אהבת ישראל

מרגלא בפומיה של הרבי – הבעל שם טובאהבת ישראל הוא אהבת המקום, "בנים אתם לה' אלקיכם", כשאוהבים את האב אוהבים את הבנים.