נספח יז: לוח מילות הקישור

הקראת כתבה
יום ראשון ח׳ כסלו ה׳תשע״ה
השינויים החלים במילות הקישור לפי מקומם במשפט התחבירי.
גברים
תוכן העניינים

לוח מילות הקישור

א. לפני שם

ב. לפני פסוקית במשפט מורכב

ג. בהתייחס לנאמר קודם במשפט מחובר

הנושא התחבירי

לפני שם

לפני פסוקית

בהתייחס לנאמר קודם לכן

במשפט פשוט

במשפט מורכב

במשפט מחובר

תוצאה

לפיכך, משום כך, בשל כך, אי לכך, על כן, בעקבות זאת

השוואה – דמיון

בדומה ל, כמו

כמו ש, כשם ש, כפי ש… כן/כך (גם)

– כמו ש…

– כשם ש…

– כפי ש…

בדומה לכך

זמן

לפני, בטרם

בזמן, בעת, בשעת, במשך

כל זמן ה

אחרי, לאחר, כעבור

עד

מאחר ה

לפני ש

כאשר, כש, בזמן ש

בשעה ש

כל עוד, כל זמן ש

אחרי ש

עד ש

מאז ש, מזמן ש, מש

לפני כן, קודם לכן

באותו זמן

אחרי כן, אחר כך, לאחר מכן

עד אז

תכלית*

לשם, בשביל, למען

בשביל ש (למען), כדי ש

כדי שלא, בשביל שלא, לבל, שמא, פן

לשם כך, (בשביל זה)

נושא או מושא

מי ש, מה ש

סיבה

עקב, בעקבות, בשל, לרגל, מפאת, מחמת, בגלל, בזכות, הודות ל, בגין, בעטיו של

כי, משום ש, מפני ש, מאחר ש, מכיוון ש, הואיל ו, על ש, על שום ש, היות ש, לפי ש

לואי

ה, ש, אשר

הסתייגות ותיקון

(אמנם)… אבל…

(אמת ש)… אך…

(האמת היא)… אולם…

(לכאורה)… אך למעשה

(להלכה)… אך לאמיתו של דבר

(למראית עין)… אך…

… כביכול…

… כאילו…

מידה (השוואה)

ככל ש… (כך)…

במידה ש… (כן)…

ויתור

למרות, על אף, חרף

(למרות ש), אף על פי ש, אף ש, אף כי, הגם ש, גם אם, גם כי

למרות זאת, אף על פי כן, בכל זאת, עם זאת

תנאי קיים

אם

(לא/אין)… אלא אם כן…

תנאי בטל חיובי

לו, אילו

תנאי בטל שלילי

לולא, אילולא, אלמלא

(לולי, אילולי, אלמלי)

ניגוד

בניגוד ל, לעומת

בעוד

בניגוד לכך, בניגוד לי/לך/לו וכו'

לעומת זאת, לעומתו/לעומתה וכו', ואילו, בעוד

היקש

קל וחומר, על אחת כמה וכמה, כל שכן

הוצאה, ניגוד, שלילה

לא… אלא…

אין … אלא…

לא רק… אלא גם

(לא)… אלא…

(אין)… אלא…

(לא רק)… אלא גם

* לפני שם פועל: בשביל, במטרה, על מנת, כדי

פרסום תגובה חדשה

test email