פרק כ – ביטול הגזירות והבאת הגאולה ע״י ילדי ישראל

הקראת כתבה
יום חמישי ח׳ אייר ה׳תשע״ד
יש לנו הוראה ברורה ממרדכי, הוראה לכל הדורות, ולכל בני ישראל בעת צרה ח״ו: צריכים גם היום לאסוף עכ״פ עשרים ושנים אלף תינוקות של בית רבן בעולם, ילדים וגם ילדות, וללמוד עימם הלכות פסוקות מן התורה, כפי שעשה מרדכי בימים ההם, ובזה בעזהי״ת יתבטלו כל הגזירות וכל הצרות מישראל בכל העולם כולו, בעקבתא דמשיחא, ויבוא משיח צדקינו והגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.
מאת הרב משה ניסילעוויטש
את הבניין
 
 

ילדי ישראל בדורנו הם צבא ה' וכל מציאותם – ״משיח״

 
חז״ל אומרים: ״אל תגעו במשיחי אלו תינוקות של רבן״. אחד הביאורים בזה.. החינוך של תינוקות של בית רבן צריך להיות באופן שהתינוקות נהיים מלאים וחדורים עם הענין והנקודה של ״משיח״. כך, שבשעה שנותנים מבט על ילד יהודי, מה רואים? – משיח! כל מציאותם זה ״משיח״. הגילוי של ״אתה הראת… אין עוד מלבדו״.
הענין מודגש במיוחד בתינוקות של בית רבן שבדורנו, שנקראים (בהסכמת גדולי ישראל) בשם ״צבאות השם״: השם ״צבאות השם״ מבטא – שהילדים מסורים לגמרי ובטלים להקב״ה, בדוגמת חיילים לרמטכ״ל שלהם, ויותר מזה – בלשון הכתוב ביציאת מצרים ״הוציא ה׳ את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם״. למעלה יותר מהמדידות והגבלות של ה״צבא״.
מהלשון ״אל תגעו במשיחי״ מובן, שבילדי ישראל – ילדים וילדות שבדורנו, ניכר בגלוי איך שהם ״משיחי״. כלומר, ״משיחי״ של הקב״ה בעצמו. ואמרו חז״ל ״לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בה תשב״ר״. שמזה מובן, שע״י הלימוד דתשב״ר נפעל בנין ירושלים, שהרי כשבטלה הסיבה בטלה המסובב, ועפ״ז תומתק עוד יותר השייכות ד״משיח״ בפשטות לתשב״ר. שעי״ז נעשית ההכנה וההקדמה הקרובה להתגלותו של משיח הכללי של כל ישראל, בגאולה האמיתית והשלימה.
 
(כ״ק אדמו״ר מה״מ, ספר השיחות ה׳תשנ״ב כרך א׳ ע׳ 41,40)
 
 

ללמוד ממרדכי הצדיק ללמד ילדי ישראל במסירות נפש

 
חז״ל מספרים, כי בשעה שיצאה הגזירה להשמיד וכו׳ ר״ל, יצא מרדכי ברחובות עיר וכינס כ״ב אלף תשב״ר ללמדם תורה, ויחד איתם לשפוך לב לפני אביהם שבשמים בתפילה ותחנונים. ומסירות נפש גדולה השריש בלבותם, עד שקראו פה אחד: בין במות בין בחיים עמך אנו.. ועל ידי זה נקרע גזר הדין, ונהפוך הוא ממוות לחיים ומיגון לשמחה – בחיי הגוף וחיי הנפש גם יחד.
על כל אחד ואחת להתבונן, אשר מרדכי הצדיק שהי׳ מראשי הסנהדרין, ראש לכל הצדיקים כמשה בדורו, הנה אף על פי כן, יצא בכבודו ובעצמו ללמד תורה ביראת שמים ומסירות נפש לילדים קטנים תינוקות של בית רבן.
על כל אחד ואחת מאתנו לזכור תמיד: אל ידמה אדם בנפשו כי מעמדו ומצבו פוטר אותו מלטפל בחינוך הקטנים, וכיצד יבטל ממעשיו ועסקיו הרבים. עליו להכיר כי חשוב מכל הוא, לקבוע על כל פנים חלק מזמנו, ולהקדיש על כל פנים חלק מכוחותיו, לכיבוש החינוך של הדור הצעיר, כדי לנטוע בלבם יראת שמים ומסירות נפש לכל הקדוש, – הקדוש לנו מאז היינו לממלכת כהנים וגוי קדוש, במעמד הר סיני.
ואז רק אז בטוחים נהי׳, כי הדור הצעיר יה׳ נאמן לה׳ ולתורתו, ובדרך ממילא גם קיום עמנו יהי׳ בטוח. וגדול כח עבודה קדושה ומסורה זו, לבטל כל הקטרוגים והגזירות, ועם ישראל ישכון בטח בדד.
 
