סיפור על אדמו"ר האמצעי

עד היכן מגיעה גדלותו של אדמו"ר האמצעי!