הלכות מוקצה ב. דיני כלי שמלאכתו לאיסור

הקראת כתבה
יום רביעי י״ח תמוז ה׳תשע״ד
מה דין כלי שמלאכתו לאיסור והוא מיועד למלאכת איסור בלבד. האם מותר לטלטלו? לאיזה צורך? ובאיזה אופן?
מאת הרב דב טברדוביץ
גבר עם צינור

 

א. כלי שמלאכתו לאיסור והוא מיועד למלאכת איסור בלבד, אבל אין נמנעים מלהשתמש בו לדברי היתר, בין אם משתמשים בו במלאכתו, כגון פטיש, שלעיתים רחוקות משתמשים בו לפצוע אגוזים.

ואפילו אם רק ראוי להשתמש בו לסמוך בו דבר המותר, כגון נר של ״פראפין״ – הרי זה מותר לטלטלו לצורך מקומו[1], כלומר, אם מונח על השולחן וכיו״ב, ורוצה להניח שם אוכל או ספר וכיו״ב – יכול לטלטלו כדי להשתמש במקומו. וכן אם רוצה להשתמש בגופו, כגון פטיש, לפצוע בו אגוזים וכיו״ב [או לסמוך בו דבר המותר. וכן לכל צורך אחר שאינו בשביל המוקצה, כגון לפנותו ממקום שאינו מיועד לו ועושה ערבוביה (בלאגן), והוא מקום שמצויים שם אנשים, וזה מפריע להם – מותר לפנותו].

ב. כלי שמלאכתו לאיסור – אסור לטלטלו לצורך הכלי, כגון בשביל לשומרו מגנבים או מחמה לצל כדי שלא יוזק בחמה. אבל אם מטלטלו לצורך גופו או מקומו, אע״פ שעיקר כוונתו לשמור הכלי – מותר[2].

ג. כלי שמלאכתו לאיסור שטילטלו בהיתר לצורך גופו ומקומו – אין צריך להשליכו מידו מיד אחר שנשתמש בגופו או שפינה את מקומו, אלא כיוון שהוא בידו כבר יכול לטלטלו למקום שירצה.

וכן הדין אם שכח ונטלו באיסור – אין חייב להשליכו מידו, אלא יכול להניחו במקום שירצה [אבל אם נטלו במזיד עליו להשליכו מיד מידו][3].

ד. כל דבר שיש עליו תורת כלי, אפילו אם הוא גדול וכבד הרבה, ואפילו מיטלטל בעשרה בני אדם [צריכים עשרה אנשים כדי להזיזו] – לא נתבטל שם כלי ממנו, ומותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו[4].

ה. כלי שיר וכן שופר – דינם ככלי שמלאכתם לאיסור, כי אסור לתקוע ולזמר בכלי שיר בשבת ולכן אסור לטלטלם, ורק לצורך גופם ומקומם מותר[5].

ו. תפילין – דינם ככלי שמלאכתם לאיסור[6].

ז. מדוכה שיש בה תבלינים – דינה כמו התבלינים עצמם [אם הם ראויים לאכילה או לתיבול בלי בישול] ואינה מוקצה כלל, ומותר לטלטלה גם שלא לצורך כלל, כמו התבלין שבה[7].

ח. כלי שמלאכתו לאיסור – מותר לטלטלו לצורך גופו[8], כגון להניח עליו אוכל וכיו״ב [או לפצוע בו אגוזים]. ואפילו אם יש לו כלי שמלאכתו להיתר

שאפשר לו להשתמש בו לצורך זה – אינו צריך להעדיף להשתמש דווקא בכלי שמלאכתו להיתר. וכן מותר לטלטלו לצורך מקומו, כלומר, אם צריך להניח דבר היתר במקום שמונח עליו המוקצה יכול לפנותו [ואין צריך להשתדל לפנותו דווקא לפני השבת].

ט. כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר – דינו ככלי שמלאכתו להיתר[9].

י. כלי שמלאכתו לאיסור שנשבר בשבת[10], הרי אם השברים ראויים ועומדים למלאכה – דינם ככלי שמלאכתו לאיסור ומותרים לטלטלם לצורך גופם ומקומם, אבל אם אין ראויין למלאכה או שרגילים לזורקם לאשפה – הרי הם כאבנים ועפר ואסור לטלטלם גם לצורך גופם ומקומם, ורק אם עלולים להזיק או שהם מאוסים לו אם ישיבתו בקביעות במקום שהם שם – יכול לפנותם כדין גרף של רעי.

