הרבי משיח בודאי

הקראת כתבה
יום שלישי י״ח מרחשון ה׳תשע״ב
הרבי מלך המשיח עשה עבודה גדולה להכין את דורנו לקבלת פני משיח, אולם מכיון ש"אין מלך בלא עם" הוא השאיר לנו את חלקנו בעבודה זו ובשיחת כ"ח ניסן ה'תנש"א זעק מקירות לבו "עשו כל אשר ביכולתכם – עניינים שהם באופן ד"אורות דתוהו" אבל ב"כלים דתיקון" להביא את משיח צדקנו תכף ומיד ממש"… וברוך השם חיילי בית דוד יוצאים דחופים בדבר המלך לקיים את דברו. (בסוף המאמר "סרטון" ו"עלון להורדה")
מאת שלום קרויטרו
טיפות צהובות

 

ב"ה

לאנ"ש חיילי בית דוד היקרים,  שלום וברכה!

בשיחותיו הקדושות של המלך המשיח שליט"א בעיקר מהשנים תנש"א ותשנ"ב מובן וגלוי שלאחר שישנו הגדר ד"חזקת משיח" דרוש פס"ד הקובע שלכ"ק אדמו"ר שליט"א יש הגדר ד"משיח בודאי".

להלן ליקוט שיחות המבארים ומבהירים ענין זה (ראה בהרחבה בחוברות שהוצאו עד כה):

*בשיחת כח' ניסן תנש"א זועק המלך המשיח שעשה את כל אשר ביכולתו וכעת אנו צריכים לעשות כל אשר ביכולתנו.

לפועל,יותר מכל, שיחה זו פעלה פס"ד דהרבנים ששינה את המציאות בעולם!!!

*בב' אייר תנש"א פסקו הרבנים שהרבי צריך להתגלות כמשיח ועל זה נתן המלך המשיח ברכה.

*כ"ח סיון תנש"א  אומר המלך המשיח שליט"א:

"הרי דוקא במקום זה וממקום זה נפעלת הגאולה ובנין בית המקדש השלישי "מקדש אד' כוננו ידיך". דאע"פ שמקומו בארץ הקודש, בירושלים עיר הקודש, על הר הקודש- הרי כיון שזה נפעל ע"י מעשינו ועבודתינו…יש כבר במקום זה, ודוקא במקום הזה, ההכנה בשלימותה לה"מקדש אדנ-י כוננו ידיך"

"ונעשה "יחידה ליחדך"- ההתאחדות של כל הענינים בנקודה אחת ויחידה, שעומדת בגילוי בזמן ומקום של הגאולה האמיתית והשלימה, מתחיל דוקא ממקום זה וזמן זה.."

ומוסיף: "צריך להגיע כביכול לכך שיהודי יסכים לזה..שהוא ירצה ויכריז, שלא רק ש"הגיע זמן גאולתיכם", אלא שישנה כבר הגאולה בפשטות..".

*במטות-מסעי תנש"א אומר המלך המשיח שליט"א שהוא כבר בדרגת "מורח ודאין"(סי"ג בסופו):

"שהרי בעמדנו לאחרי סיום מעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות, לאחר סיום כל מ"ב המסעות ב"מדבר העמים", נמצאים כבר "על ירדן ירחו" (דרגתו של משיח ד"מורח ודאין"), על סף

הגאולה…"

וכידוע מלקו"ש חי"ג עמ' 297 הערה 14:

"ראה לקו"ת דבחי' "ירדן יריחו" (סיום כל המסעות) היא בחי' "מורח ודאין"- וה"ז יהי' בביאת המשיח שזוהי דרגתו ובזה בוחנים שהוא משיח ודאי").

וכידוע שזה לפי דעת הראב"ד בהשגתו על הרמב"ם.

