הלכות מוקצה י – בכלים

הקראת כתבה
יום שלישי כ״א אלול ה׳תשע״ד
אסרו חכמים לטלטל כלים שאינם עומדים לשימוש המותר בשבת ויש בזה גם כן חילוקי דינים כדלקמן. וגם כלים שמיועדים לשימוש המותר בשבת יש בהם גדר מסויים של מוקצה כדלקמן.
מאת הרב דב טברדוביץ
הפשטה

 

 

כלים שאסור לטלטל בשבת

אסרו חכמים לטלטל כלים שאינם עומדים לשימוש המותר בשבת ויש בזה גם כן חילוקי דינים כדלקמן. וגם כלים שמיועדים לשימוש המותר בשבת יש בהם גדר מסויים של מוקצה כדלקמן, אבל מאכלים המותרים בשבת וכן ספרים המותרים בקריאה בשבת אינם מוקצה כלל וכדלקמן:

הקל ביותר, כאמור, הם מאכלים כשרים וספרים המותרים בקריאה בשבת אינם מוקצה כלל ומותר לטלטלם גם שלא לצורך, ומסתבר שבכלל זה ג"כ תרופות שמיועדות לשימוש בשבת, מי שטיפת פה, דיאודורנט להסרת ריח זיעה [ואפשר שגם תרופות שאין רגילות להשתמש בהם אך הם ראויים ומותרים בשימוש לאדם הזקוק להם אפשר שגם דינם כנ"ל].

סוג דברים אלו יצויין בספרה ו.

דרגה שניה היא כלים שמיועדים לשימוש המותר בשבת כגון צלחות, סכו"ם, כסא וכיו"ב ודינם הוא שמותר לטלטלם לכל צורך, כגון לפנות צלחת מהשולחן כדי להניח במקומה דבר אחר או כדי לשומרה מפני גנבים או מפני נזק אחר, כגון מפני הגשמים וכד'. אבל שלא לצורך כלל, כגון אדם שיושב ליד שולחן אסור לו להזיז צלחות וכיו"ב בלי כוונה מיוחדת [ואם כוונתו כדי להעסיק את עצמו ולהפיג עצבנותו – מותר].

סוג דברים אלו יצויין בספרה 2 [ואם יש בצלחות אוכל דינן כדין האוכל שבהם שמותר לטלטלן גם שלא לצורך כלל].

דרגה שלישית היא כלי שמיועד לשימוש האסור בשבת, כגון מברג, פטיש, עיפרון, קלמר וכד' – מותר לטלטלם לצורך מקומו, כגון להסיר פטיש מעל שולחן בשביל להניח שם אוכל וכד' או לצורך גופו כגון להשתמש במברג לאחוז בו אוכל [כמו מזלג] ג"כ מותר, אבל שלא לצורך כלל או לצורך הכלי כגון להצניעו מפני גנבים וכיו"ב – אסור.

סוג דברים אלו יצויין בספרה 3 [אך מדובר בכלים שאין מקפידים כ"כ עליהם ולעיתים משתמשים בהם בדבר המותר, כגון לסמוך בזה כלים אך אם מקפידים בהם שלא להשתמש בדברים המותרים דינו מבואר בדרגה 4 להלן].

דרגה רביעית: דברים שאינם בגדר כלי, כגון חומרי בנייה, אבקת כביסה וכד' וגם כלים חדשים שמקפידים שלא להשתמש בהם, כגון כלים באריזה שמייעדים אותם למתנות או כלים שמשתמשים בהם למלאכה האסורה בשבת ומקפידים שלא להשתמש בהם שימוש המותר בשבת כמו מצלמה, מחשב, טלפון סלולארי וכד' דינם חמור יותר ואסור לטלטלם גם לצורך מקומם או להשתמש בהם ג"כ אסור.

סוג דברים אלו יצויין בספרה 4.

גם בעלי חיים דינם כנ"ל [ורק שמותר לטלטלם כשיש שם הפסד וצער בע"ח]. כללים לכל סוגי המוקצה:

כל מיני מוקצה מותרים בטילטול בשינוי, כגון בדחיפה ברגל או בגוף וכן מותר לטלטל כל מוקצה אם הוא מסכן אנשים [וקשה להיזהר שלא להינזק], כגון שברי זכוכיות במקום שנמצאים שם ילדים וכד'.

וכן מותר לטלטל מוקצה כדי לפנותו אם הוא נמצא במקום שהוא מאוס לאנשים וזה נכלל בהלכה שמותר לפנות גרף של רעי, דהיינו כלי שיש בו צואה מפני כבוד הבריות אם הוא נמצא במקום שיש שם אנשים בקביעות.

