דיני חולה שאין בו סכנה

הקראת כתבה
יום שישי כ״ד אלול ה׳תשע״ד
שאין בו סכנה, שיש לו דבר קל, כגון גירוד בעור, עור יבש או סדוק, או מכה קלה וכיו"ב, אסור לו לקחת רפואות בשבת ואסור לעשות מלאכה בשבת בין ע"י יהודי בין ע"י נכרי.
מאת הרב דב טברדוביץ
לילך פרח

 

א. חולה שאין בו סכנה, שיש לו דבר קל, כגון גירוד בעור, עור יבש או סדוק, או מכה קלה וכיו"ב, אסור לו לקחת רפואות בשבת ואסור לעשות מלאכה בשבת בין ע"י יהודי בין ע"י נכרי[1].

 

ב. בגלל כלל זה ישנו איסור לקחת ויטמינים או חומרי רפואה טבעיים, אם אין זה מאכל ממש [אבל אם חולה נוטל אנטיביוטיקה ולכן הוא חייב לקחת עם זה ויטמינים, וכן בכל צורך רפואי ממשי לקחת ויטמינים או ברזל, כגון במצב של חוסר ברזל ממשי (כגון בהיריון) מותר לקחת את הויטמינים או הברזל בשבת].

 

אבל אם זה מאכל בריאים, אע"פ שכוונתו בשביל הרפואה, הרי זה מותר. וכן מותר לגמוע ביצה חיה וכיו"ב כדי להנעים את קולו[2].

 

ג. מותר לאישה לקחת כדורים להסדרת המחזור או למניעתו [באישור רב], וכן רפואות בשביל פוריות [וכן כדורים בשביל שינה יש שכתבו שמותר לקחת בשבת מפני שאינם רפואה או שמניעת השינה נחשב כחולה כל גופו].

 

אישה בהריון שלוקחת כדורי ויטמינים או ברזל הרי אם ניתן לקחתם לפני השבת או לאחר השבת, אסור לקחתם בשבת. אבל אם חשוב שתיקח בשבת, כגון במצב של חוסר ברזל ממשי, מותרת לקחתם בשבת[3].

 

ד. חולה שנפל למשכב או שראוי לו לנוח במשכבו, אע"פ שמתחזק והולך, מותר לו לקחת רפואות בשבת. ובכלל זה מי שיש לו חום 38 מעלות צלזיוס ויותר [גם אם אין בזה חשש סכנה], וכן כאב ראש חזק, כאב שיניים חזק, כאב אוזניים חזק וכד' וכן מי שסובל מאוד מצרבת וכיו"ב. וכן הסובל ממיחוש קל אבל רגיל אצלו שזה מחמיר ועלול להגיע למצב של נפל למשכב הרי מיד מותר לו לקחת רפואות בשבת.

 

מי שנוטלים בקביעות רפואות, כגון ללחץ דם או סכרת וכיו"ב, וכן מי שנוטל אנטיביוטיקה לזמן מסויים מותרים לקחתם בשבת [אם לא ניתן לקחתם לפני השבת או אחריה].

 

חולה סכרת שמזריק לעצמו אינסולין, מותר וצריך להזריק לעצמו גם בשבת.

 

אדם הסובל מקוצר נשימה ומשתמש במשאף, יכול [וצריך] להשתמש בשבת במשאף [אך עדיף שילחץ על המשאף בשינוי כגון ללחוץ באצבע מצד הציפורן][4].

 

ה. ילד קטן שאין לו מאכל הרגיל בו נחשב כחולה לעניין זה. ומותר לומר לנכרי לבשל עבורו את המאכל הרגיל בו. וכן אם הוא זקוק לרפואה, גם אם אינו מוגדר כנפל למשכב, מותר לתת לו רפואתו בשבת.

 

ועל כן קטן שסובל מגירוי בעור במקום הטיטול מותר לתת שם משחה או שמן ובלבד שלא ימרח, כלומר שלא ימרח בצורה שווה על הגוף או על הטיטול אלא ישפוך משחה וידביק כמו שהוא בלי מריחה[5].

 

ו. מי שנפצע ויש סכנה שאם לא יטפלו בו בשבת לא יחזור האיבר לתיפקוד מלא, מותר לעשות מלאכה דרבנן גם ע"י יהודי. וע"י גוי מותר לעשות גם מלאכה דאורייתא וודאי שמותר לקחת רפואות לצורך זה[6].

 

ז. חולה שנפל למשכב מותר לומר לנכרי לעשות לו מלאכה לצורכו, כגון לחמם הבית או לבשל מאכל לרפואתו. וכן יכול יהודי לחלל שבת עבורו ע"י שינוי אפילו במלאכה דאורייתא.

 

וע"כ חולה הזקוק לאינהלציה יכול להפעיל את המכשיר בשינוי [ועדיף להפעילו מערב שבת ע"י שעון שבת], וכן תינוק שניזון מחלב אימו ואינו יכול או אינו רוצה לינוק, תוציא חלב מגופה בשינוי, כגון שתלחץ באצבעותיה מצד ציפורניה ותשאב עבורו חלב [ויש שחשבו זאת כחולה מסוכן][7].

 

ח. גם אם עדיין החולה לא נפל למשכב, אבל צפוי להגיע לנפל למשכב, מותר לו לקחת רפואות כדי שלא יגיע לזה[8].

 

ט. חולה שלא נפל למשכב אבל יש לו צער גדול, אסור לקחת רפואות אבל יכול לעשות לרפואתו איסור דרבנן בשינוי או ע"י נכרי, אבל אסור לעשות מלאכה דאורייתא ע"י נכרי וכל שכן ע"י ישראל אסור. וגם מלאכה דרבנן מותר, רק בשינוי כנ"ל[9].

 

י. חולה שלא נפל למשכב וגם אין לו צער גדול אלא מקצת חולי, יכול הנכרי לעשות לו איסור דרבנן אבל ע"י ישראל אסור ובוודאי שאסור לו לקחת רפואות לרפאותו[10].

 

יא. ע"פ הנ"ל, הרי שחולה שנוטל אנטיביוטיקה יכול לקחתה בשבת, וכן דלקת עיניים שמרפאים ע"י נתינת משחה אנטיביוטית בעין, יכול לתיתה בשבת רק שישפוך לתוך העין ולא למרוח בתוך העין או סביבה כדי שלא יעבור על איסור ממרח[11].

 

יב. וכן מי שיש לו כאב ראש או כאב אוזן או כאב שיניים חזק, וכן חולה שנוטל רפואות פסיכיאטריות, יש לו ליטול רפואות בשבת. וודאי אם יש לו כאב פנימי חזק, מותר לו לקחת רפואות בשבת. ואם אין ידועה לו הסיבה [או שהכאב הוא יותר מהצפוי בגלל בעיה הידועה לו], ה"ז חולה שיש בו סכנה ומחללים שבת להצלתו גם ע"י יהודי.

 

וכן חום בסביבות 39 מעלות צלסיוס, כשאין ידוע סיבתו, או כ-40 מעלות צלסיוס גם אם ידועה סיבתו [כגון הצטננות] – מחללים עליו שבת [אא"כ הרופא אומר שאין בזה סכנה וגם החולה אינו חושש לסכנה].

 

וכן מי שמצטער הרבה ואינו יכול להירדם, יכול לקחת כדורי שינה[12].

 

יג. אסור לשפשף ולהתעמל בכוח אפילו לתענוג, וכן אסור לייגע עצמו בשאר דבר כדי שיזיע לרפואה[13].

 

יד. חולה הזקוק למכשיר אינהלציה [ולא הפעילוהו מער"ש ע"י שעון] – מותר להפעילו בשבת בשינוי, כגון ע"י לחיצה במרפק ולכבותו ג"כ בשינוי[14].

 

טו. מותר למרוח אלתוש [או חומר דוחה יתושים מכל סוג שהוא] על הגוף, אבל לא להשתמש בדבר מוצק שנמס על הגוף מצד איסור מוליד. ואם הוא יוצר שכבה אחידה יש גם איסור ממרח[15].

 

 

הערות

 


[1]שוע"ר סימן שכח סע' א.

[2]ע"פ שוע"ר סימן שכח סע' מג, שכתב שכשמתכוון לרפואה אסור אע"פ שהוא בריא גמור ואין לו שום מיחוש. ומשמע, שלוקח דבר לחזק בריאותו אע"פ שהוא בריא גמור, כגון ויטמינים – אסור.והנה בפסקי תשובות סימן שכח סק"ל מביא, שיש שכתבו להתיר כי לדעתם רק לאדם חלוש אסור לקחת דבר לחזק בריאותו, אבל לשון שוע"ר שאסור גם אם הוא בריא גמור, משמע לאסור גם אם הוא חזק ובריא לגמרי. אבל אם הויטמינים הם תחליף למזון, כגון שלוקח נוזל או כמוסות ויטמינים כדי לשבוע ולהימנע מהצורך לאכול [ולצרוך קלוריות], אז מותר כמ"שבשמירת שבת כהלכתה פרק לב הל' א.ובמש"כ רבינו שמותר לו לאכול מאכל בריאים אע"פ שהוא מתכוון לרפואה, עיין במשנה ברורה סקקי"ט, שמביא שיש שאסרו זאת. ושם בביאור הלכה ד"ה אבל נוטה כדעת שוע"ר.ומדברי רבינו, שכתב שמותר לקחת שרפים להנעים הקול, משמע שאסור לקחת כדי לחזק מיתרי הקול או לרפא צרידות וזה נחשב לרפואת חולי, שהרי הביא דוגמא של להנעים הקול ולא ריפוי של מיתרי הקול.וכמ"ש בשש"כ פרק לד הערה יח [ומדברי רבינו משמע שרפואות טבעוניות ג"כ אסורים, כי ניכר שהם לרפואה].