*בשבת חזון דברים תנש"א אומר המלך המשיח שליט"א:

"ובפשטות שיהודי מאמין באמונה שלימה, שמשיח צדקנו "מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כו' וכ"משיח ודאי" (עי"ז שעשה והצליח ובנה

מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל") – נכנס כעת ממש לבית הכנסת, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, הוא מוליך את כל בנ"י בתוך כלל ישראל לארץ הקודש, לירושלים עיר הקודש, להר הקודש, לבית המקדש השלישי"- (דברים תנש"א ס"ט),

כלומר, משיח בודאי מתגלה עוד זמן הגלות ואח"כ לוקח את בנ"י לארץ הקודש.

*ז' אלול תנש"א (ש"פ שופטים) מודיע על היותו נביא הדור- ענין "מורח ודאין" – כפשוט כפי שהודיע במטות מסעי .

*ערב יום כיפורים תשנ"ב המלך המשיח מודיע ומבקש שצריכה לבוא הגאולה באופן של  פס"ד "נצחוני בני נצחוני".

*חיי שרה תשנ"ב מדבר המלך המשיח שליט"א אודות:

 "כל חייך להביא לימות המשיח…ולא רק כאשר המשיח הוא בחזקת משיח אלא כל ימות המשיח גם השלימות של "משיח ודאי".

(וחוזר ע"ז בקצרה  שוב בתולדות תשנ"ב).

ומוסיף שוב בנושא הנצחון (לאחר שדיבר על זה בוירא תשנ"ב סי"ג):

* "ולהעיר מהקשר ד"פרת" לנשיא דורנו, שכן התחלת נשיאותו הייתה בשנת תר"פ, פרת. וכבר בתחילת נשיאותו הי' הנצחון על כל העינינים המנגדים (הן אצל אנשים הן אצל נשים והן בטף, אשר גם בהם שייך מלחמה והתנגדות בנוגע לעניניהם), ועאכו"כ שלימות הנצחון שניתוספה בשנים שלאחרי זה– במשך כל ארבעים שנה בהן "נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואזניים לשמוע"(שיחות קודש חיי שרה  תשנ"ב  ח"א עמ' 319)

*במשפטים תשנ"ב מוסיף על דברי הפס"ד (בשיחה):

 "ועד להמעמד ומצב ד"הרי זה משיח בודאי".

ועוד מוסיף שהפס"ד משנים את המציאות בעולם ופס"ד זה חדר בגדרי הטבע וכל תהליך הגאולה החל.

(להעיר מהשבתת כלי הנשק שקשור עם התק' הב' דימות המשיח, כפי שהמלך המשיח מביא בכו"כ שיחות ומאמרים, והתחלתה כבר נעשית בעולם).

*בתרומה תשנ"ב אומר המלך המשיח שליט"א, שיש לאסוף כסף וזהב לבנין בית המקדש השלישי (ראה שם סי"ב).

*בויקהל תשנ"ב אומר  המלך המשיח שליט"א:

* "והרי הברכה הכי גדולה היא – שבעמדנו כבר ימים בפרשת "ויקהל", הותחל כבר קיום ההבטחה דהקהלת כל בני ישראל מארבע כנפות הארץ, וכעת נמצאים אנו כבר – כך צריכים לקוות – בסיום הענין, (כד' אדר ראשון ועש"ק פ' ויקהל תשנ"ב)

*"כל הנ"ל בהדגשה מיוחדת, כשרואים בשנים האחרונות איך שנעשה ה"ויקהל" בפשטותקיבוץ גלויות דבנ"י מכל העולם, שעולים לאה"ק. והעליה היא באין ערוך להעליות שהיו פעם בדורות שלפנ"ז".(ויקהל, פ' שקלים כה' אדר תשנ"ב).

להעיר משיחת ש"פ ויקהל פיקודי תשמ"ה- בלתי מוגה:

*"משה רבינו שבדורנו, נשיא הדור, פעל כבר את הענין ד"ויקהל" ("עמדו הכן כולכם") – בין אם רוצים בכך ובין אם לאו, ח"ו : הברירה היחידה היא – לבעוט ולקלקל ח"ו, …או שלא לתקן עכ"פ. אבל מובן וגם פשוט שאף א' לא יבחר בדרך זו, אלא בודאי ישתדל למלא ולהשלים את עבודתו הפרטית, כך שלא יפקד מקומו ח"ו".