 

 

אלפון חפצים מוקצים ושאינם מוקצים

 

מקרא מספרים: [1] – אוכלים וספרים; [2] – כלי שמלאכתו להיתר; [3] – כלי שמלאכתו לאיסור; [4] – מה שאינו כלי או מוקצה מחמת חסרון כיס

 

אבן

שייחדוה לשימוש ממושך, כגון לשמש תחתית לסיר, מעצור לדלת וכיו"ב – אינה מוקצה. [2]

אבן סתמית

היא מוקצה אף אם אירע שהשתמשו בה קודם השבת. אם לא ייחדוה לשימוש היא מוקצה גמור. [4]

אבקת כביסה

היא מוקצה גמור. [4]

אגרטל

אינו מוקצה ומותר לטלטלו בין ריק ובין עם [מים ו]פרחים. [2]

אגרטל יקר

שאין מזיזים אותו ממקומו – יש שכתבו שהוא מוקצה גמור. ובשו"ע אין רמז שהוא מוקצה. [2] או [4]

אטבי כביסה

הם מוקצה קל ולכן מותר להוריד כביסה יבשה בשבת ואף להוציא ישירות את האטבים [אם אין בזה מראית העין]. ואם רגילים לתפוש בהם מפות שע"ג השולחן וכיו"ב – אינם מוקצה. [2] או [3]

איזמל של מילה

הוא מוקצה גמור ואף אם מלו בו בשבת הרי אחר שהוציאו מידו – הרי הוא מוקצה גמור [שו"ע סי' שלא סע' י]. [4]

אקווריום דגים

יש הסוברים שהינו מוקצה גמור. ספק [4]

ארגזים שיש בהם אוכלין או משקה

דינם כאוכלין ומשקין. [1]

ארגזי אוכל ריקים

הם כלי שמלאכתם להיתר. [2]

ארגזי כלים שיש בהם כלים

דינם כדין הכלים שבהם. פעמים [2], פעמים [3], פעמים [4]

ארגזי כלים ריקים

אם הם מיוחדים לכלי מוקצה בלבד, דינם ככלי שמלאכתו לאיסור. ואם מקפידים שלא להשתמש בהם תשמיש אחר, הרי הם מוקצה מחמת חסרון כיס. ואם הארגזים מיועדים גם לאוכלים וכיו"ב – הרי הם כלי שמלאכתו להיתר. [2] או [3] או [4]

ארון

שרגילים להזיזו – אינו מוקצה [2]. ארון שמקפידים שלא להזיזו כדי שלא יתקלקל, יש שכתבו שהוא מוקצה גמור ואסור להזיזו אך מותר לפתוח את דלתותיו. ולדעתם הוא [4]

אריגים בסליל וכיו"ב

הינם מוקצה גמור. [4]

אריחי בניה, מלבני קרמיקה וכיו"ב

הם מוקצה גמור [4]. ואם ייחדם לשימוש קבוע – אינם מוקצה [2].

ארנק שיש בו רק מעות

הוא מוקצה גמור [כיוון שהוא בסיס למעות]. [4]

ארנק ריק

הוא מוקצה קל, שאין מקפידין להשתמש בו לדברים המותרים. [3]

בגדים

מסתבר שדינם ככלי שמלאכתו להיתר אבל אסור לטלטלם שלא לצורך כלל. [2]

בגדים רטובים

אינם מוקצה, ואם לא נסחטים ע"י נגיעה בהם יכול לטלטלם. [2]

בגדי שעטנז

הם מוקצה גמור. [4]

בובות

ושאר משחקים שאינם מופעלים בחשמל – אינם מוקצה. [פאזלים וקוביות ראה להלן]. [2]

בלונים מנופחים

אינם מוקצה. [2]

בלונים שאינם מנופחים

יש מחלוקת בזה אם הם היתר או מוקצה קל. [2] או [3]

ברז

כפי שהוא לבדו, מסתבר שהוא כלי שמלאכתו לאיסור. [3]

ברז מחובר לחבית מים וכיו"ב

אינו מוקצה. [2]

בעלי-חיים שונים

כגון כלבים, ציפורים וכיו"ב הם מוקצה גמור, ומ"מ אם יש להם צער מותר לסייעם לקרבם למים או אוכל וכיו"ב. [4]

בשמים

אינם מוקצה ולדעת קצות השולחן [סי' קסא, בדי השולחן כב] דינם ככלי שמלאכתו להיתר. וי"א שדינם כאוכל. וראה בסיכום הלכות מוקצה בספר זה פרק ה הלכה ו, ובהערה 6 שם. [ו] או [2]

בשמים המיועדים למכירה וכיו"ב

בבקבוקון סגור – הינם מוקצה גמור. [4]

בקבוקים

אינם מוקצה גם אם הושלכו לאשפה. [2]

בקבוקים חד-פעמיים

שהושלכו ריקים לאשפה לפני שבת, מסתבר שהם מוקצה גמור. [4]

גולות משחק

אינם מוקצה. [2]

גלגל-ים

הוא כלי שמלאכתו לאיסור. [3]

גלגל עגלה וכיו"ב

שנתפרק, אם עומד לזריקה לאשפה – הוא מוקצה גמור. אם עומד לחברו לעגלה – אינו מוקצה [ואם גם מי שאינו אומן יכול לחברו לעגלה הוא מוקצה מחשש שיבוא לחברו]. [4] או [2] או [3]

גלגל משחק

אינו מוקצה. [2]

גלגל רכב

שמיועד להחזרה לרכב הוא מוקצה קל. ואם מיועד לזריקה לאשפה – הוא מוקצה גמור. [3] או [4]

גפרורים

הינם מוקצה קל ככלי שמלאכתו לאיסור. [3]

ד' מינים של מצווה

בחג הסוכות הינו מוקצה גמור, חוץ מאתרוג שאינו מוקצה [אם אינו נמנע מלהריח בו בשבת]. [4] ואתרוג כנראה דינו [2].

