פרשת חוקת – הנשיא הוא הכל

יום רביעי ד׳ תמוז ה׳תשע״ג
רש"י בפרשתנו פרשת חוקת אומר ש"משה הוא ישראל וישראל הם משה, לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל!" מכאן שמשה וישראל הם היינו הך.
מאת שולמית שמידע
צבי פועל
 
 

משה הוא ישראל וישראל הם משה

תורתנו תורת אמת ותורת חיים.
"הפך בה והפך בה דכולא בה".
בה נמצאות התשובות על כל השאלות.
אמנם יש דברי תורה שהם כהררים התלויים בשערה,
לא רק הלכות כהלכות שבת אלא אף סיפורים בתורה,
שכידוע כל סיפור בתורה הוא הוראה בעבודת ה'.
לכן עלינו להעמיק בעיון בתורה כדי לגלות את כל האוצרות הגנוזים בה,
על מנת לקבל הדרכה מדוייקת בעבודת ה'.
 
בפרשתנו פרשת חוקת מלמדנו רש"י עניין יסודי עמוק בתורה: 
"משה הוא ישראל וישראל הם משה,
לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל!"
הוא לומד זאת מהשוואת הפסוק: "וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי",
לפסוקים אחרים המעידים בפירוש שמשה שלח מלאכים לסיחון –
"וישלח משה מלאכים מקדש אל ארץ אדום", "ואשלח מלאכים ממדבר קדמות" –
(גם לגבי המלאכים ששלח יפתח שהיה שופט דורו נאמר:
"וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום וגו'").
מכאן שמשה וישראל הם היינו הך.
 
משה רבינו, המייצג את עם ישראל בפעולותיו,
הוא "ככל הדור" – "משה הוא ישראל".
עם זאת הוא מרומם מעם, משכמו ומעלה גבוה מכל העם,
צדיק יסוד עולם יחיד בדורו, שלא בערך נעלה מאנשי הדור.
לכן כל מה שיש אצל בני ישראל בא מכחו – "ישראל הם משה", 
וכל צרכי ישראל הן הגשמיים הן הרוחניים נמשכים ממנו ועל ידו.
ואין זו בדותא ולא בדיחה מה שאמר רבי לתלמידיו כשביקש לעוררם,
שאשה אחת היא יוכבד ילדה ששים ריבוא,
כי אכן משה רבינו שקול כנגד כל ישראל ו"הנשיא הוא הכל!"
 

בכל דור יש צדיק יסוד עולם

בכל דור יש צדיק יסוד עולם, ועל כך למדים כבר מתחילת ספר בראשית,
כשהתורה מונה עשרה דורות מאדם עד נח ועוד עשרה דורות מנח עד אברהם,
ובכל פעם היא מציינת רק שם אחד.
צדיק הדור הוא מנהיג הדור שמדריכו ומנהלו,
ועל פי תורה בכל דור יש רק מנהיג אחד כזה:
דַּבָּר אחד לדור ולא שני דַּבָּרִים לדור (סנהדרין ח א, רש"י דברים ל"א ז).
כך קובעת תורתנו הקדושה שלכל דור יש מנהיג אחד בלבד.  
מנהיג הדור הוא נשיא הדור, שופט ויועץ הדור,
ובדרך כלל הוא גם נביא הדור אשר בחירתו ומינויו נעשים על ידי הקב"ה בלבד.
 
מאברהם אבינו עד משה רבינו שבעה דורות.
כלומר, משה רבינו הוא השביעי מאברהם אבינו – כל השביעין חביבין!…
ולכן משה רבינו משלים את כל עבודת הצדיקים שלפניו,
משום כך זכינו אנו וזכה משה רבינו,
שגאל אותנו ממצרים באותות ומופתים ונתן לנו את התורה.
 
