לשמור על תקנות הרבי לקרוא חת"ת ורמב"ם יום יום, להניח שני זוגות תפילין,

לקיים את עשרת המבצעים ולשמור על שלימות הארץ וכל שאר תקנותיו,

ולדעת שהדבר הוא בנפשנו.

 

וגם לאחר שהדברים מונחים אצלנו אין להסתפק בכך,

אלא עלינו לקיים גם את הוראת הרבי (בדבר מלכות פרשת שופטים),

ולפרסם לכל אנשי הדור כולם ללא יוצא מן הכלל, אנשים נשים וטף, יהודים ולא יהודים,

שהקב"ה בחר ומינה איש נעלה מן העם שיהיה "שופט דורנו" "יועץ דורנו" ו"נביא דורנו",

שנותן לנו עצות טובות בכל עניין שהוא גם בתורה ומצוות וגם בחיי יום יום.

 

טוב להודות לה',

ברוך ה', זכינו בדורנו להדרכות ועצות בכל נושא מהרבי.

אז הבה נתאחד כולנו בקבלת דברי הרבי המכין אותנו לגאולה,

ונתחיל לחיות גאולה בחיים יפים של תורה ומצוות במנוחה ומתוך הרחבה,

עד לגאולה האמיתית והשלימה בבית המקדש השלישי

עם הרבי מלך המשיח בראשנו.

 

(על פי דבר מלכות לפרשת שופטים)

 

 

פרסום תגובה חדשה

test email