תכלית הכוונה בהתהוות העולמות ובירידת הנשמה לעולם

יום ראשון י״ט אלול ה׳תשע״א
עניין המשכת גילוי פנימיות ועצמות אור אין סוף בגילוי למטה בעולם התחתון דוקא – אין זה מצד איזה הכרח וטעם שכלי אלא שהוא למעלה מטעם ודעת. בשביל זה ירדו נשמות לעולם. ונשמות ישראל על ידי עבודתם בקיום תורה ומצוות ממשיכים בחינת עצמות אור אין סוף למטה.
מאת שולמית שמידע
העיר

 

תכלית הכוונה בהתהוות העולמות ובירידת הנשמה היא להמשיך גילוי אור אין סוף על ידי תורה ומצוות, והוא עניין יחוד אור אין סוף הסובב כל עלמין בממלא כל עלמין יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. שנתאווה הקב"ה להיות לו ית' דירה בתחתונים. שזהו עניין המשכת גילוי פנימיות ועצמות אור אין סוף בגילוי למטה בעולם התחתון דוקא. שאין זה מצד איזה הכרח וטעם שכלי אלא שהוא למעלה מטעם ודעת. ובשביל זה ירדו נשמות לעולם, שנשמות ישראל על ידי עבודתם בקיום תורה ומצוות ממשיכים בחינת עצמות אור אין סוף למטה. ואף שהיתה בימי המבול ברית עולם כרותה במראה הקשת מן המאציל העליון לשפע כל העולמות מראש כל הדרגות של עולם האצילות עד סוף כל הדרגות של העולמות בריאה, יצירה ועשיה בעולם הזה הגשמי, אך זה רק להחיות ולקיים העולמות על פי קו המידה, אך המשכת תוספות אור ושפע חדש יותר מהמידה שהוקצבה מכבר בסדר ההשתלשלות מצד כריתת הברית, נפעלת על ידי קיום תורה ומצוות. ותתגלה לעתיד לבוא בזמן תחיית המתים, שאז יתגלה העדן שהוא התענוג העצמי הפשוט, שאין בו מדרגות, דבר שבעולם הזה עין לא ראתה ולא שלטה בו, אפילו לא האבות ומשה רבינו ואדם הראשון. שאין זה התפשטות וגילוי אורות אלא גילוי העצמות ממש. ואמנם הנשמות שבגן עדן עכשיו נהנים מזיו השכינה וזוהי בבחינת הארה בעלמא מבחינת התענוג הנעלם העצמי, שנמשך על ידי ריבוי צמצומים והעלמות בירידת המדרגות, כדי שיוכלו להתקבל בנשמות. וזהו עניין הנהר היוצא מעדן להשקות את הגן, שמפסיק בין עדן לגן. וממנו נמשכת הארה בלבד להשקות את הגן. אבל לעתיד לבוא לאחר שתהיה בקיעת הנהר, הוא נהר פרת היוצא מעדן, ועם ישראל יעבור בו, כמו שעבר בים סוף, תתגלה פנימיות התורה, שהיא בבחינת שעשועי המלך בעצמותו, היא בחינת החכמה, וליתר דיוק פנימיות החכמה וצפונותיה, שלמעלה מסדר ההשתלשלות, פנימיות אבא שהוא פנימיות עתיק, שעיקר העדן הוא בכתר עדן עילאה, חכמה סתימאה שבכתר, והפנימיות שבה, היא תורתו של משיח. שעתיד המלך המשיח ללמד את עם ישראל תורה בבחינת ראיה. ראיית מהות התורה היא בבחינת מהות ועצמות אור אין סוף, שהוא העדן עצמו. ולא כלימוד התורה היום, שהוא בבחינת השגה. ואף לא כתענוג הנשמות בגן עדן שהיא השגת אלוקות בחינת בינה, היא אמא עילאה, הוא בחינת הנהר. והנהר הוא בחינת מחשבה כנהר שאינו נח ושוקט ונמשך תמיד, שהיא לבוש לעצם החכמה ומסתיר אותה. כי הוא בחינת הארה, וכמו שבכל אור יש מעלה ומטה, ראש וסוף, כך יש בה, בבחינת הנהר – בחינת בינה, ריבוי מדרגות. הכל תלוי בקרבתה אל מקור האור.

 

בקיעת הנהר דומה לקריעת ים סוף הים הוא בחינת מלכות דאצילות שמעלימה את אורות האצילות. וקריעת ים סוף היה קודם מתן תורה, כדי לחבר את האצילות בבריאה, יצירה ועשיה, שזה כללות עניין התורה להמשיך ולגלות אצילות בבריאה, יצירה ועשיה או שבריאה, יצירה ועשיה יתעלה באצילות.

פרסום תגובה חדשה

test email