חשיבות לימוד תניא

יום שני י״ג אלול ה׳תשע״א
כאשר ילמדו בכל יום פרשה חומש עם רש"י, ביום ראשון עד שני, ביום שני עד שלישי וכו', וילמדו בכל יום גם את השיעור תניא כפי שנחלק לימות השנה על-ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויאמרו בכל יום אחרי התפלה את התהלים היומי כפי שנחלק לימי החודש, יקויים העניין ד"ויהי חתת אלקים על הערים", ויהיה "ויסעו", שיסעו מתוך מנוחה לארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלימה.
את הבניין

 

הרבי מלך המשיח שליט"א תיקן את לימוד החת"ת – חומש תהילים ותניא לשמירה והצלה. ומסביר הרבי את חשיבות לימוד חת"ת על פי הפסוק: "ויסעו ויהי חתת אלקים" גו', שבעניין קריאת חת"ת יש מצב של נסיעה יחד עם מצב של קביעות. וכמאמר רז"ל: "כיוון דכתיב בהו על פי ה' יסעו ועל פי ה' יחנו, כמאן דקביע להו דמי", ועל דרך זה בנדון דידן, "ויסעו ויהי חתת אלקים", הרי זה גם באופן של נסיעה והליכה מדרגא לדרגא – "ילכו מחיל אל חיל" (התוועדויות תשמ"ט חלק ד ע' 318)

 

ועוד אומר הרבי: סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר בשבועות לפני עשרים שנה, שהראו לאחד מרבותינו נשיאינו בחזיון: "ויהי חתת אלקים על הערים" – "חת"ת" ראשי תיבות: חומש, תהלים, תניא.

 

כאשר ילמדו בכל יום פרשה חומש עם רש"י, ביום ראשון עד שני, ביום שני עד שלישי וכו', ילמדו בכל יום את השיעור תניא כפי שנחלק לימות השנה על-ידי כ"ק מו"ח אדמו"ר, ויאמרו בכל יום אחרי התפלה את התהלים היומי כפי שנחלק לימי החודש, יקויים העניין ד"ויהי חתת אלקים על הערים", ויהיה "ויסעו", שיסעו מתוך מנוחה לארץ ישראל בגאולה האמיתית והשלימה, כפי שאמר יעקב אבינו – במענה ל"נסעה ונלכה ואלכה לנגדך" – "ואני אתנהלה גו' עד אשר אבוא גו'", כפי שאכן יקוים לעתיד היעוד "ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו" (תורת מנחם-התוועדויות תשט"ז חלק ב' ע' 336)

בשנת תרי"ז, כשנסע כ"ק אדמו"ר מהר"ש לפטרבורג בענייני הכלל נגד גזירת המשכילים, אמר לו אביו כ"ק אדמו"ר הצמח צדק, שבהיותו באסיפת הרבנים בפטרבורג היה על ציון אימו הרבנית בליאזנה, וסיפרה לו שביקשה מהבעל שם טוב שיעורר רחמים עבור בנה הצמח צדק, שיוכל לעמוד נגד המנגדים על תורת החסידות.

 

ויאמר לה הבעל-שם-טוב: בנך בקי בחמישה חומשי תורה, בתהילים ובתניא בעל פה באותיותיהם, וכתיב: "ויהי חתת אלקים" וגו', חת"ת ראשי תיבות: חומש, תהילים תניא, והבקי באותיותיהם משבר כל ההעלמות וההסתרים.

כ"ק אדמו"ר הצמח צדק הוסיף וציווה לבנו כ"ק אדמו"ר המהר"ש: בכל מקום היותך, במוסדות הממשלה או אצל שרי המלוכה, תאמר פרשה חומש, מזמור תהילים, פרק תניא.

 

כ"ק אדמו"ר מהר"ש אמר לבנו כ"ק אדמו"ר הרש"ב: מה אתה חושב, זה היה מרשם יקר, בג' הפרשיות חומש, ג' מזמורי תהילים, ג' פרקי תניא, נשברו כל התכניות של המשכילים, ובני ישראל עם התורה הקדושה יצאו ביד רמה. וראש המשכילים ברח מחוץ למדינה מחמת בושה ופחד, שנגרם על ידי הפסד מרובה למלוכה על ידי הספרים שהדפיסו.

 

כ"ק אדמו"ר הרש"ב אמר לבנו כ"ק אדמו"ר מהריי"צ: גדולים צדיקים, ובמשך החמישים שנה משנת תרי"ז עד עתה, הנה פרק תניא, לא רק שמשבר את ההעלם והסתר, אלא מביא את ההעלם העצמי לידי גילוי ברוחניות ובגשמיות. וסיים: "פרק תניא בעל פה, מביא שפע ברכה והצלחה".

שורה בתניא פועלת לא רק ברוחניות, אלא גם פעולה בגשמיות (ספר השיחות תש"ג עמ' 63).

 

הרה"צ ר' יהודה לייב הכהן מגדולי תלמידי הרב המגיד, אמר : ספר התניא הוא קטורת לכל המגפות הרוחניות דעקבות משיחא. (ואמרו חסידים , שזה מרומז במה שההסכמה נכתבה בשנת תקנ"ו שהוא ר"ת " תניא קטורת נשמה ורוח")

כ"ק אדמו"ר מהורש"ב אמר : פרק תניא מביא שפע ברכה והצלחה 

 

,
עוד באותו נושא
תגובות / 7 תגובות

ספר תניא חברה אין לי מושג מה ולמה, אך רב אמר לי להתחיל לקרוא את ספר התניא. ואין לי מושג מהיכן להשיג אותו ...אם תוכלו להיות לעזר אני אשמח.
תניא תניא למדו תניא ותראו ישועות.
לימוד תניא במה זכה דורנו ללימוד תניא יותר מכל הדורות הקודמים? באמת ספר נפלא ומועיל.
ספר התניא אין כמו ספר התניא. ספר שכולו אלוקות.
ספר התניא קריאה בספר התניא סגולה לכל דבר. בדוק ומנוסה.
תניא קדושא חובה להפיץ את הספר הזה ולהדפיס אותו בכל מקום ומקום. סגולה לכל הדברים הטובים ובמיוחד לגאולה השלימה.
ספר התניא עם ספר התניא נקבל פני משיח צדקנו. היכונו!

פרסום תגובה חדשה

test email