כח-טבת

בזכות נשים צדקניות – ה"מרחיבין דעתו של אדם" העליון. סדרת שיחות במעלתן של נשי ובנות ישראל תוך הדגשה שאצלן לא רק ממלאים את הציווי אלא "מרחיבין דעתו של אדם" העליון כביכול * הרקע לכך – "ממש במקרה" – ה"מלווה-מלכה" לקבלת משיח תוך הדגשת זהותו של משיח וקבלת מלכותו של הרבי מלך המשיח שליט"א