(כ״ק אדמו״ר מה״מ, אגרות קודש חלק ה׳ ע׳ רנד)
 
 

מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם

 
ביחס לפורים נאמר בתורה: ״וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרעם״. פירוש הדבר כי עניניו של פורים מהווים הוראה לכל הדורות.
היתה אז גזירה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, רחמנא ליצלן, גזירה שיצאה משושן הבירה, בירת התקופה ההיא. אסתר היתה המלכה בימים ההם – ״אחות לנו בבית המלכות״ – ומרדכי היה יושב בשער המלך, עוד לפני שהתמנה למשנה למלך. ולמרות זאת, הרי כשנגזרה הגזרה, ונוסו ודאי דרכים שונות, לא הביאו הללו כל תועלת – ופתשגן כתב הדת ניתן..
המן ביקש להשמיד להרוג ולאבד ח״ו את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד. גזירה זו היתה קשה ביותר, שהרי נגזרה בבת אחת על כל היהודים שבכל העולם, כי אחשורוש הי׳ מושל בכפה ולא היתה יכולת להמלט.
ואכן חז״ל אומרים במדרש שהגאולה לא היתה על ידי מרדכי ואסתר, ולא על ידי כינוס היהודים, כי אם בזכות כ״ב אלף תינוקות של בית רבן שאסף מרדכי ולמד אתם תורה. במדרש מסופר שמרדכי דחה הצדה את כל הענינים האחרים: הוא אסף עשרים ושנים אלף ילדי ישראל וישב ללמדם תורה.. דבר זה הוא אשר ביטל את הגזירה.
ההוראה מכאן, לכל בני ישראל ולכל הזמנים היא: ״אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה״ – (הזקוק הוא עצמו לישועה ואין היא באה). כדי לבטל גזירה שבגלוי, ועל אחת כמה וכמה – גזירה שבהעלם והסתר, הדרך היא לעשות כפי שעשה מרדכי בימים ההם, ורק אחר כך אפשר לארגן גם ענינים בדרכי הטבע.
ע״י החינוך דתינוקות של בית רבן נעשה ״מפי עוללים ויונקים יסדת עוז גו׳ להשבית אויב ומתנקם״.. דהאויב הוא שונא הגלוי, והנוקם הוא שונא הנסתר ועולל עלילות כו׳.
וכשם שבימים ההם, מתוך כך שמרדכי ישב במקום מסוים ולמד עם ילדי ישראל הלכות פסוקות מן התורה – ביטל הדבר את גזירת המן בכל מאה ועשרים ושבע המדינות בכל העולם. כך גם עתה, כשילמדו תורה עם הילדים ביראת שמים – זה יבטל את כל הגזירות ויביא ל״ונהפוך הוא – אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם״.
 
(כ״ק אדמו״ר מה״מ, ספר המאמרים מלוקט ח״א ע׳ שיח, לקוטי שיחות ח״ב ע׳ 533 – תרגום מאידיש. כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, ספר השיחות תש״ג ע׳ 44-48)
 
 

מסירות הנפש של תלמידי מרדכי הצילה את כל עם ישראל

 

