"א בעל-שם'סקער ענין" – הרבי עורך "סיום-הרמב"ם" אחרי ג' תמוז ב"דבר-מלכות" השבועי! * לעשות "שטורעם" מסיומי-הרמב"ם הן הארציים והן כל אחד בסביבתו * להביא כמה שיותר יהודים ללימוד יומי ברמב"ם ולהתקשרות יומית אל הרבי מלך המשיח שליט"א * הרמב"ם הוא ספר "הלכות הלכות", הכולל את כל התורה שבעל-פה כולה באופן המובן לקטן ולגדול * תחילת הרמב"ם היא ההתחלה של כל התורה וסיומו הוא התכלית של כל התורה

היחס המיוחד של הרבי שליט"א אל הרמב"ם * בכמה דברים שיטת הרמב"ם מנוגדת לכאורה לכל הגישה של החסידות * הרמב"ם הוא התחלתו של גילוי אלוקי מופלא, שהמשכו בתורת החסידות, ותכליתו בגילוי הנפלא של הרבי מלך המשיח שליט"א

הוראת הרבי ללמוד את הספר "היד החזקה" להרמב"ם היא מהפכה של ממש בלימוד התורה שבעל פה. כי ספר "משנה תורה" כולל את כל התורה שבעל פה אף הלכות בית המקדש, הלכות סנהדרין, הלכות מלכים וכו' שלא כ"שולחן ערוך" הכולל הלכות הצריכות בזמן הגלות. וכידוע, כל העוסק בהלכות "עולה" כאילו הקריב קרבן עולה וכיו"ב, כך שמי שלומד את הרמב"ם, כאילו קיים את כל המצוות כולן.

הרמב"ם, אומר הרבי מלך המשיח שליט"א, קיבל על עצמו משימה נפלאה, שאין דומה לו בזה בכל ספרי גדולי ישראל מכל הדורות – לרכז בספרו את כל התורה שבעל פה כולה. ועל שם זה נקרא הספר "משנה תורה".

לאחר ששמענו שוב ושוב מהרבי אודות החיוב וההכרח לעשות "שטורעם" גדול ביותר בעניין לימוד הרמב"ם, ברור שצריך לעורר רבים שגם הם יצטרפו ללימוד היומי ברמב"ם באותו האופן שאנו מעוררים את הרבים להצטרף ללמוד החת"ת (חומש תהילים תניא) היומי.