יא. שברי כלים שעומדים לשימוש בדרך כלל, אם זרקם לאשפה מבעוד יום – הרי הם מוקצה חמור ונתבטל מהם גדר כלי. אבל אם זרקם לאשפה בשבת – אינם מתבטלים מגדר כלי[11].

יב. הנולד – מותר בשבת, כגון נכרי שעשה בשבת כלי חדש לעצמו – מותר לישראל להשתמש בו בשבת. אם הוא כלי שמלאכתו להיתר – אינו מוקצה כלל, ואם הוא כלי שמלאכתו לאיסור – הרי הוא מוקצה קל[12].

יג. דלתות הכלים שנתפרקו [וכן חלקים מכלים שנתפרקו], אם עומדים לחברם לכלי – נשאר שם כלי עליהם ואינם מוקצה.

ואם הוא כלי שמלאכתו לאיסור – גם דין הדלתות הוא ככלי שמלאכתו לאיסור.

ואם אינן עומדות להחזירן לכלי – הרי אין עליהן שם כלי, והן מוקצה גמור כאבנים ועפר, שאסור לטלטלם גם לצורך גופם ומקומם[13].

יד. מחט שראויה לתפור בה – דינה ככלי שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטלה לצורך מקומה או לצורך גופה, כגון להוציא בה את הקוץ [רק שיזהר שלא יהיה פסיק רישיה, להוציא דם בהוצאת הקוץ, שיש אז איסור משום חובל – נטילת נשמה], אם הייתה מחט שבורה או פגומה במצב שרגילים לזורקה – הרי היא מוקצה גמור ואסור לטלטלה גם לצורך [אא״כ ייחדה להשתמש בה לעולם כמות שהיא][14].

טו. בשעת הדחק, במקום הפסד מרובה – יכול להניח כיכר וכיו״ב על כלי שמלאכתו לאיסור שמונח במקום שעלול להיפסד או להיגנב ולטלטלו יחד עם הכיכר למקום המשתמר[15].

ובמקום הפסד מרובה, שאין דרך להציל בעניין אחר – יש להתיר טלטול כל מוקצה [גם מוקצה חמור], גם בידיים ממש, אם הדבר בהול מאוד, כגון דליקה או ליסטים. ומובן, שאם יש אפשרות לטלטלו בשינוי – יש לו לטלטלו בשינוי כדי שלא יטלטל מוקצה באופן האסור [במקום שאין הכרח להתיר].

טז. תפילין – דינם ככלי שמלאכתו לאיסור, ומותר לטלטלם לצורך גופם, כגון ללובשו לשמירה מפני המזיקים, או לצורך מקומו, כגון שמונח על השולחן וצריך להשתמש במקומו.

וכן אם מונחים על הטלית וצריך לטלית בשבת – יכול להוציא את התפילין כדי שיוכל להוציא את הטלית וללובשה.

וכן אם מונח במקום שיכולים להתבזות על ידי גנבים וכיו״ב, או שיכול להיפסל על ידי גשם ושמש וכו׳ – יכול לטלטלם ולהכניסם[16].

יז. המטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו – אינו צריך להשליכו מידו מיד לאחר שפינה את מקומו או שגמר להשתמש בו, אלא כיוון שהוא בידו יכול להניחו במקום שירצה. וכן אם שכח ונטלו באיסור – יכול לטלטלו בעודו בידו למקום שירצה[17].

יח. מטאטא של סיבים קשים [העשוי לשטיחים] הוא מוקצה, ככלי שמלאכתו לאיסור. וכן מטאטא שעשוי להשיר סיביו בשעת הטיאטוא, הרי מכיוון שאסור לטאטא בו בשבת – הרי הוא מוקצה ככל כלי שמלאכתו לאיסור[18].

יט. דבר שאין עליו תורת כלי, וייחדו לשימוש לתמיד – הרי קיבל תורת כלי. אם תשמישו להיתר – הרי הוא כלי שמלאכתו להיתר, ואם תשמישו לאיסור – הרי הוא כלי שמלאכתו לאיסור[19].

 

 

הערות

 


[1] שוע״ר סימן שח סע׳ ב וסע׳ יב, ודין נר נתבאר בסע׳ לג.

