בית חיינו – 770

בית רבינו שבבבל - 770 הוא בית מקדש מעט, שלהיותו מקומו הקבוע של נשיא הדור, הנשיא הוא הכל, שכולל כל הדור, יש בו השראת וגילוי השכינה מעין ודוגמת השראת וגילוי השכינה בבית המקדש.