פתי מאמין לכל דבר זה משה רבינו!… היתכן?…

משה רבינו, תכלית החכמה דקדושה – כל גדולתו שמתעצם באמונה פשוטה ולוהטת מעל השכל כפתי המאמין לכל דבר, והראיה, כשנלחם בעמלק מרים ידיו מעל ראשו ושכלו כדי לנצחו. ולואי שנזכה כולנו לאמונה מעל השכל לנצח את עמלק ולקבל פני משיח צדקנו.