חייב אדם לברך! לפניכם הברכות לפרטיהם ומתי יש לאמרן.