הרב מרדכי רוטנשטיין מסביר שהרבי מלך המשיח חי וקיים ב770.

הרבי מושיט ידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה והגדושה לכל מי שמוכן לקבל את היד המושטת, ונותן ומשפיע ומוליך ומנהיג על כל צעד ושעל. הוא מכיר כל אחד ועוזר ומכוון ומורה ומדריך בכל מקום ובכל מצב. הרבי מבין אותך גם כאשר אתה לא בסדר ועוזר לך לצאת ממצב זה ולהיות כפי שצריך להיות.

רב העיר לוד מסביר שהרבי חי וקיים כפשוטו ממש, והראיה, שמחולל נפלאות באמצעות האגרות קודש!

הוראת הרבי לפרסם לכל אנשי הדור שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה השופטייך ויועצייך ונביא הדור לעבודת כל בני ישראל עד הנבואה העיקרית הנבואה שלאלתר הגאולה.

הרבי מדגיש במפורש שבנוגע לדורנו זה, דורו של הרבי מלך המשיח שליט"א: "מובן וגם פשוט שבימינו אלה, לאחרי כל מה שעברו במשך הדורות שלפני זה ויצאו ידי-חובת כל הענינים הבלתי רצויים (כמובא גם בדרושי אדמו"ר האמצעי), אין עוד ענינים של ירידה כו' (כולל גם שלילת הענין ד"מאן דנפל מדרגי' איקרי כו'") ובמילא ישנה מציאותו של משה – גואל ראשון הוא גואל אחרון – נשמה בגוף באופן נצחי" (שיחת ש"פ האזינו ה'תש"נ).

הנאום של הרב זמרוני ציק בהתוועדות י"א ניסן המרכזית ב770 בשנת תשנ"ה, בה זעק מקירות ליבו להתחזק באמונה הטהורה שהרבי מלך המשיח חי וקיים בגוף נשמה בגוף בשר ודם ועלינו להיות מוכנים לקבל את פניו בגאולה האמיתית והשלימה שתבוא תכף ומיד ממש!