מזלו של חודש אלול

הקראת כתבה
יום שישי כ״ט אב ה׳תשע״ה
מזלו של חודש אלול הוא מזל בתולה. הבתולה היא דימוי חוזר בדברי הנביאים בהתייחסם לעם ישראל, הן לטוב הן למוטב: ״בתולת בת ציון״, ״בתולת בת עמי״, ״בתולת ישראל״ ועוד.
מאת הרב ד"ר ש"ז כהנא
מזלו של חודש אלול

מזל בתולה

מזלו של חודש אלול הוא מזל בתולה. הבתולה מסמלת את כוח הפריון הטוב והטהור, והיא נקבעה בחודש אלול, שבו החלה בריאת העולם[1].

הבתולה היא דימוי חוזר בדברי נביאים רבים בהתייחסם לעם ישראל, הן לטוב הן למוטב: ״בתולת בת ציון״, ״בתולת בת עמי״, ״בתולת ישראל״, ״בתולת בת יהודה״, ״בתולת ירושלים״[2] ועוד.

שמחתה של העלמה באהבתה היא מתיאורי הגאולה המובהקים: ״אז תשמח בתולה במחול״[3] ״כי יבעל בחור בתולה יבעלוך בניך, ומשוש חתן על כלה ישיש עליך אלוקיך״[4].

דימוי קרוב לבתולה לגבי כנסת ישראל הוא הכלה שהדוד קורא אליה: ״פתחי לי אחותי רעיתי״[5]. זוהי קריאת השכינה לכנסת ישראל לחזור ולבוא לחסות תחת כנפיה בתשובה שלמה ומלאה.

בתולת ישראל לעתיד לבוא

הנצי״ב מוולוז׳ין[6] דרש על הפסוק "אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדו והפכתי אבלם לששון ונחמתים ושמחתים מיגונם״[7] כי עתיד הקב״ה למחול על עוונותיה של בתולת ישראל ולשמח אותה כפי ששימחה בגן עדן מקדם, בראשית הבריאה. את הפסוק ״נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל״[8], שלכאורה צופה רע לעם ישראל, אנשי ח״ן קוראים כך: ״נפלה לא תוסיף; קום בתולת ישראל״…

אנשי ח״ן מוסיפים כי חודש אלול, שהוא חודש התשובה, הוא גם חודש ההתחדשות ל״בתולת בת ישראל״, שבו תתעורר ותבוז לכל שונאיהם של ישראל, כפי שלעגה לסנחריב: ״בזה לך לעגה לך בתולת בת ציון אחריך ראש הניעה בת ירושלים״[9]. שבזמן שישראל עושים תשובה, ה׳ סולח לעוונותיהם ושומר עליהם כנגד אויביהם המרובים.

 

 

מקורות והערות

 


[1] יש גם הרואים בבתולה, מזל אלול, סמל בזה שהיא צעירה ויפה, מוכנה לצעוד מטוהרת אל השנה החדשה, ויש הטוענים כי עניין הבתולה קשור למצווה הראשונה בתורה, היא מצוות פרו ורבו.

[2] מלכים ב יט, כא; ירמיהו יד, יז; ירמיהו יח, יג; איכה א, טו; איכה ב, י, בהתאמה.

[3] ירמיהו לא, יב.

[4] ישעיהו סב, ה.

[5] שיר השירים ה, ב.

[6] רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, תקע׳׳ז-תרנ״ב (1892-1817).

[7] ירמיהו לא, יב.

[8] עמוס ה, ב.

[9] ישעיהו לז, בב.

 

פרסום תגובה חדשה

test email