משה הנבחר מכל מין האדם (הרמב"ם בפיה"מ סנהדרין פ' חלק, היסוד הז'),
הוא נשמה כללית נשמה דאצילות, מדרגה גבוהה ביותר הכוללת את כל נשמות ישראל,
כך שעצם נשמתו של כל אחד מישראל הוא ניצוץ מנשמתו של משה.
ולכן אומר משה: "שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו" (בהעלותך יא כא).
משה רבינו הוא הממוצע המחבר את כל ישראל לה',
הוא מעלה את כל הבריאה וההויה הקימת להיות כרצון ה'.
גם בהיותו למטה עומד הוא בדרגתו למעלה,
שלכן "משה משה – לא פסיק טעמא בגויהו" – אין טעם מפסיק בין המלים.
הוא הממוצע המחבר שיש בו משני הקצוות שאותם הוא מחבר,
ובו הם מתחברים ואף מתאחדים.
מצד אחד, משה רבינו דבק בה' – במהותו ועצמותו ית'.
ומצד שני, הוא משקיע את כל נשמתו ועצמותו להשפיע על צאן מרעיתו כלל ישראל,
ובהיותו אוהב ישראל הוא מתאחד אתם, ולכן בו ועל ידו הם מתאחדים כאחד –
עד ש"ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד".
וכמו שכתוב: "ואנכי עומד בין ה' וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר ה'" (דברים ה ה).
 

משה איש אלוקים

לכן לא ייפלא שמשה רבינו נקרא "איש האלוקים".
שאינו בדרגת אנוש רגילה.
מחציו ולמטה איש, מחציו ולמעלה האלוקים (דברים רבה, י"א ד),
לכן ההליכה אחרי משה היא כהליכה אחרי ה',
כדברי משה בפשטות: מי לה' אלי (שמות ל"ב כ"ו),
והאמונה במשה היא כאמונה בה' כמו שכתוב:
"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (שמות י"ד ל"א),
ולא נאמר: ויאמינו בה'… ויאמינו במשה… –
שהאמונה בה' והאמונה במשה היא מציאות אחת.
וכפירוש המכילתא: כל שישנו ב"ויאמינו במשה" ישנו ב"ויאמינו בה'" (בשלח פ"ו).
וכל שחסר לו באמונה במשה, חסר לו באמונה בה'.
לכן מובנים דברי ההתפעלות של הזהר הקדוש:
"בריך אלקא דזכינא למשמע מלין
מההוא דאתקרי רבן של נביאים, רבן דחכמים, רבן דמלאכי השרת,
דקב"ה ושכינתיה מדבר על פומוי"…(זהר, פנחס רל"ב).
משה רבינו, ששכינה מדברת מגרונו, יכול להבטיח לנו:
ונתתי עשב בשדך לבהמתך (דברים יא טו), בגוף ראשון,
אף שהנותן הוא הקב"ה.
 

אין דור שאין בו כמשה

ומה שנכון לגבי דורו של משה נכון לגבי כל דור,
ש"אין דור שאין בו כמשה" (בראשית רבה פנ"ו ז) –
"אתפשטותא דמשה רבינו בכל דרא ודרא" – …
מוכרח להיות משה בכל דור ודור שבו מתלבשת נשמת משה…
והחיים הרוחניים שלו נשארים נצחיים בעולם הזה הגשמי,
על ידי שהם מתלבשים בגוף של נשיא הדור שבכל דור ודור (ליקוטי שיחות כו עמ' 7).
שיורדין ניצוצין מנשמת משה רבינו ומתלבשים בגוף ונפש של צדיקי הדורות,
העומדים במקום משה רבינו ודבקים ומאוחדים בה' כמוהו.
ובהיותם חלק מן העולם הזה מחדירים הם בעולם את הביטול המוחלט לה',
ואת ההכרה ש"אין עוד מלבדו" (דברים ד לה).
 
צדיק יסוד עולם, צדיק הדור, מקבל גם את שמו של משה – משה רבינו של הדור.
ונקרא "נשיא הדור" בדומה לאברהם אבינו שנקרא "נשיא אלוקים".
"נשיא" הוא גם ראשי תיבות: ניצוץ של יעקב אבינו.
"נשיא הדור" הוא גם "המשיח של הדור".
שהרי "בכל דור יש אחד מזרע יהודה שהוא ראוי להיות משיח לישראל"
(ר"ע מברטנורא על מגילת רות, מקראות גדולות, במד' עמ' 479).
 