ד' מינים של מצווה לפני החג ג"כ הם מוקצה גמור, כי מקפידים שלא להשתמש בהם ומסתבר שגם אתרוג בכלל. [4]

דבק

הוא מוקצה גמור. [4]

דלת ארון

אם נשברה דלת מהארון, ואינה מיועדת לתיקון הרי היא מוקצה גמור. [4] אם החלקים מיועדים לתיקון – אינה מוקצה. [2]

אם הדלת בקלות ניתן להרכיבה מחדש – הינה מוקצה מחמת חשש שיעברו ויתקנוה. [3]

כל זמן שהדלת מחוברת לארון – אינה מוקצה [אפילו אם בארון מאוחסנים דברי מוקצה]. [2]

אם הדלת הורגלו לפרקה ולהחזירה תדיר – אינה מוקצה. [2]

דרכון

הוא מוקצה גמור. ובמקומות שרגילים ללכת עמו לצורך זיהוי [במקומות שמותרים בטילטול] – אינם מוקצה. [4] או [2]

וילון

אם משמש לבית או לארון – אינו מוקצה. אם הוא קרוע ועומד לזריקה – הוא מוקצה גמור. ואם עומד לתקנו ולהחזירו, הרי אם משמש לארון וכיו"ב שאינו מחובר – אינו מוקצה. ואם מיועד לבית – אפשר שהוא מוקצה גמור. [4] או [2]

זבל אורגני לדישון

הינו מוקצה גמור. [4]

זגוגיות מנופצות

הן מוקצה גמור. ואם עלולים לסכן אנשים שלא ידעו להיזהר מהן – מותר לסלקן. וכן אם נמצאות בחדרים שגרים בהם והן מאוסות – מותר לסלקן. [4]

זרעים שאינם לאכילה

שעומדים לזריעה בעציץ או בגינה או בשדה – הם מוקצה גמור. [4]

חוט דנטלי לשיניים

מסתבר שאינו מוקצה כיון שהוא ראוי לשימוש לאנשים שלא נגרם להם דימום כשמשתמשים בו. [2]

חוטי ציצית

שאינם עשויים בבגד – הם מוקצה [3], ואפשר שהם מוקצה גמור. [4]

חוטי תפירה

הם כנראה מוקצה קל. [3]

חול ים

המונח ברחוב לצורך בניה וכד' – הוא מוקצה גמור. [4]

חול ים

שבחצר ובבית לצורך משחקי ילדים – אינו מוקצה. [2]

חומרי איטום כגון סרטי דבק וכיו"ב

הם מוקצה גמור. [4]

חומרי בניה מלט, גבס וכיו"ב

הם מוקצה גמור. [4]

חומרי גלם

אם מקפידים עליהם שלא יתקלקלו ולא יתלכלכו הינם מוקצה גמור. אם רגילים להשתמש בהם קודם העיבוד – אינם מוקצה. [4] או [2]

"חמורים"

שמעמידים עליהם קרש לשמש כשולחן – אינם מוקצה. [2]

חפצי נוי

ותמונות שרגילים לטלטלם ולראותם – אינם מוקצה. ואם אין מזיזים אותם ממקומם [כגון שקבועים למקומם או תחת זכוכית וכיו"ב] – יש שכתבו שהם מוקצה גמור. ובדברי רבינו לא נזכר חשש בזה. [2] וי"א שלפעמים הם [4]

טלפון

הוא מוקצה קל. ואם הוא טלפון יקר או שאצל בעל הטלפון הוא מקפיד עליו הרבה מחשש שיישבר – הרי הוא מוקצה גמור. [3] או [4]

טלפון נייד

הינו מוקצה ואפשר שאף מוקצה גמור ובפרט מכשירים יקרים. [4] [אבל טלפון נייד שהוא גם שעון והשעה נראית בלי לחיצה על כפתור, אין זה מוקצה אם רגילים להשתמש בו כשעון, אך ראוי שלא לטלטלו מחשש שיפעילו את הטלפון שבו (החיוג) וגם מפני מראית עין].

