מנהגי יום הולדת

יום שישי י״ב ניסן ה׳תשע״ד
בקשר ליום הולדת הרבנית חי' מושקא נ"ע, שבו, בשנת תשמ"ח, יצא הרבי מלך המשיח שליט"א ב"מבצע יום הולדת" "להרוצים בכך – לזכותה ולעילוי נשמתה" (התוועדויות תשמ"ח ח"ג ע' 160)
גבר על גב סוס

 

מנהגי יום הולדת*

 

א. לעלות לתורה ביום השבת שלפני יום ההולדת, וכשיום ההולדת חל ביום הקריאה גם ביום ההולדת עצמו.

 

ב. להוסיף בנתינת הצדקה לפני תפלת שחרית ומנחה, וכשיום ההולדת חל בשבת או ביו"ט ליתן בערב שבת או יו"ט (ומה טוב גם לאחריו).

 

ג. להוסיף בתפלה בכוונת התפלה, התבוננות בגדלות הא-ל וכו', וכן באמירת (ספר) תהלים (עכ"פ ספר אחד).

 

ד. ללמוד המזמור תהלים החדש שמתחיל לומר ביום ההולדת[1] בהתאם למספר שנותיו[2].

 

ה. להוסיף שיעור נוסף בתורת הנגלה ובתורת החסידות נוסף על השיעורים הקבועים, שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא השוים לכל נפש, ושיעור היומי ברמב"ם.

 

ו. ללמוד מאמר דא"ח[3] בע"פ (כולו או חלקו), ולחזור אותו בחבורה (ברבים) ביום ההולדת עצמו, או בהזדמנות הקרובה, ובפרט ביום הש"ק שלאחריו (בזמן סעודה שלישית).

 

ז. להוסיף בפעולה על הזולת הפצת התורה והמעיינות חוצה, מתוך אהבת ישראל.

 

ח. להתבודד ולהעלות זכרונותיו[4] ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם, כלומר, להתבונן באופן הנהגתו בשנה שעברה, ולקב החלטות טובות לשנה הבע"ל.

 

ט. לקבל על עצמו זהירות נוספת או הידור נוסף בענין פרטי (לפי ערכו, כמובן)[5], כמו בראש השנה[6].

 

י. לערוך התוועדות של שמחה עם בני ביתו, חבריו וידידיו שבח והודי' להקב"ה (ובאם אפשר לברך "שהחיינו" על פרי חדש או בגד חדש), מתוך שמחה של תורה ושמחה של מצוה[7].

 

 

הערות

 


* המנהגים דלקמן (מלבד אלו שצויינו בפ"ע) נלקטו מ"היום יום" י"א ניסן. ספר המנהגים חב"ד ע' 81. אגרות קודש כ"ק אדמו"ר שליט"א ח"ו אגרות: א'תקמח. א'תתנח. ח"ז: א'תתצט. א'תתקכט. ב'כב. ב'סו. ב'צז. ב'קטז. ב'קמו. ב'רי. ב'רכו. ועוד.

[1]  נוסף על המנהג "ללמוד בכל ראש חודש .. מהקאפיטל בתהלים שהוא מסומן במספר שנות חייו" "פסוק אחד". "ואם הוא מרובה בפסוקים אזי לומדים שנים או יותר". ואם הקאפיטל מחזיק פחות מי"ב פסוקים .. אזי כופלים" באופן ש"יעלה כמספר חדשי השנה" (אג"ק כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ה א'שלט).

[2]  מ"יחידות" לחתני בר-מצוה ראה לקו"ש ח"כ ע' 578. חכ"ו ע' 347. ועוד.

[3] במקום שלבו חפץ, אבל, אדעתי' דנפשי' אג"ק אדמו"ר שליט"א ח"ז ב'צז (וראה הערה הבאה).

 [4]ראה אג"ק הנ"ל ב'רכו: לצייר במחשבתו אחת היחידות מה ששאל ומה שענו לו ואח"כ ללמוד מתורתו.

[5] ויש להתחיל בזה בהוספת שיעור בדא"ח אג"ק הנ"ל ב'סו.

[6] ידוע אשר מהנכון לקבל איזה זהירות נוספת בראש השנה, ויש ללמוד מזה ג"כ על ראש השנה הפרטי דכל אחד, היינו יום ההולדת, שאז מתחלת שנה חדשה הפרטית (ראה שיחת אחש"פ תשמ"ח הערה 33) אג"ק הנ"ל.

[7] שיחות: כ"ה אדר, אחרון של פסח (ועוד) ה'תשמ"ח.

 

 

 

פרסום תגובה חדשה

test email