ניגון מרוסטוב

בנימין כוהן מנגן את הניגון של הרבי הרש"ב, הרבי שלום דובער נ"ע, ניגון הידוע כניגון הכנה למאמר.