ראיית העולם כיש הוא מקח טעות

הקב"ה אין עוד מלבדו היה הוה ויהיה בלי שום שינוי ואין שום דבר יכול להלבישו כלל ולהסתירו ומה שנראה העולם ליש ודבר בפני עצמו הוא מקח טעות ושקר גמור חוצפה והעזה גדולה (על פי ליקוטי תורה פ' אמור לה ג).