פרשת שמיני – תוכן הפרשה

הקראת כתבה
יום חמישי כ״א אדר ב׳ ה׳תשע״ו
…ביום השמיני אחרי שבעת ימי המלואים, בראש חודש ניסן מקריבים את הקרבנות וחונכים את עבודת הכהנים בקדש…
מחשבות טהורות

א. ביום השמיני אחרי שבעת ימי המלואים, בראש חודש ניסן מקריבים את הקרבנות וחונכים את עבודת הכהנים בקדש (ט, א-כ"א).

ב. אהרן מברך את העם, ואש יוצאת מלפני ה' ואוכלת את הקרבנות (ט, כ"ב-כ"ד).

ג. נדב ואביהוא, שני בני אהרן, חוטאים בעבודת הקדש ונשרפים באש שיצאה מלפני ה' (י, א-ז).

ד. התורה אוסרת על הכהנים לשתות יין ושכר בבואם לשרת בקדש (י, ח-י"א).

ה. הכהנים מקבלים הוראות בענין חלקי הקרבנות שהם מקבלים במתנה (י, י"ב-ט"ו).

ו. הוראת שעה מיוחדת על בשר החטאת שנשרף! באותו היום (י, ט"ז-ב).

ז. איסור אכילת בעלי חיים טמאים ואיסור נגיעה בנבלתם:

1) סימני כשרות בבהמות ובחיות להבדיל בין הטהורות והטמאות (י"א, א־ח).

2) סימני טהרה בבעלי חיים שבמים (י"א, ט־י"ב).

3) רשימת העופות הטמאים (י"א, י"ג-יט).

4) סימני טהרה בחרקים המעופפים (י"א, כ'-כ"ג).

5) הלכות על טומאת נבלתן של בהמות טמאות (י"א, כ"ד-כ"ח).

6) הלכות על טומאת שמונה השרצים (י"א, כ"ט-ל"ח).

7) הלכות על טומאת מי שאכל או נגע בנבלת בהמה טהורה (י"א, ל"ט-מ).

8) אזהרה נוספת על טומאת השרצים הזוחלים על הארץ (י"א, מ"א-מ"ב).

ח. אזהרה כללית על הבדלה בין הטמא ובין הטהור (י"א, מ"ג-מ"ז).

פרסום תגובה חדשה

test email