פרשת פקודי – משכן העדות

הקראת כתבה
יום שלישי י״ט אדר ה׳תשע״ה
בפרשת פקודי מדובר על משכן העדות. מהו משכן העדות? המשכן הוא המקום בו בחר ה' להשרות שכינתו, הוא מקום המנוחה, עדות לישראל שנתכפר להם חטא העגל, ולמעלה מזה, עדות למשכן של מעלה.
מאת רבקה ערנטרוי
אמנות ממוסגרת

 

 

 

 

מהו משכן העדות?

משכן הוא המקום בו בחר ה' להשרות שכינתו, הוא מקום המנוחה, עדות לישראל שנתכפר להם חטא העגל, ולמעלה מזה, עדות למשכן של מעלה.

גם היהודי המהלך עלי אדמות ו"כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה'" צריכים להוות משכן לה' ועדות לשכינה הקיימת בעולם, עדות חיה וחותכת למשכן של מעלה המקודש ביותר, שאינו נתפס בחושינו הגשמיים.

אותיות שם הוי' חרוטים בנשמתו של יהודי ובראשן האות יו"ד הזעירא והצנועה המביעה את תנועת הביטול, היא אותה אות המתחברת למשכן העדות על כל פרטיו, ומשם ממשיכה לעולמנו חיים של התעלות רוחנית ותקומה אמיתית.

עלינו רק להתרומם ולהתחבר במערכת האלוקית העילאית של משכן העדות, כדי להמשיך משם לקרבנו אורות רוחניים מקודשים ומזוככים תוך שמירה על תפקידנו בעולם הזה בקיום תורה ומצוות.

הנפש האלוקית שלנו שואפת לעלות למעלה ולהידבק בשורשה בתנועה של "רצוא" כמו האש העולה תמיד למעלה, אולם אסור לה לוותר על תנועת ה"שוב". תמיד עליה לחזור ולנחות בעולם המעשה.

לשם כך עלינו להשתמש במוחין "חכמה" ו"בינה". בכוח ה"חכמה" נאחז בקרבנו את האור הטמיר והנעלם, השוכן במשכן העדות שבמרומים, וה"בינה" תביא את הסוד הנסתר הזה לגילוי במשכן העדות שבעולמנו כאן למטה.

 

                                                                           

משה רבינו כלי לאור החכמה

ומי כמשה רבינו שבהיותו הענו מכל האדם, ביטול במציאות, שכל מציאותו קשב לנשמתו האלוקית, זכה להיות כלי מושלם לאור החכמה. סמל למשכן העדות!

ובהיותו הרועה הנאמן הוריש לנו, ובראש וראשונה לבני שבטו שבט לוי, את אור החכמה שכל עניינה הוא ענוה וביטול. עד שעבודת הלויים היא בתנועת ביטול השולטת על סערת הרגשות שלהם בשירתם ובנגינתם, כמו בעת נשיאת המשכן וכליו. ומי ידמה ללויים בעת זמרם בבית המקדש כאשר הם מתרוממים ומנשאים עימם את המשכן ואת העם למשכן העדות העליון, דוגמת חיות הקודש והאופנים המתנשאים לעומת השרפים ובסערתם מנשאים את כיסא הכבוד ומתנשאים.. "והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק" – כלהבת הכבשן שיוצאת תמיד מפי הכבשן וממהרת לחזור ולכנוס..

וכי יש דבר נעלה יותר מזמרת ונגינת הלויים, אותו קולמוס הלב העוקר את כל המכאובים בנבכי הנפש ומרומם אותה, מתוך כיסופים ערגה וצימאון להדבק בעליונים, ועם זאת להמשיך אורות של קודש לתחתונים?!…

 

 

כל אחד מאתנו יכול להיות משכן לעדות

ואם נתבונן היטב נראה שגם בתוכנו מתחוללת אותה סערה של הלויים, אותה תנועה של הנשמה המתנועעת כנר… כשהיא עולה ויורדת תמיד בלי הפסק בתנועת "רצוא ושוב" כאשר תמיד, לאחר ה"רצוא" קיימת תנועה ה"שוב" וחוזר חלילה.. ובתנועות התפעלות אלה מתרוממת הנשמה עד רום המעלות ובמיוחד בשעת התפילה, עד שחוזרת ללימוד תורה וקיום מצוות לאחר התפילה.

זהו המסר לעם ישראל כולו שנים עשר שבטי י-ה לעמוד ולשרת בקודש באופן של ביטול והודיה, לעלות מעלה מעלה בנפש שוקקה להתחבר עם בורא עולם ולהמשיך אורות עליונים מטה מטה כדי לזכך את העולם. זוהי הדרך בה נוכל כולנו לאחוז באור הנצחי, בעוצמה האלוקית האינסופית ולחזור למטה להיות משכן לעדות על ידי קיום תורה ומצוות, עד לשלימות העבודה בזיכוך העולם. עד שאבן מקיר תזעק ותאיר באור נוצץ ויתגלה אור האין סוף בגאולה האמיתית והשלימה.

 

פרסום תגובה חדשה

test email