והנה, יש מהאחרונים שדנו במה נר ראוי לתשמיש היתר, אבל רבינו, נראה שסובר, שכיוון שראוי לסמוך בו – נקרא גם הנר ראוי קצת לתשמיש היתר [אבל מה שאין שייך בו שום שימוש להיתר, גם לא לסמוך עליו מחמת קוטנו, או שתלוי בדופן כלי וכיו״ב – מודה רבינו שדינו כמוקצה חמור].

והנה בסע׳ לג מבאר רבינו דיני פתילה, שגם היא נחשבת כלי. והנה, היום, אם היא פתילה דקה ופשוטה ואין לה חשיבות כשאינה בנר – מסתבר שאין עליה שם כלי כלל, והיא מוקצה חמור. ואם היא בתוך הנר [שלא הודלק בשבת] – כבר נתבאר, שלשיטת רבינו היא מוקצה קל. ואם יש פתילה חשובה, שיש לה חשיבות בפני עצמה [וראויה לשימוש קצת, כגון שגדולה קצת] – אז יש לה דין כלי שמלאכתו לאיסור, כמ״ש רבינו בסע׳ לג.

ובנוגע לפטיש, הגם שמנהג חב״ד שלא לאכול בשבת אגוזים וכיוצא שצריך לפצוע, וכמו שכתב רבינו ב״הלכתא רבתא לשבתא״, מ״מ, אין הפטיש נחשב מוקצה חמור, כי ראוי לסמוך בו כלי וכיו״ב.

[ומובן שאם מצויים שם אלו שאין נוהגים בחומרא שבסידור – הרי יש עוד טעם להתיר, כי אומנם ראוי ועומד קצת לפצוע בו אגוזים, כי גם לחומרת רבינו אין זה איסור ממש, ורק שראוי להימנע מלפצוע בו אגוזים וכיו״ב].

ובנוגע לדיון האם מותר לטלטלו לדבר שאינו צורך מקומו או גופו אלא צורך אחר – הנה דנו בזה האחרונים [וראה בשש״כ פרק כ הערה כד]. אבל נראה שדעת רבינו להתיר, וכמו שכתבתי לקמן בסימן שח הערה 16. עיי״ש.

[2] שוע״ר סע׳ יב.

[3] שוע״ר סע׳ יג.

והנה רבינו הזכיר שכח ונטל בידו ולא הזכיר מה הדין בנטל במזיד. והנה טעמו של רבינו להתיר – ״הואיל וכבר הוא בידו״ – שייך גם במוקצה שנטלו במזיד, ורק שיש לדון בו מצד קנס, שמא קנסוהו כיוון שעבר על איסור מוקצה.

והנה רבינו בסימן שז סע׳ לו במוסגר מתיר גם אם נטל במזיד, אבל מכיוון שכאן נכתב רק אם נטל בשוגג משמע שמסקנת רבינו להחמיר אם נטל במזיד שהרי סימן זה נכתב אחר סימן שז ובפרט שגם שם נכתב ההיתר במוסגר משמע שרבינו רצה לעיין בזה וכנראה לבסוף פסק והכריע רבינו להחמיר אם נטל במזיד.

[4] שוע״ר שם סע׳ יא. ומשמע, שאם אין מיטלטל כלל – אין עליו תורת כלי ואסור לטלטלו לגמרי גם לצורך גופו ומקומו [ואפשר שכשיש בו שיעור מקווה, שמחזיק מ׳ סאה, אינו מיטלטל (שלכן דינם כקרקע לעניין בניין וסתירה בשבת, כמ״ש רבינו בסימן שיג סע׳ יח)]. ואפילו אם אין הכלי גדול כ״כ, אם אינו עומד לטלטלו – אין עליו שם כלי.

[5] שם סע׳ כ. ומסתבר שכלי שיר יקרים, שמקפידים שלא להשתמש בהם חוץ מאשר לזמר בהם, הרי הם מוקצה מחמת חסרון כיס, כמ״ש בשש״כ פרק טז הערה ח.

[6] שם סע׳ יט. ולכן מי שמונחים אצלו התפילין יחד עם הטלית וחייב להוציא התפילין כדי שיוכל להוציא את הטלית – מותר לו להוציא את התפילין כדי שיוכל להוציא את הטלית [ומשמע, שאינו מחוייב להוציא התפילין קודם השבת כדי שלא יטלטל את המוקצה (התפילין), אלא כיוון שחז״ל לא גזרו במוקצה כזה לצורך מקומו (וגופו) – מותר לכתחילה לגרום שיהיה טלטול כזה, כי הוא היתר גמור].