ידיות דלת הבית

שנתפרקו הן מוקצה גמור. ואם רגיל שמפרק ומרכיב תדיר – אינן מוקצה. [4] או [2]

כביסה יבשה

מכניסת השבת, גם אם עודה תלויה בחבל – אינה מוקצה ומותר להורידה בשבת. [2]

ואף כביסה שהייתה רטובה בכניסת השבת – נטייתי לומר שאינה מוקצה ואחר שנתייבשה מותר להורידה [אם אין בזה מראית העין לאנשים אחרים]. אך בעודה רטובה הרבה יש חשש סחיטה. [2]

כבלי חשמל שאינם מחוברים לרשת החשמל

הם כלי שמלאכתם לאיסור ומותר לטלטלם לצורך גופם ומקומם. [3]

כד שתיה

אינו מוקצה. [2] ואם יש בו משקה דינו כמשקה. [ו]

כדור משחק

אינו מוקצה ואף שיש שכתבו שראוי לא לשחק בו בשבת – אינו מוקצה. [2]

כובעים, כיפות, כיסוי ראש

דינם ככלי שמלאכתו להיתר ואינם מוקצה. [2]

כלי אחסון למאכל וכיו"ב

דינם ככלי שמלאכתם להיתר. [2] ואם יש בהם אוכלין [אפילו ניתנו בהם בשבת], דינם כדין האוכלין עצמן. [ו]

כלי אחסון לדבר איסור

הם כלי שמלאכתו לאיסור [3]. ואם מאחסנים בהם מוקצה גמור – הם מוקצה גמור. [4]

ואם מיועדים רק לאיסור אפילו היו ריקים – דינם כנ"ל, שאם מיועדים למוקצה גמור בלבד – הם מוקצה גמור. ואם למוקצה קל – הם מוקצה קל. ואם משתמשים בהם לעיתים קרובות גם להיתר – אינם מוקצה. [4] או [3] או [2]

כלי בישול

שגם רגילים לאחסן בהם אוכל כגון תבניות אפייה שונות, סירי נירוסטה וכיו"ב – אינם מוקצה [2]. ואם יש בהם אוכל – דינם כדין האוכל [ו]. כלים שמיועדים רק לבישול או אפיה ורגילים לפנות מהם המאכל אחר הבישול או האפיה דינם ככלי שמלאכתו לאיסור. [3]

כלים חד-פעמיים

אינם מוקצה אף לאחר שהשתמשו בהם [2]. ואם מיועדים לאפיה או בישול ואין רגילים להשאיר בהם אוכל – הם מוקצה קל [3]. אבל אם זרקום לאשפה מערב שבת הם מוקצה גמור. [4]

כלים חדשים באריזה

המיועדים למכירה או למתנות – הם מוקצה גמור [מחמת חסרון כיס] [4]. ואם רגילים לפעמים לקחתם לשימוש [כגון כלים חד-פעמיים] – אינם מוקצה אפילו בעומדים למכירה או למתנה. [2] או [3]

כלים שטעונים טבילה או הכשרה – או שניהם יחד

אינם מוקצה. [2]

כלים שבורים

שרגילים לזורקם – הינם מוקצה גמור אף אם נשברו בשבת. ואם יש בהם אוכל וכיו"ב הם טפלים לאוכל – ואינם מוקצה כל זמן שהאוכל בהם. [4] או [ו]

כלי חמץ בפסח

יש שכתבו שהם מוקצה גמור. וצ"ע. ספק [4]

כלי כסף וזהב

אם רגילים לטלטלם להשתמש בהם או להתבונן בהם – אינם מוקצה. ואם הם קבועים ולא מזיזים אותם – יש שכתבו שהם מוקצה וכאמור לא נזכר כן בדברי רבינו. [2] ויש סוברים שלפעמים הם [4]

כלי פסח במשך השנה

מסתבר שהם מוקצה גמור. [4]

כלי נגינה

שאינם יקרים, כגון חליל עץ, הם מוקצה קל. [3]

כלי נגינה יקרים שמקפידים עליהם שלא יתקלקלו, כגון אורגנית, כלי מפוח חשמליים וכד', הם מוקצה גמור מחמת חסרון כיס. [4]

כסא

אינו מוקצה. [2]

כסא של אליהו [לברית מילה]

מסתבר שאינו מוקצה. [2]

כספות

שיש בהן מוקצה – דינן כדין המוקצה. [4] או [3]

כספות שיש בהן דברים שאינם מוקצה, כגון ספרים אינם מוקצה. [ו]

כתבי-יד עתיקים

שמקפידים שלא להשתמש בהם מסתבר שהם מוקצה גמור [גם כתבים תורניים]. [4]

כפתור – שנפל מבגד ועתידים להחזירו

מסתבר שאינו מוקצה. [2]

כפתור שלא נתפר בבגד וכן כפתור שאין עומד להחזירו לבגד

אפשר שהוא מוקצה גמור. [4]

כרטיסי אשראי וכרטיסים מגנטיים שונים

הם מוקצה גמור. [4]

מאוורר ביתי

להרבה פוסקים דינו ככלי שמלאכתו לאיסור ולכן מותר לטלטלו לצורך גופו כגון לכוון הרוח אליו או לסלקו מעליו גם כשהוא עובד רק בזהירות שלא ייגרם ניתוקו מהתקע ולא ייגרם שינוי בעוצמת פעולתו. [2]

מאכלי בהמה או שאר בע"ח

המיועדים לבהמה – אינם מוקצה. ויש מחלוקת האם דינם ככלי שמלאכתו להיתר, שמותר לטלטלו רק לצורך או שהם כמאכלי אדם שמותרים בטלטול גם שלא לצורך.

