על כשרות הבשר בימינו

בשולחן ערוך סימן יח סעיף יא נאמר שהשוחט בהמות רבות או עופות הרבה צריך לבדוק בין כל אחד ואחד, שאם לא עשה כן ובדק באחרונה ונמצאת סכין פגומה הכל ספק נבלות אפילו האחרונה. ומה קורה היום?...