ע"כ מובן גודל הזכות והחובה של הרבנים ומורי ההוראה בישראל לפסוק הפס"ד הנ"ל שכ"ק אדמו"ר שליט"א הוא:" משיח בודאי", ע"פ הרמב"ם, ענין המביא לגאולה כפשוטו ואזי יוכלו גם אנ"ש והעסקנים לפרסם זאת ברבים ובזה תהי' הזכות הגדולה של  דורנו להביא מהכח אל הפועל את שלימות הגאולה האמיתית והשלימה, בדיוק כפי שמציין המלך המשיח שליט"א בשיחת משפטים תשנ"ב, שהפס"ד פעל שינוי לטובה בכל העולם ע"י צמצום הנשק והעברת הכספים לצורך חינוך ורווחה בעולם.

עיון בשיחותיו הקדושות:

1."..בנוגע לכללות הענין דאתחלתא דגאולה (וכיו"ב) – ישנו פס"ד ברור ברמב"ם (שם פי"א ה"ד) שסדר הדברים יהי' כך:"יעמוד מלך מבית דוד כו' ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה' כו' ובנה מקדש במקומו (ואח"כ) וקבץ נדחי ישראל" – ואז מתחיל כללות הענין דאתחלתא דגאולה, ותיכף ומיד– גאולה אמיתית ושלימה"- (בשיחה מהתוועדויות תשמ"ב ח"ב ע' 623)

ויש להבין, לפי ההבנה הפשוטה שהמדובר בבית המקדש בירושלים וקיבוץ כל נדחי ישראל- הרי ברור הוא שכבר התחילה הגאולה, עוד מזמן בניית ביהמ"ק, אזי מדוע צריך לומר שאז "רק" מתחיל כללות ענין הגאולה ואח"כ שלימותה?

2. ראיה לשאלה הנ"ל מהמבואר בקונטרס בית רבינו שבבבל הע' 38:

"ואולי יש לומר שמ"ש כתוב במדרש …ש"בשעה שמלך המשיח בא עומד על גג בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר ענויים הגיע זמן גאולתכם", קאי על גג בית המקדש דמקדש מעט שבחוץ לארץ** שהוא במקום המקדש בירושלים ("שנסע מקדש וישב שם") כי לאחרי שמקדש העתיד יתגלה וירד למטה לא יהי' צורך להשמיע לישראל "הגיע זמן גאולתכם".-עכל"ק

משמע מדברי קודשו שכבר כאשר מתגלה בנין המקדש, כולם מבינים שכבר נמצאים בגאולה (ולא שמתחילה כללות הגאולה). ומכאן בע"כ חייב לומר ש"בנה מקדש במקומו" אינו המקדש שחשבנו, בירושלים.  ובהמשך נבאר כל הענין.

3. לקו"ש חכ"ג ע' 286:

"ילחום מלחמת ה' וינצח, און דעמולט וועט זיך אנהויבן די אתחלתא דגאולה מען ווייס אז ער איז

"משיח ודאי", ויבנה בית המקדש במקומו, ויקבץ נדחי ישראל, במהרה בימינו, בעגלא דידן ממש

אמן כן יהי רצון".
והנה רואים כאן בבירור בשיחה מוגהת שהמלך המשיח שליט"א

אומר  שהמשיח בונה "בית המקדש במקומו" כאשר כבר יודעים שהוא "משיח ודאי" וכפי שמובא בסימן להלן, מבאר שהכוונה לבית המקדש שנמצא בגלות!!

4. "ועפ"ז יומתק השינוי בין התחלת הפרק לסיומו – שבהתחלת הפרק כותב ההלכה ש"המלך המשיח…בונה המקדש" (כפשוטו), משא"כ בסיומו, שמבאר הסימנים שעל ידם קובעים מי הוא המלך המשיח, "בחזקת משיח", ועד "משיח בודאי", כותב "שאם עשה והצליח ובנה מקדש במקומו", שבין פעולותיו בזמן הגלות נכלל גם בנין מקדש מעט העיקרי בגלות, בתור הכנה והתחלת ההתגלות דמקדש העתיד כבפנים"(בית רבינו שבבבל הע' 35)

ומכאן ההוכחה לכוונת הרמב"ם בה"ד דפי"א.

