קעמפ-אורו-של-משיח

בקעמפ אורו של משיח שרים הנערים שיר שבו הם מתחננים להתגלותו של הרבי מלך המשיח שיבוא לגאול אותנו מיד ממש.

בקעמפ אורו של משיח תשע"ג משתתפים שש מאות חמישים חיילים. הילדים בקעמפ החב"די הגדול בעולם חרטו על דגלם התקשרות ללא פשרות לרבי שליט"א מלך המשיח ואמונה לוהטת בהתגלותו המיידית.

ילדי קעמפ "אורו של משיח" שרים לכבוד דורנו – דור אחרון לגלות וראשון לגאולה, כנבואת הרבי: ענוים, הגיע זמן גאולתכם!

בכתבי האריז"ל כתוב שהדור שמקבל פני משיח צדקנו (דורנו כפי שהכריז נביא הדור הרבי שליט"א מלך המשיח עשרות פעמים) הוא גלגול של אותו הדור שיצא ממצרים. גם היום כמו אז, אם השכל לא מבין – חייבים להישמע לנביא!

ילדי צבאות ה' בקעמפ אורו של משיח שרים את ההמנון של הקעמפ, שתוכנו סיום הגלות והפעולות האחרונות המכינות את העולם לגאולה ולגילוי המשיח ההופך את העולם לעולם שכולו טוב.

בקעמפ "אורו של משיח" חשים ממש גאולה, שרים "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" ו"שום תשים עליך מלך" והכל לכבוד הרבי מלך המשיח שיזכה לרוות נחת מילדי ישראל, ושכולנו נזכה להתגלותו מיד ממש.

ילדי הקעמפ "אורו של משיח" מכריזים בקול שאגה בכותל המערבי "יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!", ושרים "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח".