דוקא בין המצרים מתגלה הקשר העצמותי של ישראל לה', ואז הזמן ללמוד ולעסוק בעניני משיח וגאולה ובעניני בנין בית המקדש.

תמוז הוא החודש הרביעי לפי סדר החודשים במקרא, והעשירי לפי הסדר המקובל בלוח העברי מאז ימי בית שני. תמוז הוא תחילת ״תקופת״ הקיץ.