5. בהתוועדויות תש"מ, דברים שבת חזון ס"א,  אומר הרבי שליט"א המלך המשיח:

"ומה מראים לכאו"א – לא את ביהמ"ק שמשיח יבנה לעתיד לבוא, יבנה ביהמ"ק במקומו- לשון עתיד {או (בלשון הרמב"ם) "ובנה מקדש במקומו"…} – אלא  את בית המקדש של הקב"ה שהוא "בנוי ומשוכלל", ה"מקדש אד' כוננו ידיך"…. "למרות שביהמ"ק שיבנה משיח הוא ג"כ דרגא נעלית ביותר… ואח"כ יתווספו בו כל העליות ד"הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו " …"וילחם מלחמת ה' " – וינצח , אתכפיא ואתהפכא, -אעפ"כ מראים "לכאו"א" בשבת חזון לא את ביהמ"ק שיבנה משיח אלא את ביהמ"ק הבנוי של הקב"ה, "מקדש אד' כוננו ידיך, שבית מקדש זה הוא באין ערוך נעלה יותר מבית המקדש שיבנה משיח"

כלומר שישנו בית המקדש שבונה המשיח וישנו בית המקדש שיתגלה מהשמים ע"י הקב"ה בירושלים.

6."דבר בטוח שזה מוסיף עוד יותר בקביעות עתים ב[=לימוד] הלכות בית הבחירה, ועוד בפרט שאז יש עוד הוספה באופן הלימוד, כאשר ישנם כמה ענינים כשלומדים  מסכת מדות או אפילו כשלומדים זאת ברמב"ם, נשארים כמה ענינים בספק, שלכן צריך ללמוד מבנין יחזקאל, וגם שם נשארים כמה ענינים בספק, [=אבל] מכיון שיש את בית המקדש השלישי באופן של "מראה באצבעו ואומר זה", חוסכים את ההשארות בספק, כי כאשר יש "פלפול חברים" ויש ספק בפרט [=כלשהו] בבית המקדש השלישי, יוצאים שניהם ביחד לבית המקדש שנמצא כבר כאן באופן של "מראה באצבעו ואומר זה", ומביטים על הדבר איך שהוא קיים בפשטות, ואם צריך למדוד – הרי מודדים על דרך שנאמר בנבואת יחזקאל, וכו' וכו'" (טו' תמוז תשמ"ט ע"פ סרט הווידאו- ניתן למצוא הסרט באינטרנט ע"פ המילים הללו בחיפוש:: "770 לפי המידות שביחזקאל")

* כפשוט שמדידה עושים בגשמיות ולא ברוחניות.

* לציין מדברי קודשו שאין ללמוד פשטאלך בדבריו.

7. ותיכף ומיד ממש- "ארו עם ענני שמיא – כל בנ"י …נמצאים בארצנו הקדושה, יחד עם בית

המקדש השלישי שישנו כאן, ולוקחים את כל זה ביחד…". (כ"ח סיון תנש"א ס"ט)

8. "ועפ"ז מובן גודל העילוי ד"בית רבינו"- "מקדש מעט" העיקרי בגלות האחרון, "שנסע מקדש וישב שם", ולכן "הרי הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד, ולא עוד אלא שבו יתגלה מקדש העתיד, ומשם ישוב לירושלים". (בית רבינו שבבבל סוף ס"ו)

9. "וכיון ש"הקב"ה שב עמהן מבין הגליות", מה"מקדש מעט" ("בית רבינו שבבבל") "שנסע מקדש וישב שם", נמצא, שבמקום זה מתחילה ונעשית גאולת השכינה, התגלותה בכל התוקף והשלימות (לא רק באופן ד"מקדש מעט"), שזהו"ע מקדש העתיד". (קונטרס בית רבינו שבבבל ס"ד).

וע"פ הביטויים שהובאו כאן: "ביהמ"ק השלישי שישנו כאן", "ומביטים על הדבר איך שהוא קיים בפשטות ואם צריך למדוד הרי מודדים.." וכו'.

