קבלת-המלכות

ראש השנה – קבלת המלכות. לכל חג הכח והיחודיות שלו. לראש השנה – לקול, לבקשה ולהתקשרות יש נימה מיוחדת – המלכת הקב״ה למלך עלינו!

החידוש של הרבי מלך המשיח שליט"א. חסידים נהגו לומר שיש שלוש דרגות באהבת ישראל: זו של רבי זושא מאניפאלי, זו של רבי לוי-יצחק מבארדיטשוב וזו של הבעש"ט * "התורה כללות ופרטות נאמרה", וכשם שהוא בנוגע לאהבת-ישראל, כן הוא גם בנוגע לכל הענין של המשכת אלקות בעולם, לעשות לו יתברך דירה בתחתונים * הדרגא הראשונה – דרכו של כ"ק אדמו"ר הזקן, השני' – זו של כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ, והשלישית – זו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

קבלו מלכותי ואחר כך קבלו גזרותי. את הוראות הרבי מקיימים לא משום שמבינים. לא מפני גודל והפלאת העניין. לא בגלל שעל-ידי כך יהי' לי טוב בגשמיות או ברוחניות. ואפילו לא משום שבכך מתקשרים אל הרבי * כל זה נכון וטוב ויפה אחר כך, אבל לפני הכל מקיימים את הוראות הרבי – כי זו ההוראה, כי זהו רצונו של הרבי! * כאשר פועלים כך, רואים בגלוי שהדבר גם מביא תועלת וגם בגשמיות