מילות-הקישור

השינויים החלים במילות הקישור לפי מקומם במשפט התחבירי.