[וגם לא נזכר בדברי רבינו רמז לאיסור בזה, ורק בגרף של רעי וכיו״ב נזכר שאין עושין גרף של רעי לכתחילה].

[7] שוע״ר סע׳ כב. ומובן שכן הדין בתבנית אפייה שיש בה עוגה וכיו״ב, שדינה כמו המאכל שבה. וכן גבי סירים שיש בהם תבשיל, וכמו שכתב שם רבינו. אלא שגם סירים ריקים, אם עומדים לא רק לבישול ולצלייה אלא גם לאחסן בהם תבשילים, כלומר, שאין מקפידים לרוקנם אחר גמר בישולם אלא משאירים בהם התבשיל לאיחסון [ולקירור] – הרי אינם מוקצה כלל, וגם ללא התבשיל דינם ככלי שמלאכתו להיתר. וכ״כ בספר שש״כ פרק כ הל׳ לז.

אבל תבלינים שאינם ראויים עד שיבשלו אותם או יטחנום או פעולה אחרת שאסור לעשותה בשבת – הרי הם מוקצה גמור.

[8] שוע״ר סע׳ יב. ומפשטות לשון רבינו משמע, שאין צריך להעדיף כלי של היתר, כי לא אסרו כלל טלטול מוקצה קל לצורך גופו ומקומו. ועד״ז כתב בספר קצות השולחן סימן קח בבדי השולחן סקי״ד [ודלא כמ״ש במשנה ברורה סימן שח סקי״ב. ואפשר לבאר בזה, דהנה המשנה ברורה בהקדמה לסימן שח מביא בין הטעמים למוקצה הטעם מפני החשש שמא יבוא לעשות בהם מלאכתם שהיא אסורה בשבת, ולכן מובן שאפילו שהתירו לצורך גופו ומקומו – יש להשתדל להימנע, אם אפשר, כדי שלא יבוא לידי מלאכה בשבת. אבל רבינו בתחילת סימן שח אינו מביא טעם זה, ומשמע, שאינו חושש לזה. ולכן, כיוון שחז״ל לא אסרו לטלטל לצורך – אין צורך כלל לחפש להימנע מזה. וממילא מובן, שכך הדין בצורך מקומו, שהרי הושוו צורך גופו ומקומו, ולכן אין צורך להשתדל לעשות זאת לפני השבת, כי לא נאסר כלל].

והנה יש דיון באחרונים מה דין של מפתח של תיבה של מוקצה, האם המפתח נחשב מוקצה.

ומדברי רבינו בסימן תקיח סע׳ א משמע, שאינו מוקצה, שדן שם שאסור להוציא מפתח של תיבה של מעות לרשות הרבים ביום טוב. משמע, שרק מצד הוצאה יש איסור ולא מצד מוקצה, כי אם זה מוקצה

– הרי אסור לטלטלו גם באותה רשות, וכאמור, מדובר כאן בתיבה של מעות, שהם מוקצה חמור, ואעפ״כ אין המפתח מוקצה כלל לשיטת רבינו.

אבל אם המפתח מפעיל אזעקה וכיו״ב- אז הוא מוקצה מחמת איסור ככל כלי שמלאכתו לאיסור, ואם מקפידים בזה לא להשתמש בו שימוש אחר כדי שלא יתקלקל הוא מוקצה מחמת חיסרון כיס.

[9] שוע״ר סע׳ כא. ומשמע, שגם אם עיקרו עומד למלאכת איסור, מ״מ, כיוון שקבוע גם למלאכת היתר – אינו מוקצה [והנה במשנה ברורה סק״י ובביאור הלכה ד״ה קורדום יש דיון בזה, אבל לרבינו פשוט ההיתר. ויש לקשר זאת למתבאר בהערה 8, שכיוון שלדעת רבינו אין לחשוש שמא יבוא לעשות בו מלאכה האסורה, עיי״ש. לכן אם הוא קבוע גם למלאכת היתר – הרי אינו מוקצה מדעתו כלל, ולכן מותר בטלטול ככלי שמלאכתו להיתר.