ומדברי רבינו משמע שהם ככלי שמלאכתו להיתר כמ"ש בסיכום הלכות מוקצה פרק ב הלכה ב. [2]

מברשת שיער רכה

אינה מוקצה. [2]

מברשת שיער קשה

היא מוקצה קל. [3]

מברשת שיניים לא חשמלית

אפשר שאינה מוקצה [כי ראויה לשימוש ללא משחה אצל אנשים שהחניכיים שלהם אינם מדממים]. [2] וספק [3]

מברשת שיניים חשמלית

היא מוקצה קל. ואם חשובה ויקרה בעיניו, שמקפיד שלא ישתמשו בה לשום עניין אחר היא מוקצה גמור. [3] או [4]

מגפיים

דינם ככלי שמלאכתו להיתר. [2]

מגהץ

הינו מוקצה קל. אבל מגהץ יקר מסתבר שהוא מוקצה גמור. [3] או [4]

מגנט המיועד למשחקים

אינו מוקצה. [2]

מגנט המיועד להחזיק מחטים

מסתבר שהוא מוקצה קל. [3]

מזוזות

אפשר שאינן מוקצה כלל. ואפשר שהן מוקצה גמור. וצ"ע. [ו] או [4]

מחברות וספרי דו"ח

שמקפידים עליהם הם מוקצה גמור. [4]

מחברות שכתובים בהם דברים האסורים לקריאה בשבת

ואין מקפידים עליהן – הן מוקצה קל. [3]

מחברות כתובות בדברי תורה

– אינן מוקצה. [ו]

מחברות חדשות

הן מוקצה גמור. [4]

מחבת

היא מוקצה קל [ואם היא מחבת חשמלית יוקרתית – הינה מוקצה גמור]. [3] או [4]

מחמם מים חשמלי

אינו מוקצה. ואם יש בו מים – דינו כדין המים. [2] או [ו]

מחשב ואביזריו

 (דיסקים, תקליטונים) וכן שולחן מחשב המיוחד לו – אף שלא היה עליו מחשב

– הם מוקצה גמור. [4]

מטאטא רך

המותר בשימוש בשבת אינו מוקצה. [2]

מטאטא קשיח [כגון מטאטא שטיחים]

הינו מוקצה קל. [3]

מטבעות כסף

הם מוקצה גמור. ואם קבעו במסגרת לתכשיט או לנוי או לסגולה [ורגילים קצת לטלטלו] – אינו מוקצה. ואף אם לא קבעו במסגרת אם יחדו להנ"ל אפשר שאינו מוקצה, אך ראוי שיניחנו בשקית מיוחדת או במסגרת מיוחדת שיהיה ניכר שהם סגולה וכיו"ב. [4] או [2]

מטליות לחות

אם מותרות בשימוש בשבת – אינן מוקצה, ואם אסורות בשימוש הן מוקצה גמור. [2] או [4]

מטריה

אפשר שהיא מוקצה קל. [3]

מי-אש

הם מוקצה גמור. [4]

מים מזוקקים לרכב, לגיהוץ וכיו"ב

אם מקפידים שלא לשתותם ואין רגילים להשתמש בהם לניקיון – הם מוקצה גמור. [4]

מיכלי גז

הם מוקצה גמור. [4]

מכונת תספורת

היא מוקצה גמור. [4]

מכשירי חשמל שונים כמו רדיו, מיקסר, בלנדר, מסרטה, מכשיר הקלטה

הם מוקצה ואם מקפידים שלא להשתמש בהם לדברים המותרים בשבת ולא להישען עליהם – הם מוקצה גמור. ואם אין מקפידין הם מוקצה קל. [3] או [4]

מכשירים רפואיים

הם מוקצה קל. ואם הם יקרים – הם מוקצה גמור. ואם רגילים להשתמש בהם בשבת באופן המותר, כגון לחולים מסוכנים וכיו"ב – אינם מוקצים כגון בבית-רפואה. וכל שכן אם ידוע שישתמשו בו בשבת, כגון שהיה שם חולה מערב שבת שאז ודאי שאינם מוקצה. [2] או [3] או [4]

מכתבים עסקיים

שמקפידים לשומרם כגון קבלות וכיו"ב הינם מוקצה גמור. [4]

מכתבים סתמיים אינם מוקצה. [2]

מכתבים סגורים ואין ידוע מה תוכנם – אינם מוקצה [אם יש נכרי שיכול לפותחם]. [2]

