אשת חיל עטרת בעלה

הקראת כתבה
יום רביעי י״א כסלו ה׳תשע״ה
עיקר המעלה ד״עטרת בעלה״ יהיה לעתיד לבוא, שאז תתגלה מעלת האשה בשרשה, שהיא ספירת המלכות כפי שהיא – המלכות – בשרשה העליון, שאז יומשכו תוספת אורות מבחינת מלכות אל בחינת זעיר אנפין.
מאת הרב ישבעם סגל
כוכב כחול

 

אמר שלמה: ״אשת חיל עטרת בעלה״[1].

 

״אשת חיל", כאשר היא כרצון ה', היא בבחינת ״עטרה״ לבעלה, שמעלתה למעלה ממעלת בעלה.

 

בדומה לעטרה שהיא על הראש ולמעלה ממנו, כך האשה יש בה מעלה ביחס לאיש.

 

ואין הכונה במעלות מדותיה ומעשיה הטובים, כי זה קיים גם באיש, ואין הדבר תלוי אלא בבחירה הטובה ועבודת האדם – את ה׳.

 

אלא בא הכתוב ללמד על מעלה מיוחדת של האשה כאשה, שאינה מצויה כלל באיש, משום שבאשה דוקא, מתגלה כח האין־סוף בהתהוות והולדת אדם, ובא בגילוי בנין עדי-עד בבנים ובני בנים וכו', ולכן היא ״עטרת בעלה״.

 

מתכונת זו של הקשר בין האיש והאשה לצורך קיום מין האדם, באופן שעיקר כה ההתהוות היא בגוף האשה, הרי זה נובע משרשם בעולם העליון, שהן זעיר אנפין ומלכות בספירות העליונות.

 

זעיר אנפין הוא בחינת ה״זכר״ המשפיע, שהן המידות חג״ת נה״י (ע״ע), וספירת המלכות היא בחינת ״נקבה״, המקבלת את השפע ־ ועל ידי זה מתהווים ממנה הנשמות, המלאכים וכל הנבראים.

 

הכח להוות את הנשמות והנבראים בדרך יש מאין, הוא כח האין-סוף ברוך הוא הנובע מעצמותו יתברך משום שרק הקב״ה בכבודו ובעצמו, שמציאותו מעצמותו ואין לו עילה וסיבה קודמת לו ח״ו, יכול להוות יש – מאין ואפס שקדם לו.

 

וכח ויכולת זו – מתגלה בספירת המלכות דוקא, אף על פי שהיא למטה מבחינת זעיר אנפין – ומקבלת השפעתה ממנו, אך בה דוקא, בא לידי ביטוי, פנימיות הכונה וחפץ ה׳ יתברך בבריאה, ולכן בה דוקא מתגלה כח האין־סוף ברוך הוא.

 

ועל פי מתכונת רוחנית זו בעולמות העליונים, נשתלשל ונתהוה גם באדם שלמטה, שכח האין סוף ברוך הוא מתגלה באשה דוקא, ומתבטא בהתהוות התולדות מאין ליש, וקיום המין עד אין סוף.

 

עיקר המעלה ד״עטרת בעלה״ יהיה לעתיד לבוא, שאז תתגלה מעלת האשה בשרשה, שהיא ספירת המלכות כפי שהיא – המלכות – בשרשה העליון, שאז יומשכו תוספת אורות מבחינת מלכות אל בחינת זעיר אנפין.

 

וכן למטה שהאיש יקבל תוספת אור מהאשה בבחינת אמונה.

 

והיינו, שאף על פי שהאיש ישפיע באשה, מלבד ההשפעה בגשמיות, גם השפעה ברוחניות – חכמה ותורה,

 

הנה, האשה תשפיע בבעלה אמונה וביטול אל ה׳ יתברך, ובזה תהיה עיקר העבודה וההתעסקות בזמן הגאולה השלימה.

 

והאשה תהיה ״עטרה״ לבעלה, כי האמונה והביטול שתחדיר בלב בעלה, תהיה על ידי גילוי אור אין-סוף ברוך הוא שמבחינת ״כתר עליון״ (עטרה), שלמעלה מעולם האצילות.

 

(עיין ערך איש, אשה)

 

מקורות לעיון:

ד״ה לכה דודי תרפ״ט, ד״ה לכל תכלה תרנ״ט וראה בארוכה ליקוטי הוראות וכו' שידוכים הוצאת קה״ת

 

מקור

 


[1] משלי יב. ד׳.

 

 

פרסום תגובה חדשה

test email