וע"פ כל המובא כאן מובן הדבר הכי נפלא :

שבית המקדש כבר התגלה ב-770!!!

ו"הרי הוא מקום המקדש גופי' דלעתיד"!!!

* להעיר שגם הגאון ר' משה פינשטיין זצ"ל מעיד:

              "משיח בודאי כבר כאן"

(בספרו של הכה"ק כ' שכנא זאהן שליט"א "פרקי תשובה וגאולה", דף קע"ז)

מובא גם בספר "יחי המלך המשיח".

מה בין בית המקדש, בית הבחירה ובית שלישי בלשון הרמב"ם? 

ישנו ענין נוסף וכאן מאוד בקצרה: ישנם ברמב"ם מס' לשונות בנוגע לבית המקדש: בית הבחירה, המקדש, בית שלישי.

בית הבחירה– "כל הקורבנות כולן…מצות עשה להקריבן בבית הבחירה…ומביא קורבנות שנתחייב מחוצה לארץ לבית הבחירה…שאינו מדבר אלא בקודשי חוצה לארץ שהוא מטפל בהם עד שיביאם לבית הבחירה" (מעשה הקורבנות פי"ח ה"א).

לעולם, בכל כתבי הרמב"ם, כשכותב "בית הבחירה" כוונתו למקום בירושלים. (ראה גם הל' מעשר שני פי"א הט"ו וכן במנין המצות מצוה פה ומצוה קכה).

מבאר המלך המשיח שליט"א:

הפסוק "והי' המקום אשר יבחר ה"א בו לשכן שמו.." מורה על בחירה עצמית במקום (בירושלים) ובבנין (צורתו) ולכן נקרא "בית הבחירה".(חידושים וביאורים הל' ביהב"ח ע' כב ס"ד ואילך).

ולפי זה הי' צריך הרמב"ם לכתוב:

"ובנה בית הבחירה במקומו" (באם כוונתו למקום המדוייק בירושלים)?

בית שלישי–  "חנוכת המזבח בימי המלך המשיח שיבנה בית שלישי" .(מעשה הקורבנות פ"ב הי"ד).

ולפי זה הרמב"ם הי' צריך לכתוב בפי"א ה"ד:"ובנה מקדש שלישי במקומו" (באם כוונתו הייתה לבנין המקדש שמצפים לו)?

המקדש- "כיון שנבנה המקדש בירושלים"(הלכות ביהב"ח פ"א ה"ג). בד"כ מציין לשון זו בהקשר עם הקרבת הקורבנות ובאם כוונתו למקום מציין:"..המקדש בירושלים.." (וראה גם שם פ"א הי"ב, פ"ז ה"ז הל' ביאת המקדש פ"ב ה"ו, פ"ג ה"א, פ"ג הי"ד, הל' תפילה פ"ה ה"ג, הל' שגגות פי"א ה"ב ועוד). מדוע משתמש בלשון "מקדש"- (שזה אף לא "המקדש"- הידוע) ובאם כוונתו הייתה למקדש אשר בירושלים? ומדוע לא ציין "ובנה (ה)מקדש בירושלים" ?

באם כוונת הרמב"ם הייתה על מקומו של המקדש, מדוע לא ציין זאת בהל' ביהב"ח (שאלת המלך המשיח שליט"א  בט"ו מנחם אב תשל"ה)?

ועל כל זאת עונה הרבי שליט"א המה"מ כמובא כאן בסימן 4  (הערה 35 בקונטרס בית רבינו שבבבל).

ימות המשיח שאחרי "משיח ודאי"

 

במכתב מאגרות קודש גו"מ אגרת רנז בסופה אומר הרבי שליט"א המלך המשיח:

"ב' תקופות לאחרי הגאולה דמשיח בודאי..".

הרבי שליט"א המלך המשיח אומר שימות המשיח כבר כאן ובמיוחד בשיחת יט' כסלו תשנ"ב ס"ז:

"ובפרט בימינו אלה- ימות המשיח – שבהם נמצאים עכשיו.."