[10] . כך משמע בשוע״ר סע׳ כז, שרק כלי מוקצה מחמת חיסרון כיס שנשבר הוא מוקצה חמור. ובסע׳ כט ו-לג משמע, ששברים שאין עומדים לשימוש הם מוקצה חמור. ודין כלי שעלול להזיק מבואר בסע׳ כח [אם אין באפשרות להזהיר ולמנוע אפשרות להזיק]. ודין גרף של רעי נתבאר בסע׳ עב, וגם דבר שאינו מאוס הרבה נחשב כגרף של רעי, כמ״ש רבינו בסימן שלז סע׳ ב, שעפרורית וקליפי אגוזים נחשבים כגרף של רעי כי הם מאוסים [קצת]. ומובן שזה רק אם קביעות דירתו שם, כמ״ש רבינו בסימן שח סע׳ עב, עו. ובזמננו רוב שברי הכלים אין עומדים לשימוש ורק יש להתיר לפנותם רק אם יכולים להזיק או שהם כגרף של רעי.

[11] שוע״ר סע׳ ל-לא. ומשמע, שכלי שלם שזרקו לאשפה – אינו נעשה מוקצה [חמור] בכך, ונשאר כמו שהיה, אם הייתה מלאכתו להיתר אינו מוקצה כלל, ואם הייתה מלאכתו לאיסור – נשאר כמו שהיה ואינו נהפך למוקצה חמור בזריקתו.

[ומסתבר שכלי חד-פעמי שנזרק לאשפה לפני השבת הרי זה מוקצה גם אם הכלי שלם, מכיוון שכל הסברא שכלי שלם שנזרק אינו מוקצה היא מכיוון שבטלה דעתו אצל כל אדם, אבל כלי חד-פעמי הרגילות היא לזורקו לאשפה, וכ״כ בשש״כ פרק כ הערה צו. ואפשר, שאפילו אם עדיין לא זרקם לאשפה, אם אין רגילים להשתמש בהם עוד [אחר שגמר סעודתו] – הם מוקצים.

וגם יש לשאול: בכלים חד-פעמיים זולים האם יהיו מוקצה מחמת חיסרון כיס בעומדים לסחורה, כי אפשר שאין שייך בהם לומר שמקפידים מלהשתמש בהם אם יצטרכו להם.

[12] שוע״ר סע׳ כג. ומ״מ, נולד גמור, כמו אפר שנשרף בשבת – אסור לטלטלו, כמ״ש רבינו בסימן שי סע׳ יט.

[13] שוע״ר סימן שח סע׳ לד-לה.

[14] שוע״ר סימן שח סע׳ לח-לט. והנה שם בסע׳ לט כתב רבינו, שמחט חדשה שלא ניקבה עדיין – מותר לטלטלה לצורך גופה, כיוון שלפעמים אדם נמלך עליה ומניחה כך. ומזה משמע, שאם אין רגילים להניחה כך – הרי היא מוקצה גמור, ודין הכנת מוקצה נתבאר שם בסע׳ נב ואילך, שלהכין דבר מוקצה לשימוש שאין רגיל לייחדו לכך – צריך לזה יחוד לעולם, ואם רגילים לייחדו לכך – מועיל ייחוד לאותה שבת [אם ייחדה מערב שבת לכך].

[15] שוע״ר סימן שח סע׳ כב. ויש לברר האם חשש גניבה גם הוא נכלל בגדר הפסד מרובה, אף שהוא רק חשש בלבד. ובסימן רסו סע׳ א וסע׳ יג ואילך משמע, ששמירה מחשש גניבה נחשבת הפסד, ומ״מ, יש לדון כמה שכיחות גניבה צריך כדי שייקרא חשש הפסד מרובה.

ויש לדון, האם יהיה מותר לתת עליו כלי שמלאכתו להיתר ולטלטלו לצורך, כגון לשמור ההיתר מפני הגנבים. ומצד הסברה אולי יש להתיר גם בכך, אבל לא ראיתי היתר זה בשוע״ר. ואולי מפני שאין שכיח כ״כ המציאות שיתן היתר ויטלטלו לצורך שמירה וכיו״ב. ויותר שכיח ההיתר להניח עליו מאכל ולטלטלו בלי שום צורך ההיתר כלל.

ולכאורה, יש לדמותו להמתבאר בסימן שיא סע׳ א גבי מת שיכול להניח עליו כיכר וכו׳ או כלי שמלאכתו להיתר, וזה כנראה הפשט בדברי רבינו כאן, שכתב ״כיכר או תינוק או שאר דבר המותר בטלטול״. וגם כך מובן מעצם שיטה זו שסוברים שכלי שמלאכתו לאיסור דינו כמו מת וכו׳.

