כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש

כל יהודי הוא למעלה מבהמה ולמעלה מאדם. כל יהודי הוא חלק אלוקה ממעל ממש. כל יהודי הוא אור אין סוף.