גם הרמב"ם מדבר על צדיק יסוד עולם ומכנה אותו: "איש חכם וטוב".
ואומר שהאיש החכם הוא המואס בעולם והוא יחיד בין רבים,
לא ימצא אלא אחד בדור מן הדורות,
(הרמב"ם הקדמה למשנה, הוצאת הרב קוק, כרך יח עמ' עב- פג).
 

צדיק יסוד עולם עצם אחד עם ה'

צדיק יסוד עולם כמשה רבינו דבק בבחינת עצם אחד ממש עם ה',
מתבטל אליו מעומק ידיעתו את ה', ואינו מציאות נפרדת לעצמו ח"ו כלל.
עד שמגיע לבחינת "אין", דרגת ביטול גבוהה ביותר,
שאין לו ישות משלו, כל מציאותו מייצגת את ה' ודבריו.
עד שהוא בבחינת גילוי מהות ועצמות ה' ית' השוכן ומתגלה בו (תורת מנחם ח"א ע' 25).
ומאחר שה' התלבש בו הוא נקרא בשם ה'.
ואין זה מגביר ומשגב את ישותו, שהרי אין לו ישות כלל,
אלא אדרבה שבחו ומעלתו הוא ביטולו המוחלט לה' והתכללותו בו,
כי אין הוא הולך בכח הבשר ודם שלו אלא בכח הקב"ה שבו.
הוא בבחינת משכן, מקדש ומזבח לשכינה, מרכבתו של מקום.
על כן, מי שדבק בצדיק כדבק בשכינה,
שעל ידי הצדיק מתאחד עם מהות ועצמות אור אין סוף ב"ה,
כפי שהוא למעלה מהתלבשות וצמצום בספירת החכמה.
זהו תפקידו של כל "צדיק יסוד עולם" לחבר ולקשר את בני דורו עם הקב"ה,
לא רק מצד הנשמה למעלה, אלא את כל מציאותו כנשמה בגוף.
 

צדיק יסוד עולם נשמה דאצילות

נשמת צדיק יסוד עולם היא נשמה דאצילות,
ועולם האצילות כולו אלוקות – "איהו וחיוהי חד".
מה שאין כן העולמות בריאה, יצירה ועשייה.
ואנו נמצאים בעולם העשייה הנמוך ביותר,
בעולם הגשמי התחתון, שאין תחתון למטה הימנו.
רק אנו שוכני ה"תחתונים" יכולים למלא רצון ה',
שנתאווה להיות לו ית' דירה בתחתונים.
רק בנו ועל ידינו יכול להתמלא ולהתממש רצון זה.
יעוד נפלא זה הוא תפקידנו וכל תכלית חיינו עלי אדמות.
וחסד עשה הקב"ה עמנו ששלח לנו את הצדיקים שבכל דור
לעזור, להדריך, לכוון, לחזק ולקשר בינינו לבין אבינו שבשמים,
כי צדיקים אלה יש בהם אור וגילוי מאור האין סוף,
ונשמתם מאירה בעולם הזה כמו בעולמות העליונים.
כי "עולם חסד יבנה" (תהלים פט ג),
וראה הקב"ה שבדין בלבד ובלעדי חסד זה,
בלעדי המשכה זו מאור האין סוף בסדר ההשתלשלות,
בלעדי הצדיק יסוד עולם, אין העולם הזה יכול להתקיים.  
 

למה יש צורך בצדיק יסוד עולם בכל דור?