ובסימן שלד סע׳ ב כתב רבינו ההיתר לטלטל במקום הפסד, אם הדבר בהול, עיי״ש. ושם כתב, שגם אם הדבר בהול – אין להתיר לטלטלו בכרמלית. וכן, כשגם

שאין הדבר בהול – יכול לומר לנכרי לטלטלו במקום הפסד מרובה [ומ״מ, בבית שהדליקה בו אין לטלטל מוקצה, אם אין צד נוסף להתיר, כמ״ש רבינו בסימן שלד סע׳ יח, שרק בבתים הסמוכים לדליקה, שאין שם חשש שיבוא לכבות שם – יש להתיר במקום הפסד מרובה לטלטל כל מוקצה. עיי״ש].

ולפ״ז, אם אדם שכח תפילין במקום ששכיח שם גנבים – יכול לטלטלו ע״י שיניח עליו מאכל או ספר קודש ויטלטלו.

ואם היו התפילין במקום שיכולים לבוא לידי ביזיון, וכן אם הגנבים עומדים לבזות את התפילין, כגון לזורקן לארץ וכיו״ב, או ליפסל – מותר לטלטלם כדי שלא יבזו את התפילין הקדושים [ויש לברר, האם אז צריך לטלטלם בשינוי, או עם כיכר כנ״ל, אם יש לו כיכר, או שכיוון שחז״ל התירו מפני ביזיון התפילין – אין צריך למצוא עצות למעט טלטול המוקצה, ומסתבר, שיש לו למצוא עצות למעט טלטול המוקצה, כגון לטלטלו בשינוי כיוון שהוא בגדר טלטול האסור ורק מחמת ההכרח התירו לו לטלטלם, וכמו שכך הדין במטלטל מוקצה, כדי שלא יזוקו בו רבים].

[16] שוע״ר סימן שח סע׳ יט ובסימן רסו סע׳ כז. וראה בסימן שלד סע׳ יח. ומשמע בסע׳ יב-יג שם, שמותר להצילם כדי שלא יפסלו במים וכיו״ב. וכ״כ בספר קצות השולחן סימן קח בדי השולחן קיח.

ומדברי רבינו בסע׳ יט שההיתר לטלטל תפילין לצורך גופן ומקומן ומפני שנחשבים כלי ומלבוש [גם בשבת] משמע שגם בתפילין יקרים ביותר יש את ההיתר הנ״ל, מפני שגם הן נחשבות כלי ומלבוש כנ״ל. ועד״ז כתב בשש״כ פרק כ הערה לג.

ומשמע, שטלטול תפילין או כל מוקצה קל מותר לכתחילה לצורך גופו ומקומו, כי אינו בגדר הגזירה של מוקצה, ולכן אין צריך לחפש עצות להיפטר מטלטול לצורך גופו ומקומו, כלומר, שאין צריך להוציא את הטלית משקית התפילין קודם שבת, כדי שלא יצטרך לטלטל התפילין בשבת [ומובן, שאם יכול להוציא הטלית ללא הוצאת התפילין – אסור לו להוציא את

התפילין כי אז אין זה צורך מקומו כלל].

אבל כשמטלטל מוקצה באופן שבדרך כלל אסרוהו חז״ל, ורק הותר בגלל הכרח צדדי, כגון שלא יזוקו בו רבים או חשש ביזיון תפילין וכיו״ב – מסתבר שיש לו לעשות באופן שאינו בכלל הטלטול שאסרו רז״ל, כגון בשינוי [אבל לא יטלטל תפילין ברגלו כדי שלא יבזה את התפילין].

[17] שוע״ר שם סע׳ יג. וראה לעיל הלכה ג.

[18] לפי דברי רבינו בסימן שלז סע׳ ב-ג, שאין לטאטא במטאטא קשה ולא במטאטא שעשוי להשיר או לשבור הקיסמים בפסיק רישיה, עיי״ש. ומשמע מדברי רבינו, שכל מטאטא שהיה מזיז עפר, באם לא היה מרוצף – ה״ה אסור בטלטול.

[ואולי במקומות שמצויים נכרים שמשרתים בבית הישראל – אין הנ״ל מוקצה, שהרי מותר לומר לנכרי לטאטא בהם, כמ״ש רבינו שם].

צריך ייחוד

[19] שוע״ר סע׳ נב-נג, עיי״ש ההבדל, שדבר שדרכו לייחדו לכך – מועיל ייחוד לשבת אחת, אבל דבר שאין דרכו בכך – צריך ייחוד לעולם דווקא כדי שיבטל ממנו שם מוקצה. וראה בסע׳ ג גבי גיזי צמר [בזמנם], עיי״ש.

 

פרסום תגובה חדשה

test email