מלכתחילה אריבער

יום שישי ב׳ אייר ה׳תשע״ד
"מלכתחילה אריבער"!… הליכה מלמעלה ללא תנועה אחרת. עבודה בלי חשבונות… ללא שקלא וטריא, ללא הסברה, קיום מצוות בהידור שבהידור… מבלי להתחשב עם מדידות והגבלות, וכמובן לא עם מניעות ועיכובים.
מאת שולמית שמידע
חידון (7)

 

ב' אייר (תפארת שבתפארת) הוא יום ההולדת של הרבי המהר"ש (צדיק יסוד עולם, נשיא דור).

וי"ג תשרי הוא יום ההילולא שלו.

הרבי המהר"ש מפורסם בפתגמו הידוע  – "מלכתחילה אריבער":

"העולם אומר שאם אי אפשר לעבור את הגדר מלמטה עוברים אותו מלמעלה,

ואני אומר מלכתחילה אריבער" –

כשמגיעים למכשול מנסים לעבור מלמטה, ואם לא מצליחים עוברים מלמעלה,

אך הרבי המהר"ש סובר שמלכתחילה צריכים לעבור מלמעלה.

אין להתרשם ממכשולים ועכבות בעבודת ה' ואין לנסות להסתדר עמהם,

אלא לנסות לדלג מעליהם, כי אנו מצד הקדושה "לכתחילה" ולא בלית ברירה.

*   *   *

חשוב לדעת מה העולם אומר, חשוב לדעת מהן הנחות העולם,

רק כדי להשפיע על העולם ולא כדי להיות מושפע ממנו.

צריך לקחת כל דבר שנברא בעולם ולהעלותו לקדושה,

צריך לתקן את הנחות העולם.

צריך להיות בטוחים ומשוכנעים, שאם היום לא היה טוב מחר יהיה יותר טוב,

וכל זה מתוך שמחה וטוב לבב.

שהנשמה ירדה לעולם לעשות לה' ית' דירה בתחתונים

על ידי עבודה הבאה מתוך שמחה דוקא.

*   *   *

זוהי מעלת היהודי שהוא מעל ענייני הנחות העולם,

כך שיכול להגיע למצב של "מלכתחילה אריבער".

והנהגת היהודי באופן של "מלכתחילה אריבער" משפיעה על כל הבריאה כולה.

*   *   *

הקב"ה מחמיא לעמו "קדושים תהיו כי קדוש אני" –

עם ישראל, בני היקרים, גם אתם יכולים להיות קדושים כמוני!…

(אף שקדושת ה' למעלה מקדושת ישראל).

כל יהודי בכוחו להיות בקדושה עליונה עד לקדושה שיש לה ערך ודמיון לקדושת ה'.

זהו "לכתחילה אריבער", שהדרגה הנעלית ביותר של הקב"ה נמשכת ומתגלה למטה מטה.

ומיוחד בכך הוא נשיא דור ("הנשיא הוא הכל") שבכוחו להשפיע על העולם כולו.

עד שיכול לגלות בעולם כולו את כוח עצמותו ומהותו של הקב"ה,

שהוא לבדו בכוחו ויכולתו לברוא יש מאין ואפס המוחלט.

שהתחלת ההתהוות ("לכתחילה") החוזרת ומתחדשת בכל רגע ורגע,

היא כוח העצמות שלמעלה מכל העניינים ("אריבער ").

זהו עניין "מלכתחילה אריבער".

*   *   *

הרבי המהר"ש נתן הוראת קבע לדורות – "מלכתחילה אריבער!"…

הן בענייני קדושה תורה ומצוותיה שהיא עיקר עבודתו של בעל הפתגם,

הן בענייני העולם – "בכל דרכיך דעהו" ו"כל מעשיך יהיו לשם שמים".

שהרי גם כשאנו עוסקים בענייני העולם, אנו צריכים לשמש את קוננו.

זוהי תכלית בריאת האדם – תכלית "אני נבראתי",

לברר את הגוף ואת הנפש הבהמית ("העולם").

את ה"עולם" (מלשון העלם והסתר) צריך להפוך לקדושה.

וצדיקים, שעבודתם היא "מלכתחילה אריבער", אין להם מנוחה.

צדיקים מכניסים לעבודתם את רצון ה', עד שעושים רצון ה' כרצונם.

ובכוח הרצון מטים את השכל ומשנים את הרגש הלב.

וההוראה היא לכל יהודי להשתדל מאד "עשה רצונו כרצונך".

וממילא רצון ה' נעשה רצונו לאו דוקא בגדר שכר אלא כחלק מן העבודה.

יהודי עושה מלמטה את התלוי בו ומקבל מלמעלה את הסיוע הדרוש לו,

כך שמתבטלים המונעים והמעכבים והעבודה נעשית מתוך מנוחה ומתוך שמחה.

ומכאן ההוראה גם לבעלי תשובה,

אמנם יכולים בעלי תשובה לצאת מבירא עמיקתא במרירות גדולה על חטאיהם,

ואחר כך, לעלות בסדר והדרגה ממרירות לשמחה,

אך עדיף מלכתחילה להגיע לאיגרא רמה מתוך שמחה עצומה.

*   *   *

יהי רצון שנזכה לעשות את עבודתנו "מלכתחילה אריבער"!…

עבודה בלי חשבונות… ללא שקלא וטריא, ללא הסברה, קיום מצוות בהידור שבהידור…

מבלי להתחשב עם מדידות והגבלות, וכמובן לא עם מניעות ועיכובים.

מלכתחילה, נלך מלמעלה!… ללא נתינת מקום לתנועה אחרת.

ולא עוד, אלא שגם לאחר שהלכנו מלכתחילה מלמעלה וזה הפך להרגל,

נתעלה למדרגה נעלית יותר – למעלה מהלמעלה שלפני זה… עד אין סוף…

שלא רק שנעמוד במקום הגבוה ביותר,

אלא שגם מהמקום הגבוה ביותר נתעלה לדרגה הרבה יותר גבוהה,

באופן של דילוג ובעילוי שבאין ערוך.

שמלכתחילה לא תהיה נתינת מקום לדרך הנהגה אחרת.

ומתכלית העילוי נפעל למטה במעשה ופועל ממש.

עד שנגלה את יקר תפארת גדולת ה' ית' כאן למטה שלכך נתאוה ה' ית'.

 *   *   *

ובעזרת ה' ית' מחג סוכות שמח במיוחד,

משמחת בית השואבה ומהריקודים לתוך הלילה בכל לילות החג

נשאב רוח הקודש וברכות לכל השנה.

פרסום תגובה חדשה

test email