ולמה יש צורך בצדיק בכל דור, ולא מספיק צדיק אחד כזה לכל הדורות?
למה לא הספיק משה רבינו לקיום תכלית הבריאה והכוונה העליונה
להיות לו יתברך דירה בתחתונים?
מכיון שבכל דור ודור יש גילויים של אורות חדשים,
וצריך הכוונה חדשה המתאימה לאותו דור,
עד שבגאולה האמיתית והשלימה יתגלה אור חדש ובשלימות על ידי משיח צדקנו.
אור שיהיה למעלה מאור האין סוף שלפני הצמצום.
והלוא עניין הצמצום שהקב"ה, כביכול, צמצם את אורו לשם יצירת העולמות,
לשם בריאת סדר ההשתלשלות הוא אך ורק בשביל הגילוי…
והמטרה והתכלית שנגיע לשלימות,
ונהיה חד ממש עם קודשא בריך הוא בגלוי.
ושלימות העניין יהיה לנשמות בגופים בתחיית המתים, נשמות בגופים דווקא!
ואדרבא, לעתיד לבוא הנשמה תהיה ניזונית מן הגוף.
ואז גם יהיה ברור בגילוי ובפשיטות ש"אין עוד מלבדו" (דברים ד לה),
ה' הוא הכל ואין מציאות אחרת – "אין עוד!"…
וכך תתקיים הנבואה: "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים",
לא עוד "אילו ידעתיו הייתיו" אלא "ידעתיו הייתיו",
וכבר התחילה התקופה של "ידעתיו הייתיו" על ידי לימוד פנימיות התורה,
ובעיקר על ידי לימוד פנימיות התורה של נשיא הדור האחרון –
משה רבינו של הדור האחרון – הרבי מלך המשיח שליט"א.  
 

הקדוש ברוך הוא יכול לשכון בתוך החומר

זוהי גדולתו האינסופית של הקב"ה, שיכול לברוא נברא ממהותו ועצמותו.
ברצותו הוא נפרד, כביכול, מן ה"יש הנברא",
וברצותו הוא מחבר את ה"יש הנברא" עם ה"יש האמיתי".
הוא – אין סוף ברוך הוא – יכול לשכון בתוך החומר והגבול.
הוא יכול לשכון בבית המקדש, אף שהשמים ושמי השמים לא יכלכלוהו…
אף שהוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו (בראשית רבא סח י)…
והוא יכול לשכון באדם – בצדיק יסוד עולם.
כי ברצותו הוא יכול לברוא עולם, שכביכול נפרד ממנו,
וברצותו הוא יכול לחבר את ה"גבול" עם ה"בלי גבול".
שהרי הוא נושא הפכים, הוא נמנע הנמנעות וכל יכול.
ומי יאמר לו מה תעשה ומה תפעל?… ומי מעכב בעדו?…
 

התגלות צדיקי הדור בדורות האחרונים

במשך הגלות הארוכה, תקופת ההעלם והסתר,
נסתר מאתנו גם הצדיק יסוד עולם שבכל דור.
עם ישראל היה מפוזר ומפורד בין הגויים,
ובכל מקום שגלו ישראל היו להם לישראל רבנים ותלמידי חכמים,
שהדריכו אותם בעבודת ה'.
אך מכיוון שהעולם מתקדם בתהליך הדרגתי לביאת המשיח,
ובמיוחד בדורות האחרונים כאשר הקצב הולך וגובר –
נפתחו מבועי החכמה העליונה, מתגלה פנימיות התורה, מתגלה החסידות.
ובעקבותיה מתפתחת גם החכמה התחתונה,
החכמה האנושית – המדע, הטכנולוגיה וכיו"ב.
המרחקים בין הארצות נעשים קצרים,
העולם נעשה קטן וכך נוצרת אפשרות לצדיק אחד – "רבי",
לשלוט מסוף העולם ועד סופו בקלות יחסית,
כאשר הטבע והעולם עצמו מסייע בכך.
ובמיוחד שהתגלות החסידות – אור חדש בפנימיות התורה,
שהיא הכנה לגאולה – נעשית על ידי אותם צדיקים הנקראים: "רביים",
כשכל רבי שבכל דור מביא גילוי נוסף, עוד אור חדש.
 
ואכן, מה שנכון לגבי כל צדיק יסוד עולם,
נכון לגבי רבותינו נשיאינו, שכל אחד מהם צדיק יסוד עולם שבדורו,
נשיא דורו, משה רבינו שבדור, ואף נביא הדור.
והוא – הרבי, מחובר ומאוחד עם כל אחד מאנשי הדור,
ופועל התרוממות בכל אנשי הדור, ללא יוצא מן הכלל.
כולל אלה שלעת עתה אינם שומרים תורה ומצוות,
כולל המנגדים, הנלחמים נגד היהדות, נגד החסידות, המחרפים את המשיח וכו' וכו'…
שגם הם מקבלים חיותם ממנו בלבד (אם כי מבחינת אחוריים).
 

