הרבי על תיקון נטיות הסוטים

רשות ויכולת לכל אדם לבחור בחיים ובטוב, ואף אם נולד עם נטיה שלילית מסויימת יכול לשנותה לטובה.