[3]כ"כ בשש"כ פרק לד הל' יט. והנה תרופות למניעת הריון יש מקום לומר שאינו בכלל רפואה, אבל תרופות להביא הריון הרי זה, לכאורה, בכלל רפואה לחזק מזגו, שכנ"ל הוא בכלל האיסור.אלא שיש לדון להיתר מצד הצער ממניעת ההריון, שה"ז צער כדוגמת נפל למשכב, או מצד המצווה שבהבאת ילדים.ולפי זה יש שדנו האם מותר לאיש לקחת רפואות לכוח גברא, ובפסקי תשובות סימן רפ מתיר בליל טבילה מצד מצוות עונה, ואף שלא בליל טבילה מביא צד להקל כיוון שעי"ז יקיים מצוות עונה, אלא, שלכאורה, היה עדיף שיקבע עונתה בלילה אחר או שיערבב את התרופה בתוך מאכל או משקה.ולהעיר, שיש תרופות שמועילות להרבה שעות אחר נטילתן וא"כ תרופות אלו יש לקחתן [לכתחילה] לפני שבת.ולגופו של ההיתר, שבגלל מצווה מותר לקחת רפואה, יש קצת סימוכין לזה מלשון שוע"ר סימן רפ סע' ב, שמביא מתקנת עזרא לאכול שום או שאר דברים המרבים זרע כו', משמע שזו תקנה ומצווה וממילא מסתבר שאינו בכלל הגזירה שאסרו לקחת רפואות מפני שחיקת סממנים.ואפשר שיש קצת משמעות מהלשון של שוע"ר לאכול שום או שאר דברים המרבים זרע, שמשמע שגם דבר שנאכל רק בשביל להרבות זרע מותר לאוכלו בשבת ואין זה בכלל גזירת הרפואה בשבת [מפני שאין זה חולי או] משום המצווה התירו.ולטעם זה, אפשר שמלכתחילה אין זה בכלל הגזירה של רפואה וע"כ כתב רבינו בלשון "בערב שבת" או "בליל שבת" לרמז שגם לכתחילה יכול לקחתו בליל שבת גם אם יכול לקחתו בערב שבת כיוון שאינו בכלל גזירת רפואה מפני שעיקרו מפני תקנת עזרא.וכן להוסיף מש"כ בשוע"ר סימן שלח סע' א בסופו, שאם מתירים לצורך חולה שישן [להשמיע קול בשבת] כל שכן לצורך מצווה, וא"כ אם התירו לקחת רפואות לחולה שנפל למשכב כ"ש לצורך מצוות עונה [אלא, שמ"מ, יש לדון שאולי בסימן שלח התירו גם לצורך חולה קצת וע"כ יש כ"ש לצורך מצווה, אבל גבי נטילת רפואות שהותר רק בנפל למשכב כמ"ש בסע' יט אפשר שבזה מתירים יותר מלצורך מצווה. אבל, לכאורה, בסימן שלח ג"כ מדובר בחולה שנפל למשכב כמשמעות שוע"ר סימן שכח סע' יט, שזה נקרא חולה, משא"כ מצטער נקרא מקצת חולי או צער גדול אבל אינו מכונה חולה, עיי"ש].

[4]ע"פ שוע"ר סימן שכח סע' יט. ושם מביא, שיש אוסרים לו לקחת רפואה אבל בסוף פוסק ולעניין הלכה בדברי סופרים הלך אחר המיקל [וע"פ השמועה כך גם נהגו בבית הרבי].וההיתר בחום 38 מעלות צלזיוס מובא בקצות השולחן סימן קלח סקל"ז. ולפעמים גם בפחות מכך אם מרגיש חולשה גדולה מותר לקחת רפואות כמ"ש בפסקי תשובות סימן שכח סק"ו.