מנורת חשמל, מנורת נרות

שדלקו בכניסת השבת או שדולקים עתה – הם מוקצה גמור. ואם לא דלקו הנרות – הם מוקצה קל. [4] או [3]

מסחטת מיץ, מגרדת (פומפיה), מטחנה וכיו"ב

הם כלים שמלאכתם לאיסור – מוקצה קל. [3]

מסחטה חשמלית

היא מוקצה גמור. [4]

מסמרים

הם מוקצה ואפשר שהם מוקצה גמור בפרט אם הם קטנים. [4]

מסננת

הינה כלי שמלאכתו לאיסור והיא מוקצה קל. [3]

מסננת כיור וכן מסננת בברז – אינה מוקצה. [2]

מספריים

הם מוקצה קל. [3]

מסרק

מוקצה קל. [3]

מעבירי תקעים חשמליים

הם מוקצה קל. [3]

מערכת סטריאו

היא מוקצה גמור. [4]

מפתח

אינו מוקצה ואפילו מפתח לרכב וכיו"ב. אבל אם המפתח מפעיל או מכבה מנגנון חשמלי כגון שמכבה או מפעיל אזעקה או תאורה – הרי זה מוקצה קל. ואם מקפיד על זה שלא להשתמש בו לדברים נוספים כדי שלא יתקלקל – הוא מוקצה גמור. [2] או [3] או [4]

מצית חשמלי או מצית אחר

מסתבר שהוא מוקצה קל. [3]

מצלמה

היא מוקצה גמור. [4]

מקלף

אפשר שהוא מוקצה קל. [3] ולדעת המתירים לקלף בו בשבת עכ"פ פירות שקליפתם נאכלת אינו מוקצה. [2]

מקצץ ציפורניים ומספריים לציפורניים

הינם מוקצה קל. [3]

משחות למניעת סדיקת העור בידיים

הן מוקצה גמור [כגון קרם ידיים]. [4]

משחות קוסמטיות

הינן מוקצה גמור. [4]

משחות רפואיות שונות

אם הן אסורות לשימוש בשבת [או שאין רגילות להשתמש בהן בשבת] הרי זה מוקצה גמור [4]. אם ראויות לשימוש ללא מריחה ממשית אלא לתיתן ע"ג גזה וכיו"ב, מסתבר שאינן מוקצה באם הן ראויות לתינוק או שהן נצרכות לעיתים לחולה שההלכה מתירה לו להשתמש בהן או שראויים [ועומדים לקטנים] [חלה כל גופו]. ובפרט אם מצוי המציאות להשתמש בהן בהיתר בשבת. [2]

משחקי ילדים

אינם מוקצה. אך אם יש בהם חששות איסור כגון: בנין, כתיבה או הפעלה חשמלית ומקפידים שלא ישחקו בהם בשבת, אם מיועדים לגדולים הם מוקצה קל, ואם מיועדים לקטנים אפשר שאינם מוקצה. ואם פעולתם אסורה בשבת ומקפידים בהם מחמת חשיבותם שלא להשתמש בהם לצורך אחר – הם מוקצה גמור. [2] או [3] או [4]

משחת שיניים מוצקה

לאלה שנוהגים לאסור להשתמש בה אפשר שהיא מוקצה גמור. [4]

משחת שיניים נוזלית

שמשתמשים בה לשטיפת הפה גם ללא מברשת – אינה מוקצה. [2]

נוזלים המיועדים למכשירים

כגון שמן מכונות, שמן מנוע וכיו"ב הם מוקצה גמור. [4]

נורות חשמל לסוגיהן

הם מוקצה גמור אם דלקו בכניסת השבת או שדולקים עכשיו ומסתבר שגם באינן דולקות הן מוקצה גמור. [4]

נוזל דוחה יתושים

למריחה על הגוף – אינו מוקצה. [2]

נייר אפיה

הוא מוקצה ואפשר שהוא מוקצה גמור. [4]

נייר טואלט חתוך, נייר טישו

אינם מוקצה. נייר טואלט שאינו חתוך אפשר שהוא מוקצה קל אם יש לו נייר חתוך. ואם אין לו ואז עמד לשימוש [בלי שיקרענו כלל או שיקרע שלא במקום החיתוך] – אז אינו מוקצה. [2] או [3]

נייר כתיבה

הינו מוקצה גמור. ואם רגילים להשתמש בהם לניגוב וכיו"ב אינו מוקצה. [4] או [2]

ניירות שהושלכו לאשפה

לפני שבת מסתבר שהם מוקצה גמור. [4]

נעליים

דינם ככלי שמלאכתו להיתר. [2]

נעלי עור ביוהכ"פ

אפשר שהן מוקצה קל. [3]

נעל קרועה

הראויה קצת לשימוש – אינה מוקצה. ואם נקרעה לגמרי ואינה עומדת לתיקון וגם אינה ראויה לשום שימוש – היא מוקצה גמור. [2] או [4]