רבי הכנה למשיח

ענין ה"רבי" הוא הכנה למשיח.
כשם שבדורות הראשונים היו ידועים ומפורסמים צדיקי העולם –
הצדיק שבכל דור ואחריהם ראשי אלפי ישראל,
כך מתחילים להתגלות צדיקי הדורות האחרונים
החל מהאר"י הקדוש ובמיוחד מהבעל שם טוב,
שאז מתחיל זמן "עקבתא דמשיחא",
ובפרט בדור האחרון "עקבתא דעקבתא דמשיחא".
וכל זה קשור, כאמור, בגילוי משיח – נשיא הדור האחרון,
ובגילוי פנימיות התורה – תורתו של משיח.  
 
הרבי, צדיק יסוד עולם, נשיא הדור האחרון, משה רבינו של הדור האחרון,
נותן לנו הדרכות רבות בענייני תורה ומצוות,
בהלכה ומנהג, בחינוך לאמונה, באהבת ה' ויראתו.
הרבי תיקן תקנות רבות המחנכות למסירות נפש ושמחה בעבודת ה',
לאהבת ישראל ללא גבול ולהכנה לגאולה האמיתית והשלימה.
הרבי מסביר, שכל אחד ואחת מישראל, כולל יהודים פשוטים,
הם שלוחיו להיות משפיעים על כלל ישראל,
וב'שליח' המנצל את עשר כוחות נפשו מתגלה עניין 'משיח' (ל' ועוד י' הם מ').
תפקיד השליח המשפיע לשוטט ברחובות וללכת אל המקבל,
לקרב את בני ובנות ישראל לאביהם שבשמים
ע"י קבלת הנהגות החסידים, דרכי החסידות ותורת החסידות,
ולעסוק תדיר בעצמו ועם אחרים בעשרה מבצעים:  
אהבת ישראל – בכל לב. חינוך ילדי ישראל לתורה ומצוות.
תפילין – מצווה שהוקשה לכל התורה כולה, ומי שזהיר בה יוצא זכאי ליום הדין.
מזוזה – שיהיו בכל בית יהודי מזוזות כשרות, השומרות עליו בכניסתו וביציאתו.
צדקה – לתת צדקה ולחלק קופות צדקה, שהיא מקור לשפע ברכת ה' ומגינה ומצילה.
לימוד תורה – נגלה דתורה ופנימיות התורה.
בית מלא ספרים – ספרי קודש בכלל. ובפרט, סידור תפילה, חומש, תהלים ותניא.
נר שבת קודש – שכל נשות ובנות ישראל ידליקו נרות לפני השקיעה בערבי שבתות וחגים.
כשרות – להקפיד על כשרות המזון.
טהרת המשפחה – יש לשמור על דיני הטהרה במדוייק
ולהדר במקווה בור תחת בור על פי שיטת הרבי הרש"ב.
 

העבודה היחידה שנותרה לקבל פני משיח 

והעיקר ומעל הכל, העבודה היחידה שנותרה –
לקבל פני משיח צדקנו על ידי לימוד ענייני משיח וגאולה
ולהכריז את הכרזת הקודש: יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
מתוך כוונה לקבל את פניו תכף ומיד ממש.
ושעבודה יחידה זו תהיה חדורה בכל דבר ועניין במעשינו ועבודתנו בקודש.
ומובטחים אנו בהצלחת עבודתנו, שהרי קיבלנו את הברכה והכוחות לכך.
ואין להתפעל מן המנגד, כי חזקה על תעמולה שאינה שבה ריקם!…
ועוד נזכור, שאדם אחד על ידי מעשה אחד או פעולה אחת
יכול להכריע את העולם כולו לכף זכות, ומיד נגאלים.
ובפרט כפי שעינינו רואות, הרבי כובש את העולם,
ודברי קודשו נקלטים וחודרים בכל קצווי תבל.
 
יהי רצון שנזכה להתגלות הרבי מלך המשיח תכף ומיד ממש
בבית המקדש השלישי.
יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! 
 

פרסום תגובה חדשה

test email