חודש תמוז

הקראת כתבה
יום שלישי ל׳ סיון ה׳תשע״ה
תמוז הוא החודש הרביעי לפי סדר החודשים במקרא, והעשירי לפי הסדר המקובל בלוח העברי מאז ימי בית שני. תמוז הוא תחילת ״תקופת״ הקיץ.
מאת הרב ד"ר ש"ז כהנא
חודש תמוז

חודש תמוז תחילת תקופת הקיץ

תמוז הוא החודש הרביעי לפי סדר החודשים במקרא, והעשירי לפי הסדר המקובל בלוח העברי מאז ימי בית שני.

תמוז הוא תחילת ״תקופת״ הקיץ, הכוללת גם את החודשים אב ואלול, והוא גם הראשון מבין שני חודשי החורבן. י״ז בתמוז הוא יום תענית, והימים מי״ז בתמוז עד אחרי ט׳ באב נקראים ״ימי בין המצרים״.

חודש זה נמנה עם שלושת החודשים תמוז, אב וטבת, שבהם דעך אור העולם, השתלטה האפלה וגדל הצער[1].

במהלך כל ההיסטוריה אירעו פורענויות לעם ישראל בחודש תמוז:

בראש חודש תמוז שנת קנ״א (1391) נרצחו רבים מיהודי ספרד[2].

ביום שישי ערב פרשת חוקת (שהיא תמיד בחודש תמוז) שנת ת׳ (1640) ״נשרפו עשרים וארבע קרונות מלאים ספרים בצרפת״[3].

בשנת 1648, בגזרות ת״ח־ת״ט, נחרבו בחודש זה מאות קהילות יהודיות בפולין בידי הקוזקים[4].

עם זאת, במגילת תענית נאמר כי בסוף ימי בית שני ציינו את יום י״ד בתמוז כיום מועד, שבו גברו הפרושים על הצדוקים.

יום האבל המרכזי בחודש הוא יום י״ז בתמוז, והוא יום תענית.

במשנה נאמר שאירעו בו חמישה דברים:

נשתברו הלוחות, בטל התמיד, הובקעה העיר, שרף אפוסטומוס את התורה והועמד צלם בהיכל[5].

בעז״ה יהפכו בעתיד כל ימי האבל לימי ששון ושמחה:

״צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים״[6].

בין המצרים

הימים שמי״ז בתמוז ועד אחרי ט׳ באב מכונים ״ימי בין המצרים״. אלו הם ימי צער, מצוקה וצרות שבהם מרבים בבכי ומשוועים לה', בבחינת ״מן המיצר קראתי י־ה״. מספרם של אותם ימים הוא כ״א, בגימטרייה של השם ״אהיה״ הרומז על השתתפותו של הקב״ה בצרתם של ישראל: ״עמו אנכי בצרה״[7]. בימים אלה נוהגים אבלות – אין מסתפרים, אין מברכים ״שהחיינו״ ואין מתחתנים[8].

בשני חודשים, תמוז ואב, בכו בני ישראל בכייה של חינם ונענשו בבכייה של דורות – בחטא המרגלים[9], שהיה בתשעה באב, ושוב בימי בית ראשון, שאז ישבו ישראל בארצם, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, תחת כנפי ה', אך התרחקו מהקב״ה והלכו בדרכי הגויים, ויבכו את התמוז[10], בכייה וקינה של חינם[11].

 

 

מקורות והערות


[1] הנוטריקון של שלושה חודשים אלה הוא חט״א, העולה למניין ת״י, שהוא מספר השנים שמקדש שלמה עמד על תלו.

[2] ידוע שבראש חודש תמוז הוצתו בתי הקהילה היהודית בסביליה, ונרצחו יהודים רבים. מכאן עברו הפרעות מעיר לעיר ולא הפסיקו במשך חודשים. מאות יהודים נרצחו. הפילוסוף הגדול חסדאי קרשקש ניסח את המצב באומרו: "מכל רכושנו לא נשאר לנו בלתי גויותינו, ובכל זאת לבנו יהגה אימה ועינינו אל אבינו שבשמים״.

[3] עיין בזה תניא סי׳ נח; סדור רשי׳י סי׳ תקמא; כלבו סי׳ סא.

[4] בפרעות נרצחו, על פי ההערכות, מעל 100,000 יהודים, ונשרפו ונחרבו כשליש מהקהילות היהודיות בפולין ובאוקראינה. עיין עוד בזה בספר ״יון מצולה״ לר׳ נתן נטע.

[5] משנה, תענית ד, א, וכן גמרא! תענית כח ע״ב.

[6] זכריה ח, יט.

[7] תהלים צא, טו.

[8] חודש תמוז ריק הוא מכל חג, ולא רק החודש אלא כל תקופת תמוז, היינו החודשים תמוז, אב ואלול, כולם ריקים הם. כיצד ניתן להסביר זאת? חכמים עונים על כך שלמעשה היה בדעתו של הקב״ה לתת מועד גדול בחודש תמוז, אלא היות שעשו בו את העגל ביטל את החג מכל התקופה, תמוז אב ואלול, ופרע להם שלושה חגים בחודש תשרי: ראש השנה, יום כיפור וחג הסוכות, ולעתיד לבוא יהפכו ימי האבל של י״ז בתמוז וט׳ באב לחגים בישראל, וייקראו בשם מועד. לזה הפסוק והיית ״אך״ שמח מרמז – לרבות ב׳׳אך" הימים, כי׳א ימים של ימי "בין המצרים״.

[9] על פי במדבר יד, א.

[10] על פי יחזקאל ח, יד.

[11] המקור הוא במסכת תענית כט ע׳יא, שם מדובר על חטא המרגלים שאירע בתשעה באב ובו נאמר "ויבכו העם בלילה ההוא״, ועל כך הגמרא אומרת – אמר הקב״ה: ״אתם בכיתם בכיה של חינם ואני קובע לכם בכיה לדורות״.

 

פרסום תגובה חדשה

test email