[5]ע"פ שוע"ר סימן שכח סע' כב וסע' ו. וגם מובא שמותר להאכילו מוקצה אפילו בידיים אם אי אפשר בעניין אחר.ובקצות השולחן סימן קלד סקי"ז מתיר עבור קטן שיש לו עדיין מאכלים מיוחדים.וכן לעניין פחד אפילו בבן שבע או שמונה, אם מפחדים מהחושך – מותר לומר לנוכרי להדליק אור בשביל שלא יפחדו, וכמובא עיקר ההלכה בשוע"ר סימן רעו סע' ו.ומשמעות שוע"ר, שגם אם יש גוי לפנינו אבל התינוק אינו מוכן לאכול ממנו אלא מאימו או ישראל אחר, מותר לישראל להאכילו מוקצה, וכמ"ש במשנה ברורה סימן שכח סקנ"ח.ומשמעות לשון שוע"ר בסימן רעו סע' ו, שכתב גבי קטנים שדינם כחולה שיש בו סכנה לכל דבר. עכ"ל. משמע גם לעניין רפואות אע"פ שלא נפל למשכב [כי אינו יכול לסבול כל צער] וכדעת רוב האחרונים כמובא בפסקי תשובות סימן שכח סקט"ז.

[6]ע"פ שוע"ר סימן שכח סע' יט. ובקצות השולחן סימן קלח סע' יח מבואר, שאם האבר לא יחזור לתיפקוד מלא, כגון שישאר לתמיד צולע, ה"ז ג"כ סכנת אבר.

[7]שוע"ר סימן שכח סע' יט. וגבי קטן מבואר בשוע"ר סע' כ שם וכ"ש גבי יניקה שיש שחשבו זאת לסכנה, כמ"ש בשש"כפרק לו הל' כב, אך אם אפשר יש לה להכין עבורו חלב מלפני שבת.ובשוע"ר סע' כא מובא, שכשיש היתר לנוכרי לעשות עבור החולה, מותר לחולה לסייע אם גם בלי הסיוע היה הנוכרי יכול לעשות [אם הישראל לא היה מעכב על ידו].ובסע' יט מובא, שהתירו בישולי נוכרי עבור חולה בשבת [אך לא למוצאי שבת כמ"ש בשוע"ר סימן שיח סע' ה], כיוון שא"א שיהודי יבשל עבורו והרי אין המאכל אסור מצד עצמו אלא רק מצד מעשה בישול של נוכרי.

[8]ע"פ שש"כ פרק לג הל' א. אבל מובן שאין מתירין לקחת רפואות אם יש רק חשש [רחוק] שיגיע למשכב ואין זה דומה לחשש סכנה שמחללין על זה שבת ואפילו הוא מיעוט, כמ"ש בשוע"ר סימן שכט סע' ב.

[9]ע"פ שוע"ר סימן שכח סע' כ.

[10]ע"פ שוע"ר סימן שכח סע' כ.

[11]ע"פ שש"כ פרק לד הל' ח, פסקי תשובות סימן שכח סע' כח.

[12]ע"פ שש"כ פרק לד הל' ז-ח, יא ופרק לב הל' יא. פסקי תשובות סימן שכח סע' לא.

[13]ע"פ שוע"ר סימן שכח סע' טז.

[14]ע"פ שוע"ר סימן שכח סע' יט, שמותר מלאכה דאורייתא בשינוי בנפל למשכב והזקוק לאינהלציה וודאי מוגדר כנפל למשכב [ולעיתים יש גם חשש סכנה].ולכבותו בשינוי מותר כדי שלא יתקלקל ויהיה זמין לשימוש נוסף, וגם מפני שבהפסד מרובה מותר לעשות שבות דשבות, והרי כיבוי הוא דרבנן [חוץ מכיבוי גחלת] וע"י שינוי ה"ז שבות דשבות שמותר בהפסד מרובה כמ"ש בשוע"ר סימן שז סע' יב.

[15]ע"פ שוע"ר סימן שכח סע' כח. ובפשטות מדובר שם כשאינו מורח שכבה של שומן וע"כ אין בזה איסור ממרח ורק אסור מצד מוליד המתבאר שם, אבל אם מורח שכבה אחידה בעובי אחיד יש גם איסור ממרח כמו שכתב רבינו שם בסע' ל. אבל בדבר נוזלי מותר כי אין בזה ממרח ולא מוליד וגם אינו רפואה כי הוא רק דוחה יתושים וכד'.

 

פרסום תגובה חדשה

test email