ובשיחות קודש ח"ב תשנ"ב  ע' 528:

"ועוד ועיקר – שבסוף סיפרו, ב"הלכות מלכים ומלחמותיהן" (באופן של שלום דוקא. וכל המלחמה היא אך ורק "מלחמתה של תורה") מסיים הרמב"ם בשני פרקים בנוגע לימות המשיח, ענינים השייכים במיוחד לזמננו זה שלכן צריכים ללמוד בהם כמדובר כמה פעמים".

לכן חייב לומר שנמצאים כבר לאחר "משיח בודאי" וחייב להביא ענין זה לפסיקה הלכתית.

אין זה פשט השיחה, אלא "רמז" – האמנם?

יש הטוענים שבשיחת בית רבינו שבבבל אד"ש המה"מ מדבר על רובד הרמז שבדברי הרמב"ם ולא בפשט ההלכה והוכחה לדבריהם מגוף השיחה ס"ד:

 "ואולי יש לומר שמרומז בלשון הרמב"ם…ובנה מקדש במקומו" ו- "ש"במקומו" רומז גם על מקומו של מלך המשיח בזמן הגלות".

על אף שכבר הוכחנו את פשט הרמב"ם בסימן הקודם נעסוק כאן גם במטבע לשון זו.

כאשר המלך המשיח שליט"א רוצה לומר לנו שכוונתו על רובד הרמז – דרכו לומר "על דרך הרמז" או לשים המילה רמז במרכאות והנה מס' דוגמאות לזה:

·         לקו"ש חי"ח (מתורגם) ע'  308 הע' 74:

"ואולי י"ל (ע"ד הרמז עכ"פ) שלכן כתב הרמב"ם בפרשת בלעם…".

* לקו"ש גו"מ בראשית עמ' 156, הע' 83 בשולי הגיליון:

:"ולהעיר ע"ד הרמז, שאף שהרמב"ם כותב שם (ספי"ב) ש"לא יהי' שם לא מלחמה כו' "

כל בר בי רב יבחין מיד שכאשר מדבר על רובד הרמז בהלכה מציין בפירוש: "ע"ד הרמז"..ברמב"ם ולא כותב: "הרמב"ם רומז"! (דוגמאות נוספות: ראה גם לקו"ש חט"ז עמ' 502 סוף ס"ד, שיחות קודש תנש"א ח"ד עמ' 130, ש"פ וישלח תשנ"ב סי"ב).

ובאם יתעקשו על ענין ה"רמז", שיחת יט' כסלו תשנ"ב ס"א:

"ונוסף על הפירוש הפשוט בפסוק ישנו גם הפירוש בדברי חז"ל:אמר הקב"ה 10 כל העוסק בתורה…"

ובהערה 10:"ויש לתווך הפירוש הפשוט בדברי חז"ל עם הפירוש הפשוט בפסוק שאמרו דוד המלך*…".

ובשולי הגיליון הוסיף:"ועפ"ז י"ל שפירוש חז"ל הוא (לא רק ע"ד הדרוש, אלא) גם ע"ד הפשט".

ובנדו"ד לאור כל המבואר כאן ניתן אולי לומר שענין הפשט והרמז חד הם דהיות ו"בנה מקדש במקומו" הוא מבנה 770 והוא "מקום המקדש גופי' דלעתיד", אז בסוף ענין הבניה יהי' 770 המקום דבית המקדש בירושלים ולכן הפירושים מתאחדים.

ואין כבר חילוק בדברים ואינן בסתירה כלל.

ויש שבצדק אומרים, שבשנים קודמות המלך המשיח אמר ש"בונה מקדש במקומו" הינו בירושלים עיר הקודש!

והמענה על כך:

א. לישנא אחרינא- משנתו האחרונה של המלך המשיח היא שמחייבת אותנו – (ע"ד ברכות הנהנין שבסידור).

