ענוים, הגיע זמן גאולתכם!

אמר להם הקב"ה לישראל לשעבר הייתם בבושה ובכלימה שהייתם בחורים, עכשיו שהזקנתם אין בכם כח לסבול בושה של גלויות. כלומר, עכשיו שעם ישראל כבר הזקין, הגיע זמנו להיגאל (מדרש תהילים ל"א).