לכשיפוצו-מעיינותיך-חוצה

רבי ישראל בעל שם טוב צדיק יסוד עולם שהתעסק בעיסוקים רבים: שומר בית המדרש, עוזר למלמד, מוליך ומביא ילדים לחדר, מלמד, מרפא חולים וכו', התעסק בעיקר בלימוד תורה והפצת מעיינות החסידות. כאשר תלמידיו ותלמיד תלמידיו ממשיכים בהפצת המעיינות. במיוחד רבותינו נשיאינו והרבי מלך המשיח וכל שלוחיו עד היום הזה, שמפיצים את המעיינות עד לחוצה שאין חוצה הימנו, ומכאן שהעולם מוכן לגאולה.

איוב – "לא הי' ולא נברא"? לפי ביאור ה"מתנגד" אכן הוא לא הי' ולא נברא ורק משל הי' ללמד כיצד על האדם להתמודד עם הייסורים הבאים עליו * לפי ביאור החסיד וודאי שאיוב הי' ונברא אלא שכל הסיבה מדוע הוא נברא היא רק כדי שאנו נלמד מכך כיצד עלינו לנהוג * ההבדל בין שתי הגישות והלימוד אלינו כיצד לא צריכים להיות

הבעל שם טוב מספר שעשה עליית נשמה והגיע להיכלו של משיח ושאל את פי משיח: אימתי קאתי מר? והשיב לו המשיח: בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך בעולם, ויפוצו מעינותיך חוצה, מה שלימדתי אותך והשגת, ויוכלו גם המה לעשות יחודים ועליות כמוך ואז ייכלו כל הקליפות ויהיה עת רצון וישועה.