ב. מתוך הדרן עמ"ס ברכות ומו"ק סוף ס"ד:

"לימוד עניני התורה שכבר נמסרו ונתגלו ללא שינוי והוספה הוא לימוד של מנוחה, כיון שאינו מתייגע לסבור ולפלפל בקושיות… משא"כ הלימוד לסבור ולפלפל ולחדש הוא לימוד של העדר המנוחה, כיון שבכל ענין וענין מפלפל בקושיות ופירוקים, שסותר סברא הקודמת ומחדש סברא חדשה, ולאח"ז סותר הסברא החדשה ומחדש סברא נעלית יותר, ולא בא למצב של מנוחה כיון שהולכים ומתחדשים אצלו סברות חדשות, "כמעין המתגבר29" " (וראה שם בהרחבה הע' 29).

לאור כל הנ"ל מציעים אנו שכל אנ"ש חיילי בית דוד יצטיידו בעלון זה להפצת הענין וזכות הרבים תלויה בהם.

ניתן להוריד ולהפיץ דף זה מאתר "חב"ד – אור אין סוף" www.abc770.org

יצא ע"י חיילי "מטה פס"ד משיח בודאי ע"פ הרמב"ם"

טל.:0549963184

מייל:shalom770770@gmail.com

על כן מכנסים בית דין ובכל אתר ואתר ופוסקים את הפס"ד הבא:

ב"ה, ערב ר"ה ה'תשע"א.

                    פסק דין

לאחר עיון ברמב"ם הל' מלכים פי"א ה"ד- ובהמשך לפס"ד ד"חזקת משיח" וע"פ שיחותיו הקדושות של כ"ק אדמו"ר שליט"א, באנו למסקנה אשר נתקיימו כל התנאים ד"משיח בודאי"

בכבוד קדושת

אדמו"ר רבי מנחם מענדל שליט"א

שניאורסאהן מליובאוויטש

ועל כן הרינו קובעים בזה פסק הלכה ברור ע"פ תורתנו הקדושה- מבוסס על ההלכה דלעיל, אשר

כ"ק אדמו"ר שליט"א הוא הוא משיח צדקנו-

"משיח בודאי".

ומכיון שכבר נתקיימו התנאים ד"משיח בודאי" (כבר מתנש"א) אזי צריך וחייב הרבי שליט"א המלך המשיח להוליכנו קוממיות לארצנו הקדושה ולבית המקדש השלישי והנצחי בארץ הקודש, עיר הקודש, ירושלים, כפשוטו ממש, תיכף ומיד ממש, ממש, ממש!

וכיון שהקב"ה שמח על כך שבנ"י נותנים לו עצה ופס"ד להביא את שלימות הגאולה האמיתית והשלימה – אזי מחוייב  הקב"ה ליתן, לא רק באופן של מתנה, אלא גם באופן של תשלום חוב.

ולכן תובעים אנו שלא ידחה הדבר לכמה זמן, ח"ו, אלא יתקיים בפועל ולעיני בשר מתחת לעשרה טפחים תיכף ומיד כפשוטו, ממש, ממש, ממש!

יחי אדונינו מורינו ורבינו המלך המשיח לעולם ועד

להלן רשימה של רבנים ומשפעים שהצטרפו:

אין בסדר הרשימה לקבוע את גדולת הרבנים שליט"א.

הרב יגאל פיזם, הרב יצחק ידגר, הרב שלמה יצחק פראנק, הרב נועם ישראל הרפז, הרב יהושע אריה אפל, הרב בנימין יחזקאל אדרעי, הרב גבריאל בקוש, הרב מכאל מלכא,

הרב יגאל לוטקין, הרב טוביה דורון.

משפיעים:

הרה"ח זלמן שלמה לנדא, הרה"ח זמרוני זליג ציק,

הרה"ח יוסף יצחק זילבשטרום, הרה"ח שמואל פרומר.

רבנים ומשפיעים מוזמנים להצטרף.

שם:___________________ שם:_________________

שם:___________________ שם:_________________

שם:___________________ שם:_________________

שם:___________________ שם:_________________

כידוע משיחת משפטים (תשנ"ב) עד כמה פועלים פס"ד דהרבנים בעולם ובכוחם, בחתימת ידם, להביא את הגאולה האמיתית והשלימה כפשוטו ממש לכל העולם.

פרסום תגובה חדשה

test email