עד היכן כיבוד אב ואם?

הקראת כתבה
יום רביעי כ״ג סיון ה׳תשע״ו
פעם אחת היה דמא בן נתינה לבוש בגד משי מרוקם בחוטי זהב, והיה יושב בין שרי רומי, ובאה אמו וקרעה את הבגד מעליו והכתה על ראשו וירקה לו בפניו, ובכל זאת – לא בייש אותה ולא גער בה.
הכוכב בעל שש הקצות

 

 

עד היכן כיבוד אב ואם?

שאלו תלמידים את רב עולא: עד היכן כיבוד אב ואם [עד כמה מצווה אדם לכבד את הוריו] ?

אמר להם: צאו וראו מה עשה גוי עובד כוכבים אחד באשקלון, ודמא בן נתינה שמו. פעם אחת ביקשו חכמים לקנות מדמא בן נתינה אבנים טובות לאפוד של הכהן הגדול בשישים ריבוא דינרי זהב. והיה מפתח הארגז, שבו היו האבנים, מונח תחת ראשו של אביו, והיה אביו ישן, ולא העיר את אביו. לשנה האחרת נתן הקב"ה שכרו, שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. נכנסו חכמי ישראל אצלו [לקנות את הפרה], אמר להם: יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, אתם נותנים לי [עבור הפרה, שהרי פרה אדומה היא דבר נדיר]. אלא, אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא [כשלא מכרתי לכם את האבנים הטובות].

 

גדול מצווה ועושה

ואמר רבי חנינא: ומה מי שאינו מצווה ועושה [גוי שאינו מחויב בכיבוד אב] – כך [ששילם לו הקב"ה את שכרו], מצווה ועושה [יהודי שחייב במצות "כבד את אביך ואת אמך"] – על אחת כמה וכמה! שאמר רבי חנינא: גדול המצווה [לקיים מצווה] ועושה ממי שאינו מצווה ועושה.

ושני טעמים לכך: [א] מפני שאדם שמחויב במצווה דואג ונזהר יותר שמא יעבור על המצווה, מאדם שאינו מחויב בה, שאם ירצה – לא יקיימנה. (תוספות). [ב] מפני שיצרו של המחויב במצווה מסיתו שלא לקיים את המצווה, מה שאין כן במי שאינו מחויב. (ט"ז).

רב דימי אמר: פעם אחת היה אותו דמא בן נתינה לבוש סירקון [בגד משי מרוקם בחוטי זהב] והיה יושב בין שרי רומי, ובאה אמו וקרעה את הבגד מעליו והכתה על ראשו וירקה לו בפניו, ובכל זאת – לא בייש אותה ולא גער בה.

פרסום תגובה חדשה

test email