פרשת צו – תוכן הפרשה

הקראת כתבה
יום חמישי כ״א אדר ב׳ ה׳תשע״ו
בפרשת צו מצווה משה לדבר אל אהרון ואל בניו ולצוותם על חובת הקרבת קרבנות ישראל: העולה, המנחה, חביתי הכהן הגדול, החטאת, האשם, התודה, השלמים, איסורי חלב ודם…
צו

א. חזרה על הוראות לכהנים בדבר הקרבת סוגים שונים של קרבנות

1) תורת העולה ואש התמיד אשר על המזבח (ו, א-ו).

סוף זמן הקטרת הקרבנות באש, מערכות האש במזבח, בגדי הכהונה, מצות "תרומת הדשן", מצות "הוצאת הדשן", קרבנות פסולים שהועלו על גבי המזבח, איסור כיבוי אש המערכת, מצות "שני גזרי עצים", זמן הקרבת התמיד, הדלקת "נר המערבי" של המנורה.

2) תורת המנחה (ו, ז'-י"א).

יש שלוש עשרה מנחות חלקן חובה וחלקן נדבה, מקצתן "מנחות יחיד" ומקצתן "מנחות ציבור".

מנחות היחיד הבאות בנדבה 5: מנחת סולת, מנחת מאפה תנור – חלות, מנחת מאפה תנור – רקיקין, מנחת מחבת ומנחת מרחשת.

מנחות היחיד הבאות בחובה 4: מנחת חוטא, מנחת סוטה, מנחת חביתין ומנחת חינוך.

מנחות ציבור 3:  מנחת העומר, שתי הלחם ולחם הפנים.

מנחת נסכים הבאה בציבור או ביחיד, בחובה או בנדבה.

3) קרבן אהרן ובניו (ו, י"ב-ט"ז).

מנחת חביתין, מנחת חינוך ומנחת כהן כליל תהיה.

4) תורת קרבן החטאת (ו, י"ז-כ"ג).

מקום שחיטתה ואכילת בשרה, חלוקת בשרה לכהנים, מאכלים שבלעו את טעם החטאת, דם החטאת שניתז על הבגד, מריקה ושטיפה ושבירת כלי החרס ודם חטאת חיצונית שנכנס להיכל.

5) תורת האשם (ז, א-ז).

6) זכויות הכהנים בעורות העולה ובמעשי המנחה (ז, ח-י).

7) תורת השלמים – שלמי תודה ושלמי נדר ונדבה (ז, י"א-כ"א).

שלמי חובה – שלמי חגיגה, שלמי שמחה, שלמי ארבעה עשר בניסן, שלמי ביכורים, שלמי הגר, איל נזיר וקרבן תודה.
שלמי נדבה – על ידי אמירת נדר או על ידי אמירת נדבה.
שלמי ציבור – בחג השבועות.
3 דרגות קדושה בשלמים: שלמי ציבור – קדשי קדשים, סתם שלמים – קדשים קלים, תודה ואיל נזיר – גם הם קדשים קלים אולם נאכלים ליום ולילה עד חצות בלבד, ועוד שנוסף לבהמה מביאים גם לחמים: בקרבן תודה – 40, ובאל נזיר – 20.
הלכות סתם שלמים, הלכות נותר, פסולי מחשבה בקרבנות והלכות פיגול (ז, טז-יח)
איסור אכילת קדשים טמאים ואיסור אכילת קדשים בטומאת הגוף (ז, יט-כא)

ב. אסור אכילת חלב ודם (ז, כ"ב-כ"ז)

ג. מתנות הכהנים מזבח השלמים (ז, כ"ח־ל"ח)

תנופת חזה ושוק של שלמים ונתינת החזה והשוק לכהנים.

ד. חזרה על טכס הקדשת הכהנים לתפקידם בשבעת ימי המלואים (ח, א-ל"ו)

1. שבעת ימי המילואים – חנוכת המשכן ואהרן ובניו לכהונה.

רחיצת אהרן ובניו והלבשתם את בגדי הכהונה, משיחת אהרון ב"שמן המשחה" ומשיחת המשכן וכליו ב"שמן המשחה".

2. הקרבת קרבנות "שבעת ימי המילואים":

פר החטאת, איל העולה ואיל השלמים – "איל המילואים".

פרסום תגובה חדשה

test email