כולנו צריכים לזכור, שחג הפורים המואר והקדוש, היה בזמן הכי מר של מחשבת המן הרשע להרוג ולאבד – היה לא תהיה, להחריב ח״ו את עם היהודי. את הישועה שלח הקב״ה עבור המסירות נפש שהיתה ליהודים על שמירת התורה והמצוות, שאת מסירות הנפש הזו אצל עם ישראל בזמן ההוא, העירו עשרים ושנים אלף התלמידים שלמדו אצל מרדכי.
מסירות הנפש בזמן נס הפורים היתה, לא רק שלא לכפור ח״ו, אלא גם על קיום התורה ומצוות. ועד שהקהילו קהילות ברבים לחזק את אמונתם, וללמוד תורה במסירות נפש. ועיקר עבודתו של מרדכי ״משה שבדורו״ היתה בלימוד התורה עם תינוקות של בית רבן, שהם היסוד של כל ישראל.
כשנתגלו הגזירות המרות של המן הרשע צורר כל היהודים, אמר מרדכי לכ״ב אלף התלמידים שלו: ״תברחו לכם שלא תכוו בגחלתי – ילדים הצילו את הגופים שלכם מהצר הצורר ותברחו״. השיבו כל התלמידים: ״אתך אנחנו בין לחיים בין למוות״. שקבלו עליהם כל עונש שיהי׳ ובלבד שלא להיפרד מהתורה. ומסירות הנפש הזו הצילה את כלל ישראל, שנהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. במילים קצרות וברורות: מסירות הנפש של כ״ב אלף התלמידים, הביאה את המן הרשע אל התליה.
יהודים צריכים לחזק את החינוך, לייסד חדרים, ישיבות קטנות וישיבות גדולות, ולחזק את יראת השמים של התלמידים, וזה יוביל את ההמנים ואת כל צוררי היהודים אל התליה, כמו שהיה בימים ההם בזמן הזה.
 
(כ״ק אדמו״ר מוהריי״צ נ״ע, ספר השיחות קייץ הת״ש ע׳ צ׳. כ״ק אדמו״ר מה״מ, ספר המאמרים מלוקט ח״ג ע׳ סח ואילך).
 
 

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן

 
הטעם שמרדכי קיבץ דוקא כ״ב אלף ילדים, כי מעלה זו בלימוד התורה, שהיא מצד השלמות דהנשמה והגוף, היא בעיקר בתינוקות של בית רבן(וארז״ל שאין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם).. יש יתרון בהבל תינוקות של בית רבן, שעל הבל זה דוקא העולם מתקיים.. שהמעלה בהבל תשב״ר הוא הן מצד נשמתם, שהיא קרובה יותר לאלקות מפני שזה מקרוב באה מהעולם הרוחני, והן מצב הגוף שלהם שלא נתגשם כל כך באכילה ושתיה ובתאוות. ועל ידי זה המשיך מרדכי ענין זה גם בכל היהודים שבדורו.
 
(כ״ק אדמו״ר מה״מ, ספר המאמרים מלוקט חלק ג׳ ע׳ סח ואילך)
 
 

לפני התגלות המשיח יבוטלו הגזירות ע״י לימוד תשב״ר בספר התניא

 
יש לנו הוראה ברורה ממרדכי, הוראה לכל הדורות, ולכל בני ישראל בעת צרה ח״ו: צריכים גם היום לאסוף עכ״פ עשרים ושנים אלף תינוקות של בית רבן בעולם, ילדים וגם ילדות, וללמוד עימם הלכות פסוקות מן התורה, כפי שעשה מרדכי בימים ההם, ובזה בעזהי״ת יתבטלו כל הגזירות וכל הצרות מישראל בכל העולם כולו, בעקבתא דמשיחא, ויבוא משיח צדקינו והגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.
והנה ידוע מחסידים הראשונים ז״ל שאמרו, שאם היה ספר התניא בזמן מרדכי הצדיק הרי בלי שום ספק וספק ספיקא בעולם, בטח היה לומד עם התלמידים גם את התניא קדישא התניא האלקי, כי אין דומה לו רזין דרזין דאורייתא תורתו של משיח, ולכן, בזמן הזה שנתגלה התניא האלקי בעולם, בודאי שצריכים ללמוד עם כ״ב אלף תלמידים ותלמידות במסירה ונתינה בספר התניא, ואז, יתבטלו כל הגזירות מישראל, ותהי׳ הגאולה ברחמים.
 
(הרה״ח ר׳ ניסן נעמנוב והרה״ח ר׳ בערקע חן) 
 

פרסום תגובה חדשה

test email