נעצים

הם מוקצה גמור. [4]

נרות (פתילות לחולה)

אינן מוקצה. [2]

נשק

כנראה הינו מוקצה [3]. ובמקומות שהותר לנושאם בשבת [מפני הצורך בהם] – אינם מוקצה. ובכל מקום אם נתעורר צורך לקחתו לשמירה יש לטלטלו וגם מותר להחזירו אח"כ למקומו. [2]

סבון נוזלי לכלים או לרחצה

אינו מוקצה. [2]

סבון כלים מוצק

הינו מוקצה [לרוב הציבור שנוהג לאסור השימוש בזה] ואפשר שהוא מוקצה גמור ולמתירים להשתמש בזה אינו מוקצה. [2] או [4]

סבון וחצה

הינו מוקצה ואפשר שהוא מוקצה גמור [להנוהגים לאסור השימוש בזה בשבת]. [4]

סודה לשתיה

אינה מוקצה (כיוון שמותר לשימוש לחולים). [2]

סוללות (בטריות חשמל)

הן מוקצה קל. [3]

סיפולוקס עם סודה

אינו מוקצה [ו]. וגם בקבוק ריק מסתבר שאינו מוקצה. [2]

סיר בישול או אפייה

אם רגילים להשאיר בו אוכל מבושל אינו מוקצה. [2]

אם רגילים לפנות ממנו המאכל מיד אחר הבישול הוא מוקצה קל. ובכל אופן שיש בהם עדיין המאכל דינם כמאכל עצמו. [3] או [ו]

"סיר" לתינוק לעשיית צרכיו

אינו מוקצה. ואם הוא סופג ריח רע אפשר שהוא מוקצה גמור. [2] או [4]

ספוג רחצה וכיו"ב

מוקצה קל. [3]

ספר טלפונים

אם יש בו כתובות האנשים, יש שכתבו שאינו מוקצה. [2]

ספרי חול

שמותר לקרוא בהם כגון ספרי חכמות הטבע – אינם מוקצה. [ו]

ספרי חשבונות כספיים

הם מוקצה קל ואם מקפידים על ניקיונם או כדי שלא ייקרעו מקפידים שלא ישתמשו בהם לדברים אחרים הם מוקצה גמור. [3] או [4]

ספרי קודש

אינם מוקצה כלל. [ו]

ספריי קוטל יתושים וכיו"ב

הוא מוקצה גמור. ואם משתמשים בו גם כדוחה יתושים – אינו מוקצה. [4] או [2]

ספריי דוחה יתושים וכיו"ב

אינו מוקצה. [2]

ספריי בושם לבגדים

הוא מוקצה גמור. [ואפשר שכיוון שמותר להשתמש בו לחזק ריח קיים אינו מוקצה]. [4] ואפשר [2]

ספריי בושם לגוף

לשיטת אדה"ז שאסור להתבשם בו בשבת אפשר שהוא מוקצה גמור ואפשר שאינו מוקצה כיוון שמותר להוסיף ריח אם כבר יש שם קצת ריח מסוג זה לפני שבת. וודאי שאם משמש גם למנוע ריח רע – אינו מוקצה. [4] או [2]

עגילים

בקופסא שאמורות לשמש אחר שינקבו האוזן – אינם מוקצה, הגם שאין אפשרות להשתמש בהן [כיוון שראויות לאשה אחרת]. ואם מקפידים שלא לתיתם לאשה אחרת ועדיין אין לה אפשרות להשתמש בהן – אפשר שהן מוקצה גמור.

אבל עגילים שהם בשימוש לפעמים אינם מוקצים. ואם הם חדשים באריזתם ורוצים להחליפם או לתיתם מתנה חדשים ומקפידים שלא להשתמש בהם – הם מוקצה גמור. [2] או [4]

עיתונים ועלונים

שמותר לקרוא בשבת – אינם מוקצה. [2] או [ו] עיתונים שאסור לקרוא בהם הם מוקצה קל [ויש להסתפק אם בעה"ב קורא בהם באיסור או שנותנם לבני אדם לקרוא בהם באיסור או שמשאילם לנוכרי מה דינם]. ואם משתמשים בהם לאריזה – אינם מוקצה. [3] או [2]

עפר

הוא מוקצה גמור. ואם הצטבר הרבה עפר בבית והוא מאוס מותר לפנותו אך לא במטאטא קשיח. [4]

עציץ חי

יש מחלוקת האם הוא מוקצה גמור או שאינו מוקצה. [4] או [2]

פח אשפה ריק פלסטי

אינו מוקצה. [2]

פח אשפה ריק מחרס או מתכת

שספוג בריח – הוא מוקצה גמור ומותר לפנותו כדי שלא יסריח הבית או כדי שיוכלו להכניס בו עוד אשפה. [4]

פח שיש בו אשפה (מערב שבת)

הוא מוקצה גמור ורק מותר לפנותו באם מסריח את הבית או שצריך להניח בו אשפה נוספת. [4]

