המסר של הרבי לעולם

כשלרבי מלאו תשעים שנה והוא התבקש למסור מסר לעולם, הוא אמר שמכיון שזאת שנת הצדי"ק צריך להשתדל להיות צדיקים. וועניין זה מכוון אף לאומות העולם שעליהם לשמור שבע מצוות בני נח.