פטיש

הוא כלי שמלאכתו לאיסור. [3]

פטיש אויר חשמלי וכיו"ב

הוא מוקצה גמור. [4]

פלסטלינה

היא מוקצה קל. ואם מיועדת לקטנים אפשר שאינה מוקצה. [3] או [2]

פנקסי שיקים

מוקצה גמור. [4]

פקק כיור

אינו מוקצה. [2]

פקק אמבטיה

אם עשוי לשימוש רק לכביסה או רחצת כל הגוף הוא מוקצה קל. ואם רגילים להכניס בו מים צוננים לרחיצת רגליים – אינו מוקצה. [3] או [2]

פרחים

באגרטל וכיו"ב אינם מוקצה. [2]

פרחים או צמחים בעציץ

יש אומרים שהם מוקצה גמור. [4] ויש אומרים שאינם מוקצה [2]

צבע נוזלי

הוא מוקצה גמור. [4]

צבע לצביעת ציפורניים (לק) ושערות

מוקצה גמור. [4]

צעצועים

ראה משחקים.

קופסאות שימורים סגורות או פתוחות עם האוכל

אינן מוקצה. [ו]

קופסאות מתכת של שתיה פתוחות או סגורות עם המשקה

אינן מוקצה. [ו]

קופות צדקה

שיש בהן כספים הן מוקצה גמור, ומסתבר שאף קופות צדקה ריקות הן מוקצה קל. ואפשר שהן מוקצה גמור אם הן קופות יקרות, כגון העשויות מכסף או קופות מנגנות וכיו"ב. [4] או [2]

קופסאות תכשיטים

אינן מוקצה. [2]

קופסאות שימורים ריקות שנזרקו לפני שבת

הן מוקצה גמור. [4]

קופסאות ריקות שלא נזרקו

אם מייעדים אותן לשימוש או שמצוי שישתמשו בהן – אינן מוקצה. [2]

קרטונים ריקים

דינם כנ"ל גבי קופסאות. [2] או [4] כדלעיל

רכב

הוא כלי שמלאכתו לאיסור ואם אין מופעל מעגל חשמלי ע"י פתיחתו או סגירתו מותר לפותחו בשבת להוציא ממנו דבר המותר בשבת [ורק שלא יהיה מראית העין]. ואם מופעל מנגנון חשמלי – הוא מוקצה גמור אף אם נותק אח"כ בשבת ע"י גוי. [3] או [4]

שחת לבע"ח

אינו מוקצה. וכן אם מיועד לשכיבה – אינו מוקצה. ודינו ככלי שמלאכתו להיתר כנ"ל. [2]

שעון יד או שעון כיס

אינו מוקצה אף אם מופעל ע"י סוללה. [2]

שעון חול או שעון שמש

נהגו שהוא מוקצה קל. [3]

שעון קיר

שאין רגילים לטלטלו יש שכתבו שהוא מוקצה גמור. ולא נזכר כן בדברי רבינו. [4] או [2]

שעון מקולקל

אם עומד למוסרו לתיקון – אינו מוקצה [2]. ואם אינו עומד למסירה לתיקון – ה"ז שהוא מוקצה גמור [4]. ואם לובשים אותו לנוי גם כשאינו פועל – אינו מוקצה. [2]

שעון באריזה

שמקפידים למוכרו באריזתו מסתבר שהוא מוקצה גמור, וכן אם מקפידים לתת אותו מתנה שלם וחדש מסתבר שהוא מוקצה גמור. [4]

תחמושת נשק

היא מוקצה גמור. ובמקום שמותר לנושאה לצורך שמירה וכיו"ב – אינה מוקצה. [4] או [2]

תחבושות לפצעים

אם שימושן רגיל, כגון אגד מדבק – אינן מוקצה. ואם שימושן נדיר – אפשר שהן מוקצה גמור. [2] או [4]

תפילין

הן ככלי שמלאכתו לאיסור. [2]

תרסיס לדחיית יתושים

אינו מוקצה. [2]

תרסיס לקטילת יתושים וזוחלים

הוא מוקצה ואם שייך להשתמש בו באופן שידחה יתושים ולא יהרגם (כגון להשאיר חלון פתוח) ורגילים קצת להשתמש כך – אינו מוקצה. [4] או [2]

תרסיס לריח טוב באוויר

הרי אם רגילים להשתמש בו לדחיית ריח רע כגון בשירותים – אינו מוקצה. ואם מיועד רק לריח טוב – הוא מוקצה גמור. [2] או [4]

תרסיס לריח טוב על הגוף (דיאודורנט)

 [אם רגילים להשתמש בו לתגבר ריח שכבר קיים בגוף] – אינו מוקצה. וכן אם רגילים להשתמש בו לדחות ריח רע – אינו מוקצה. [2]

תרסיס לצביעת שערות, פנים וכיו"ב או לצביעת קירות וחפצים

הוא מוקצה גמור. [4]

 

פרסום תגובה חדשה

test email